Visionären Milton Friedman och KinaI oktober 1976 förklarades att Nobelpriset i ekonomi för det året skulle tilldelas den amerikanska ekonomen Milton Friedman. Nästan exakt en månad före tillkännagivandet hade Mao Zedong dött. Bara fyra år efter Maos död besökte Friedman Kina för första gången. När han återvände förutsade han att Kina hade potential att matcha Japans och Tysklands snabba ekonomiska tillväxt efter andra världskriget, skriver Rainer Zitelmann.

Vid den tiden var Friedman nästan ensam om att göra en så tydligt positiv framtidsbedömning av Kinas ekonomi.

Det är viktigt att komma ihåg att 88 procent av den kinesiska befolkningen fortfarande levde i extrem fattigdom 1980. Bara fyra decennier senare har andelen i extrem fattigdom sjunkit till mindre än en procent. Aldrig i historien har så många människor lämnat fattigdomen på så kort tid. Hur detta var möjligt är en av dagens stora frågor, och hur vi ser på denna fråga beror till stor del på hur vi ser marknadens och statens roll.

1980 var situationen fortfarande mycket oklar. Friedman blev förvånad när han under sin vistelse i Kina upptäckte att Friedrich August von Hayeks verk inte bara hade översatts till kinesiska utan dessutom var ganska populära. Det fanns artiklar om Hayek i kinesiska ekonomitidskrifter och Friedman var glad att upptäcka att vissa kinesiska ekonomer redan ägde den nyligen publicerade japanska utgåvan av hans bok Free to Choose. Han gladde sig också över det faktum att det förbereddes en kinesisk översättning av hans bok.

Av hans memoarer framgår tydligt att Friedman slits mellan å ena sidan stort hopp och å andra sidan skepsis. I en rapport från 1980 skrev han att Kinas ekonomiska reformer rörde sig i rätt riktning innan han tillade: ”Men testet om de kommer att genomföras och vilka effekter de kommer att få måste framtiden utvisa.” Vid den tiden var han övertygad om att Kina skulle göra kortsiktiga framsteg, samtidigt som han tvivlade på utsikterna för långsiktiga reformer.

Friedman besökte Kina för andra gången 1988 i samband med att libertarianska Cato Institute organiserade en konferens i Shanghai – en anmärkningsvärd händelse i sig. Friedman höll ett tal vid konferensen och dolde inte att övergången från en planekonomi till en marknadsekonomi skulle innebära stora kostnader. Men, han tillade: ”De nuvarande ledarna i Kina måste hyllas för att de är engagerade i ett seriöst försök att genomföra denna övergång. Det kinesiska folket skulle bli de huvudsakliga vinnarna men på intet sätt de enda för denna ansträngnings framgång. Alla människor i världen skulle få nytta av detta. ” Detta var nästan profetiska ord. Utan den snabba tillväxten av den kinesiska ekonomin skulle världsekonomin inte ha upplevt en sådan positiv tillväxt. Alla vet att Kina är den tillväxtmotor som driver världsekonomin, men Friedman identifierade landets potential redan 1988.

Friedmans optimistiska hållning uppmuntrades av ett samtal han hade med den dåvarande generalsekreteraren för kommunistpartiet, Zhao Ziyang, som han beskrev som en som hade en ”verklig förståelse för vad det innebär att befria marknaden.” I sin självbiografi skriver Friedman att hans två timmar långa samtal med Zhao Ziyang gjorde ett mycket positivt intryck: ”Han visade en sofistikerad förståelse för den ekonomiska situationen och för hur en marknad fungerade. Lika viktigt var att Zhao insåg att större förändringar behövdes och visade en öppenhet för förändring. ”

När han besökte Shenzhen blev han imponerad av det faktum att denna lilla hamnstad med bara 6 000 invånare år 1982 hade vuxit till en livlig stad med 500 000 invånare. Shenzhen var Kinas första speciella ekonomiska zon och tillämpade marknadsekonomins principer mer än länder i Europa eller till och med USA. När jag själv besökte Shenzhen 2018 och 2019 för att föreläsa vid universitetet blev jag imponerad av denna metropol med 12,5 miljoner invånare och dess otroliga entreprenörsanda.

1993 besökte Friedman Kina för tredje gången. Friedmans intryck var mer skeptiska vid detta tillfälle än vad som hade varit fallet 1988, och även om han återigen kunde möta generalsekreteraren för kommunistpartiet, Jiang Zemin, var deras åsiktsutbyte mycket ensidig: Friedman lyckades bara tala under tio minuter medan Jiang Zemin tog över resten av mötet och talade totalt 45 minuter.

Friedman tvivlade nu på om Kina skulle fortsätta på den väg det hade börjat med införande av privat äganderätt och de steg landet hade tagit för att införa principer för en fri marknad.

I väst finns idag ett massivt missförstånd om vilka faktorer som mest har bidragit till Kinas enorma ekonomiska framgång. Många tror att Kina har upptäckt en ”tredje väg”, en väg mellan socialism och kapitalism. Många tror till och med att Kinas otroliga framgång bara har varit möjlig eftersom staten har behållit ett så starkt inflytande över ekonomin. År 2018 reste jag till Peking och träffade Zhang Weiying, en kinesisk ekonom som påverkats av Hayeks och Friedmans lärdomar. Han var starkt oense med den rådande tolkningen och betonade upprepade gånger att den enda anledningen till att staten fortfarande spelar en så viktig roll i det moderna Kina beror på landets historia, där staten kontrollerade nästan 100 procent av ekonomin. Men Kinas ekonomiska framgång under de senaste fyra decennierna baseras helt på det faktum att statens roll gradvis har minskat.

Under vårt samtal betonade Zhang Weiying upprepade gånger att ”Kinas ekonomiska uppgång inte är på grund av staten utan trots staten.” Milton Friedman skulle verkligen ha hållit med om detta. Den lysande ekonomen var en av de första som noggrant förutspådde Kinas framtid. Idag, vilket bekräftas av ett arbetsdokument från World Economic Forum, är den privata sektorn drivkraften i Kina: ”Kinas privata sektor … tjänar nu som den främsta drivkraften för Kinas ekonomiska tillväxt. Kombinationen av siffror 60/70/80/90 används ofta för att beskriva den privata sektorns bidrag till den kinesiska ekonomin: de bidrar med 60 procent av Kinas BNP och ansvarar för 70 procent av innovationen, 80 procent av sysselsättningen i städerna och ger 90 procent av nya jobb. Privata förmögenheter svarar  också för 70 procent av investeringarna och 90 procent av exporten. ”

Friedman var naturligtvis kritisk till det faktum att Kina inte införde politiska friheter för att matcha sina ekonomiska friheter. I Chile hade han sett hur reformer på den fria marknaden hjälpte till att avsluta landets militära diktatur. Han hoppades att ökad ekonomisk frihet också skulle leda till större politisk frihet i Kina. Trots hans förhoppningar om större politisk frihet förblev han dock skeptisk, och det med rätta, som vi vet idag. I enlighet med Friedmans läror bekräftar det kinesiska ekonomiska miraklet att större välstånd för folket endast kan uppnås genom att utvidga privat äganderätt och främja den fria marknaden.

Rainer Zitelmann är doktor i historia och sociologi och författare till The Power of Capitalism