Ur arkivet: Katastrofens år”Den 20-23 augusti överraskades världen av två nyheter, som väckte oerhört uppseende. Den första var ett ryskt-tyskt handels och kreditavtal, den andra en nonaggressionspakt mellan samma makter. Härmed hade Västmakternas försök att sluta ringen av makter till Polens stöd slutgiltigt misslyckats, och det stod klart, att Warschau icke inom kortare tidrymder skulle kunna få någon hjälp.”

”För Tysklands del var ryggen tryggad. Ribbentrops diplomati hade triumferat. Troligen hade man i Berlin räknat med att nyheten om det rysktyska avtalet skulle nödga England uppgiva sin dittillsvarande politik och förmå Polen att kapitulera för de tyska kraven, vilka numera omfattade ej blott Danzig utan i sak även korridoren utom Gdynia. I så fall skulle Tyskland utan att behöva använda sin nya, farliga medspelare skörda en framgång av samma slag som året förut i München men av vida större omfattning. Den skulle innebära den engelsk-franska garantipolitikens fullständiga sammanbrott och krossandet av Västmakternas återstående prestige.

Dylika beräkningar slogo likväl fel. England insåg, att hela dess stormaktställning hade engagerats i saken. Kabinettet meddelade, att den nya traktaten icke ändrade den brittiska politiken, och det slutgiltiga ömsesidiga garantifördraget med Polen undertecknades den 25 augusti. Möjligen hoppades man i London, att Hitler inför denna fasta hållning skulle tveka att gå till det yttersta och gå med på någon kompromiss. Den tyske ledarens beslut var emellertid oåterkalleligt.”

Veckans första rekommendation ur arkivet är ”Katastrofens år” av Torvald T:son Höjer från 1940. Hela artikeln kan läsas här, och väljer man att göra det i PDF-format blir läsbarheten betydligt bättre.

Svensk Tidskrift grundades 1911 och i samband med tidskriftens hundraårsjubileum digitaliserades hela arkivet som nu finns fritt läs- och sökbart på vår hemsida. Över hundra år av borgerlig idédebatt hittar du här.