Repliker & brev


1997


Artiklarna från Svensk Tidskrifts årsböcker är inskannade och sedan hjälpligt överförda till text. Denna sida ska mest ses som en bas för sökfunktionen. Läsbarheten blir bäst om man väljer PDF-versionen.

Acrobat Reader för att läsa PDF kan hämtas här.

håll betalar för höga in- lemsrotation.skattebetalarna kan
bättre!
komstskatter i Sverige” kän- Under det år som underner jag – förutsatt att tecknad haft förmånen att
Hellman och Hultin har rätt arbeta för skattebetalarnas
skattebetalarnas förening – att vi misslyckats med att förening och i nära samarhar nu över 178.000 med- nå ut med det vi gör. En ge- bete med dess verkställanlemmar. Vi är större än nomgång av utspel, debatt- de direktör har jag slagits
Svenska Naturskyddsföre- artiklar, seminarier, press- av den hängivenhet och kunningen och snart samlar vi konferenser och kontakter skap som utmärker persofler medlemmar än Göran med beslutsfattarna i sam- nal och ledning. Det finns
Perssons så kallade folkrö- hället visar att Skattebeta- en stor professionalism inrelse. Vår ekonomi är solid larnas förening nu använder om föreningen som kommer
och antalet pressklipp har en stor del av sina begrän- av många års erfarenhet,
under det senaste året mer sade resurser för att lyfta tvånget att som förening bä- men. Resultatet blev i huän fördubblats. l TV, radio frågan om skatternas roll ra sina egna kostnader och vudsak en omfördelning av
och tidningar pratas det nu för de mindre bemedlade i samtidigt våga vara offen- skattetrycket. Idag syns de
om en skatterevolt. Det samhället.
finns mycket som pekar åt Unge herr Fält har säkerlirätt håll för Skattebetalar- gen personliga motiv som
SiV. negativa resultaten av desHans Eklind sa omläggningar i form av
Press- och bia ökade svårigheter för t
nas förening, men vi kan driver honom att författa en informationsansvarig ex mindre företag genom
bättre. artikel som genomsyras av skattebetalarnas förening den breddade momsen.
Den som lyssnar på syn- ett tonläge som gör den Också fastighetsskatten har
punkter och är en smula obehaglig. Syftet är att ska- – för att uttrycka det milt –
självkritisk kan utvecklas da, inte resonera, hjälpa el- lett till oönskade konseoch bli bättre. Vi har noterat ler beskriva. Detta slår till- 0 S S S k a t t e· kvenser för många medboratt olika skribenter vädrat baka mot författaren själv. be t a l a re gare. De socialdemokratisåsikter om vår törening i ett skattebetalarnas törening e me Il a n ka höjningarna av alla tänkpar nummer av Svensk Tid- arbetar målmedvetet med bara skatter- marginalskatskrift. Det började med att att skaffa fram så fina med- l två på varandra följande terna inte minst- har verkiiHellman och Hultin i en le- lemsförmåner som möjligt. nummer har Svensk Tid- gen inte gjort saken bättre.
dare (2/97) frågade sig om Att attackera Björn för detta skrift uppmärksammat Skat- Nu spänner sig Svensk
det inte behövs en ny arbete tyder på dålig kun- tebetalarnas förening. l det Tidskrift för vagnen vad gälskattebetalarnas förening skap om förutsättningarna första mer principiella inläg- ler skatterna för de lägre insom kan komplettera den för att bedriva verksamhet get kommenterar redaktö- komsttagarna. Den normalt
befintliga. l det förra numret av det mer opinionsbildande rerna Hellman och Hultin ideologiskt vettiga tidskrifhar David Fält författat ett slaget. För oss är det ett det närmast självklara : ten ägnar sig – med udden
känsloladdat och långt an- självändamål att säga nej skattebetalarnas förening mot skattebetalarnas föregrepp på föreningens VD till statliga bidrag. Vi vill in- har inte lyckats få ner skat- ning – åt den grövsta form
Björn Tarras-Wahlberg. Om te – till skillnad från andra terna i Sverige. Tro det! Det av populism : ”Låt oss tokuden förra andades konstruk- organisationer, tidskrifter finns ju inte någon tillräck- sera på låginkomsttagartivitet var den senare en och partier -ta skattebeta- ligt tung politisk kraft som na· . Tala om att sjunga med
märklig orgie i destruktivi- larnas pengar i anspråk för håller emot de ständiga änglarna!
tet. att finansiera vår verksam- skattehöjningarna – nu se- Det var t ex inte så länge
När Hellman och Hultin het. Vi vill ej heller stå med nast på bensin och tobak, sedan som moderaterna i
skriver ”Vad som egentligen mössan i hand och tigga höjningar som verkligen slår regeringsställning beslutaskulle behövas är en ny pengar från näringslivet. Vår mot glesbygd och köpsvaga de om en sänkning av kapiskattebetalarnas förening. förmåga att vara en obero- personer. talbeskattningen (till gagn i
Inte för att ersätta utan ende kraft stärks givetvis av Det var skattebetalarnas första hand för de med taxesnarare för att komplettera att vi finansierar vår verk- förening som under mottot rad förmögenhet) med effekden befintliga. En förening samhet själva. Medlemsför- ”Hälften kvar” inledde den ten att alla utan förmögensom koncentrerar sig på att månerna ger föreningen in- opinionsbildning som ledde het med lån i egna hem
