Ur arkivet: Sverige och demokratin

Den vanliga vrångbilden af ett efterblifvet Sverige, behärskadt af en reaktionär adel, har nu senast tecknats af det norska »Morgenbladets» högt bildade redaktör, och hans artikel utgör en ny påminnelse om uppfattningen angående det svenska samhället litet hvarstädes utanför våra gränser. Hvarifrån sådana framställningar till den europeiska allmänhetens förvillande ytterst härstamma och på hvad sätt de spridas, vore väl vardt en undersökning; och ännu värdefullare vore onekligen ett planmässigt publicistiskt arbete på att göra det verkliga Sverige kändt ute i världen.

Här hemma kan emellertid en sådan framställning som redaktör Vogts endast vara till nytta, genom sin effektfulla kontrast mot verkligheten. Hvarje barn hos oss vet, att adeln i Sverige öfverhufvudtaget icke existerar som klass, att ett adligt namn allena är utan all praktisk betydelse och att äfven en adlig titel endast är en så att säga personlig prydnad, som ej hjälper sin innehafvare till några slags världsliga fördelar. Af Sveriges jord äro på sin höjd tre—fyra procent fideikommiss i adliga familjer; och de verksamhetsfält., som förut gällt såsom adelns särskilda områden, stå nu öppna för alla. Äfven de sista kvarstående små undantagen, några få rangregementen och hofvet, ha öppnats för personer med enkla borgerliga namn, och den svenska diplomatien afviker numera i hög grad från nedärfda föreställningar om dess exklusiva sammansättning. Till och med det härliga privilegiet att halshuggas med svärd i stället för med bila har adelsmannen nu blifvit beröfvad, och kvar står föga mer än den afundsvärda förmånen att få arfs- och förmynderskaps-frågan behandlade af hofrätt i stället för af underinstans.”

Veckans rekommenderade läsning ur arkivet är ”Sverige och demokratin” av Eli F Heckscher från 1911. Hela artikeln kan läsas här, och väljer man att göra det i PDF-format blir läsbarheten betydligt bättre.

Svensk Tidskrift grundades 1911 och i samband med tidskriftens hundraårsjubileum digitaliserades hela arkivet som nu finns fritt läs- och sökbart på vår hemsida. Över hundra år av borgerlig idédebatt hittar du här.