Ur arkivet: Medborgarrätt, äganderätt och frihet”Att äga, utöva näring och träffa avtal om ägande och tjänster formar vår svenska samhällsordning. Domstolar och myndigheter ingriper vid avtalsbrott. Hårda sanktioner drabbar den som orättmätigt eller med våld berövat någon annan hans egendom. Den enskilda äganderätten utgör en grundläggande förutsättning för den västerländska marknadsekonomiska samhällsordningen.

I motsats till centralt styrda planekonomier möjliggör äganderättsinstitutet en spridning av makt, ansvar och beslutsfattande till ett stort antal producenter och konsumenter, vilkas beslut och inbördes transaktioner leder till det effektivaste och i valfrihet pågående utnyttjandet av de resurser som står till förfogande i samhället.

I själva verket står äganderätten inte i motsättning till medborgarrätten, så som jag vill definiera den. Den utgör i stället en förutsättning för sådan medborgarrätt och de friheter som den ytterst bygger på.”

Veckans rekommenderade läsning ur arkivet är ”Medborgarrätt, äganderätt och frihet” av Gösta Bohman från 1987. Hela texten kan läsas här och om man väljer att göra det i PDF-form blir läsbarheten betydligt bättre.

Svensk Tidskrift grundades 1911 och i samband med tidskriftens hundraårsjubileum digitaliserades hela arkivet som nu finns fritt läs- och sökbart på vår hemsida. Över hundra år av borgerlig idédebatt hittar du här.