driva frågan att vanliga hus- täkter och minskad med- till den sk stora skatterefor- drabbades av en försämring
4 SV ENSK TI DS KR I FT
av ränteavdragen . Nu ändrade socialdemokraterna
detta ungefär samtidigt
som ränten ivån sjönk och
gjorde problemet mindre.
Resultatet blev att det totala skattetrycket skärptes
och främst för de med nå-
got större inkomster och
egna tillgångar. Alltså en
inverterad moderatpolitik!
Det borde inte läggas föreningen till last – som
David Fält gör i senaste
numret av tidskriften – att
dess styrelse har en hög
genomsnittsinkomst. Svensk Tidskrift, David Fält och
alla andra borde vara tacksamma att vi fortfarande
har några förmögna och initiativrika personer som förmår och vill tjäna pengar i
Sverige trots orimliga skatter. Det är ju genom att tillåta folk att skapa , tjäna
pengar och bli rika som vi
kan få förutsättningar att
också som nation få tillväxt
och återskapad välfärd .
Att publicera ett inlägg
som Fälts bidrar bara till
att spä på den i Sverige så
våldsamt grasserande, närmast kommunistiska , föreställningen att ”de rika kan
betala – för de har råd ”.
Och tidningen Expressen
följde upp i en klassisk
vänstervin kel: •satsar
skattebetalarna bara på
höginkomsttagarna? •. Därmed åstadkom artikeln enbart skada för skattesänkningssträvandena i Sverige.
Ännu på 50- och 60-talen
var det i den grundläggande
synen på skatt självklart
att varje individ – innan
man behövde börja betala
skatt – hade ett skattefritt
grundavdrag lika för alla
och stort nog att klara de
grundläggande materiella
behoven. Så är det ju inte
längre men så borde det vara. Nu skall skatt istället
betalas i princip från första
kronan och eventuella uppkommande problem för individen får klaras ut med
bidrag. Därmed har politiken tagit kommandot över
individernas inkomster och
försörjning. Det bästa exemplet på detta är just fastighetsskatten. Det går inte
an att skicka in gavelbrä-
dorna på stugan till skatteverket. Någon kontant avkastning finns ju i normalfallet inte. Därför är den
kampanj mot fastighetsskatten som skattebetalarnas förening och dess VD
Björn Tarras-Wahlberg initierat och organiserat i hög
grad en hela folkets angelä-
genhet. Och jag antar att
Svensk Tidskrift förhoppningsvis fortfarande tycker
att alla medborgare skall
behandlas lika ur skattesynpunkt.
Politik är det möjligas
konst, heter det ju. Därför
bör man kritiskt granska alla politiska partier när det
gäller de kortsiktiga strä-
vandena.
l den politiska debatten
framstår moderaterna alltid
som de välbärgades intresseparti och deras skattesänkningsförslag ifrågasätts ofta, framförallt från
vänsterhål l.
Svensk Tidskrift och moderaterna borde därför vara
betjänta av en från partistöd , organisationsstöd
och presstöd oberoende
förening – med närmare
200.000 medlemmar- som
från allmän medborgarsynpunkt granskar överheten
och dess skattemässiga utsugning av folket. Svensk
Tidskrift bör därför upphöra
med krypskyttet mot skattebetalarnas förening!
Kjell Treslow
skattebetalare och
mångårig revisor i
Svensk Tidskrift
Svar till Hans
Eklind och
Kjell Treslow:
Hans Eklind påpekar att
skattebetalarnas förening
nu har över 178.000 medlemmar. Det är bra. Han sä-
ger också att föreningen,
liksom för övrigt Svensk
Tidskrift, står på egna ben
utan att belasta skattebetalarna med sin verksamhet. Det är också bra. Men
likväl kvarstår det grundläggande problemet, nämligen
att vi har en regering som
på tre år ökat ett redan
orimligt högt skattetryck
med skattehöjningar på
över 100 miljarder kronor.
Kjell Treslow menar att vi
ägnar oss åt krypskytte . Så
är det naturligtvis inte. Vi
har däremot, i en konstruktiv anda, diskuterat problemet att skatterna i Sverige
fortsätter att öka och att
motkrafterna, såväl de borgerliga partierna som opinionsbildande intresseorganisationer som skattebetalarnas förening, inte har varit tillräckligt starka för att
stoppa den utvecklingen.
Vi har, liksom förmodliSVENSK T !DSKRIFT
gen Treslow och Eklind ,
ställt oss frågan varför det
svenska folket inte med
kraft reagerar mot ett orimligt skattetryck. Vi är inte
ett folk av apati och underkastelse och i andra sammanhang reagerar vi kraftfullt mot företeelser vi ogillar och som är uppenbart
destruktiva . Så varför revolterar vi inte mot ett skattetryck som gör oss bokstavligen fattiga?
Treslow påstår vidare att
vi ägnar oss åt populism.
”Låt oss fokusera på låginkomsttagarna ” påstår han
att vi skrivit i vår ledare.
Citatet är dock felaktigt.
Vad vi däremot påpekat är
att skattetrycket slår hårt
även mot hushåll med låga
inkomster och att skatterna
ofta är en orsak t iIl dessa
hushålls beroende av bidrag. Men även om Treslow
citerar fel så är hans påstå-
ende intressant. Det är naturligtvis ett problem om
ti llskyndarna av skattesänkningar alltid väljer att
sätta t ex förmögenhetsoch fastighetsbeskattningen i främsta rummet och
avfärda krav på skattesänkningar för låginkomsttagare
som populism . Den attityden säger möjligen något
om orsakerna till att skatterevolten har uteblivit.
Jonas Hellman och
Anders Hultin
5