Sven Otto Littorin; It’s alive-Rogernomics efter 10 år


1994


Artiklarna från Svensk Tidskrifts årsböcker är inskannade och sedan hjälpligt överförda till text. Denna sida ska mest ses som en bas för sökfunktionen. Läsbarheten blir bäst om man väljer PDF-versionen.

Acrobat Reader för att läsa PDF kan hämtas här.

LITTERATUR
SVEN OTTO LITTORIN:
lT’S ALIVE- ROGERNOMICS
o
EFTER 10 AR
D
et finns några finans-
ministrar som förändrar
världen; eller åtminstone
de ekonomisk-politiska
fårutsättningarna i sina egna länder.
Många av dem skriver också sina me-
moarer efter det avslutade värvet. Under
senare år har t ex Thatchers Nigel Law-
son givit ut den tusensidiga The wievfrom
No 11 – en ytterst välskriven nutids-
historisk skildring av det goda 80-talet.
Kjell-Olof Feldts Alla dessa dagar från
1991 är redan smått klassisk som en inre
skildring av Rosornas Krig.
Fortsätta systemskiftet
Nya Zeelands finansminister under
systemskiftet där i mitten av 80-talet
hette Roger Douglas. Han var socialde-
mokrat och tillträdde i en period då ny-
zeeländsk ekonomi såg minst lika dyster
ut som den svenska när det var som värst.
Douglas har inte skrivit några memoarer
får att lägga historien tillrätta i efterhand.
Istället vill Roger Douglas skapa ny his-
Roger Douglas, Ut!fit~ished Buist~ess, Randoro House
NZ Ltd, Auckland, New Zealand, 1993.
toria genom att fortsätta systemskiftet.
Hans bok Unfinished Business kan sägas
vara den motsvarighet till finansplan som
han aldrig hann lägga fram.
När Labour tog över regeringsmakten
1984 var ekonomin präglad av protektio-
nism, omfattande regleringar och under-
tryckt inflation. En närmast aggressiv in-
komstpolitik fördes, där regeringen ak-
tivt bestämde lönerna som en tredje part i
förhandlingarna. Penningpolitiken fördes
med hjälp av räntetak och kredit-
regleringar. Prisstopp hade blivit svaret
på den höga inflationen, ibland runt 20
procent per år.
Arbetslösheten sjunker
Efter valet 1984 inledde Roger Douglas
ett fullständigt systemskifte. Det började
med ett avregleringsprogram, som likt
Norman Macraes Avregleringarnas maj-
brasa gjorde rent hus med decenniers
hämmande regler och byråkratiska kon-
struktioner. Alla löne- och priskontroller
avskaffades omedelbart, förutom de på
hyror och energi som avvecklades suc-
cessivt mellan 1985 och 1988. Kredit och
valutaregleringarna togs bort. Export-
SVENSK TIDSKRIFT 51
subventionerna trappades av från 1985,
tariffer och kvoteringar 1988.Jordbruket
avreglerades i sin helhet. skattesystemet
har också förenklats och marginalskatte-
rna halverats från en högsta marg-
inalskattesats på 66 procent till 33 pro-
cent. En rad privatiseringar har genom-
förts.
Systemskiftets arkitekt
Resultatet av förändringsarbetet är an-
märkningsvärt. Konkurrenskraften har
förbättrats avsevärt, inflationstakten är c a
1 procent och tillväxttakten ca 3 procent
– bland OECD:s högsta. Samtidigt har
räntorna (såväl korta som långa) kunnat
bringas ned från nivåer mellan 15 och 20
procent till runt 5 procent. Arbetslöshe-
ten har nu också börjat sjunka; från
knappt 12 procent när det var som värst
till ca 9 procent idag.
Socialdemokraten Roger Douglas, ar-
kitekten bakom det systernskifte som
kommit att kallas Rogernomics, tvingades
avgå 1988 efter en strid med sin egen
partiledare. Därefter har det borgerliga
National Party vunnit två val – det se-
naste i november 1993 med mycket
knapp majoritet. Under denna period har
förändringsarbetet fortsatt, om än i
makligare tempo.
Detta faktum irriterar den förre fi-
nansministern. Istället för att, som så
många andra fd finansministrar, skriva
