Thede Palm; De blå dragonerna


1994


Artiklarna från Svensk Tidskrifts årsböcker är inskannade och sedan hjälpligt överförda till text. Denna sida ska mest ses som en bas för sökfunktionen. Läsbarheten blir bäst om man väljer PDF-versionen.

Acrobat Reader för att läsa PDF kan hämtas här.

LITTERATUR
Tl-IEDE PALM:
DE BLÅ DRAGONERNA
N
är överste Johan Kihl
skrev sitt företal till boken Umeås Blå Dragoner,
hade han all anledning att
vara nöjd. Han hade fått ett tillfålle att uttryoka sin väl genomtänkta åsikt om värdet av den typ av militärhistoria som han
hade framfor sig. Han har säkerligen
också blivit övertygad om att maken till
den här boken lär man knappast ta se.
Skicklig militärhistoriker
Boken är i mycket stort format och över
640 sidor lång. Pappret och trycket är av
allra högsta klass. De många bilderna är
utomordentliga. Det viktigaste är emellertid texten. Om man läser några till
innehållet olika kapitel, visar det sig snart
att det varit en person som haft ansvaret
fcir det hela. Den som ansvarat fcir innehållet har varit Arvid Cronenberg, en
skicklig militärhistoriker och författare.
Han har självklart och samtidigt innehållsrikt bland annat skrivit om regementet (K 8, senare K 4) under de två världskrigen. Men han har också skrivit kapitlet om Ryttarregementet från 1893 till
1925. Författare till detta avsnitt var urUrneås B/d Drago11er. Arvid Cronenberg. 1994.
sprungligen Hakon Leche, som avled
medan arbetet pågick. Han var en noggrann historiker. Cronenberg skriver annorlunda än Leche gjorde, men han har
fcirt dennes arbete till slut med all heder.
Det är tydligt att Cronenberg ingripit
som utgivare och redaktör och däri har
han gjort rätt. Samtidigt har en sådan
äldre militärhistoriker som Bengt Åhslund åtnjutit ganska stor frihet. Han har
skrivit en lång inledning till hur regementet organiserades och till vad som
fanns fcirut. Kavalleriet har en lång historia och därmed har också K8 något där
att hämta.
Regementljlyttning
Ett och annat i denna innehållsrika bok
kunde kanske ha uteslutits. Om dem som
tillhörde regementet och som frivilligt
gick ut i vinterkriget skriver Göran
Andolfmycket detaljerat. Men det varju
inte regementet utan enskilda som upplevde kriget. Däremot är de långa berättelserna om hur regementet flyttade från
Umeå till Arvidsjaur och blev en helt annan typ av regemente än det varit som
kavalleri av stort intresse.
Man blir ju också ganska överraskad
av ett kapitel om Militärer som litteratörer av Bure Holmbäck. Men varfor
452 SVENSX TIDSKRI FT
inte? Och eftersom det visar sig att Curt
Bergs bok Blå dragonerna omnämns (boken var forfattarens enda, men den gavs
ut i ~tminstone 12 upplagor) bör kanske
ett litet bidrag till bokens och regementets historia nämnas. När tyskarna besatte
Köpenhamn i april 1940, grep de ocks~
en dansk kavalleriofficer, som var född
tysk men nu dansk. Han dödsdömdes
men blev aldrig avrättad utan hölls i fängelse ända in i det sista. Han har berättat
hur psykiskt svht det var att hållas avLILLEMOR LINDBERG:
stängd under de 1:1nga hen. Aktuella tidningar fick han inte läsa, men bland
mycket fl böcker hade Curt Bergs bok
om dragoner smugit sig in, ren skönlitteratur allts~. Han läste boken ~ng p~
~ng; den höll honom vid liv, berättade
han. D~ han blev utkastad ur fängelset,
fick han inte boken med sig. -Det var ett
nöje att hitta boken i ett antikvariat och
ge den till Oberst Lunding, men det visade sig, att boken gjort sitt. Han behövde den inte längre.
VARNING FÖR SOCIALISMEN
D
et är en lisa får själen att ta
del av det lågmälda, ~lder?-
dornliga spclket och en intellektuell njutning att fårdjupa sig i analyserna i Gösta Bagges Frihet eller socialism. Högerledaren och professom skrev boken 1944, som en motskrift till Ernst Wigfors Socialismen ochfriheten. Konservativa Sällskapet har nu
återutgivit skriften som varnar får konsekvenserna får demokratin av den socialdemokratiska politiken.
I sitt fårord konstaterar Gösta Bohman att skriften är högaktuell inte minst i
Frihet eller socialism. Gösta Bagge. Konservativa
Sällskapet, 1994.
det politiska dagsläget med dess nyanslösa
politiska debatteknik.
”Erfarenheterna från de kommunistiska och nationalsocialistiska samhällshushållningarna i Ryssland och Tyskland”- som Bagge uttrycker det- visade
tydligt vart statliga regleringar kunde
leda.
Bagge understryker ~ng p~ gång att
valet till sist kornmer att st~ mellan friheten eller socialismen. Han ifrågasätter i
vad m~n socialistiska strävanden över huvud taget är fårenliga med medborgerlig
frihet och ett folkstyrt samhälle. ”Men
det är icke möjligt att instämma däri, att
om endast demokratiska metoder användas for att genomfåra dylika socialistiska
SvENsK TIOsKRIFT 453