memoarer har Roger Douglas tröttnat på
vad han kallar ”den politiska tepausen”. I
sin bok Unfinished Business drar Douglas
upp sin vision – inklusive mycket kon-
kreta handlingsplaner- för fortsättningen
på systemskiftet. Douglas konstaterar:
”Domedagsprofeterna har rätt i endast en
sak: det här landets problem är inte över.
Arbetet är inte på långa vägar avslutat.”
Negativ spiral
Douglas menar i sin bok att budget-
underskottet nu måste elirnineras om inte
räntorna skall börja stiga och därmed un-
dergräva ekonomin så att nya jobb inte
kommer att skapas lika fort som annars
vore fallet. Genom de s k automatiska
stabilisatorerna (utgifter som blir högre
under lågkonjunktur som t ex arbetslös-
hetsförsäkring etc) riskerar de offentliga
utgifterna att stiga än mer liksom budget-
underskottet. Risken för att åter hamna i
en negativ spiral är uppenbar.
Douglas föreslår mot denna bakgrund
att majoriteten av dagens statsutgifter er-
sätts med ett system av obligatoriska för-
säkringar när det gäller pensionssystemet
och fria avgifter när det gäller andra (idag
offentliga) tjänster i kombination med
betydligt lägre, ja slutligen nästan obe-
fintliga, skatter på såväl inkomst som
konsumtion. Den offentliga sektorn
kommer vid år 2020 vara mycket liten –
de offentliga utgifterna skärs realt ned
med 70 procent. Staten kommer i Dou-
glas vision i princip uteslutande ägna sig
åt inre och yttre säkerhet i kombination
med en individuell välfärdspolitik på
existensminirninivå. Det är detta som i
den svenska debatten kallas nattväk-
tarstaten.
Samtidigt som ekonomin skall saneras
52 SvENsK T IDs KRIFT
på utgiftssidan måste även inkomstsidan
förändras. För det första bör marginal-
skatten forsvinna genom att inkomstskat-
ten görs proportionell. Douglas skriver:
”Varför skall medelinkomsttagarna be-
skattas hårt bara för att sedan fa tillbaka
pengarna i någon annan form? (…) Vore
det inte bättre att dramatiskt sänka skat-
tema får dessa människor och låta dem
köpa de tjänster de behöver direkt, t ex
utbildning och hälsovård?”
Bara momsen kvar
Roger Douglas föreslår vidare att all in-
komstskatt och all bolagsskatt successivt
avskaffas under de kommande ~ugo åren.
Douglas vill också att olika punktskatter
successivt helt avvecklas inom 20 år.
Momsen skall sänkas till 12,5 procent
och vara statens huvudsakliga, i princip
enda, skatteinkomstkälla.
statsskulden skulle under samrna pe-
riod kunna elimineras, delvis genom
fortsatta privatiseringar av statliga företag
– t ex NZ Post, det statliga elforetaget,
TV-bolaget, järnvägarna, kolgruvorna
och de offentliga sjukhusen – idag till-
sammans värda runt 20 miljarder dollar.
Platiform
Boken är inte bara ett spännande och
konkret inlägg i den nyzeeländska
välfärdsdebatten. Den har också kommit
att utgöra plattformen for en ny organisa-
tion som Douglas tillsammans med en
handfull andra tidigare labourmän startat.
Denna organisation- ACT, the Associa-
tion for Consumers and Taxpayers – vill
helt enkelt fungera som saltet i välfärds-
debatten. Roger Douglas slutsats är näm-
ligen den, att bästa sättet att hjälpa de
svaga i samhället är att avskaffa välfärds-
staten och ersätta den med ett välfärds-
samhälle med tillväxt och välstånd.
Bara det faktum att en respekterad
samhällsdebattör initierar en sådan debatt
är vällovligt. Att det till på köpet råkar
vara en fd socialdemokratisk finansminis-
ter är befriande. När far vi se Allan Lars-
son föreslå avskaffad marginalskatt och
offentliga utgifter på under 20 procent av
BNP? Och när kommer skattebetalarnas
och konsumenteras väl att stå i centrum
istället för särintressenas?
SVEN SK TIDSKRIFT 53