Prins Michael: Förändringens vindar blåser i den globala ekonomin

I veckan höll World Economic Forum sin årliga konferens i Davos. Prins Michael av Liechtenstein, bosatt ett stenkast från Davos, tycker att World Economic Forum fokuserar för mycket på risker och oro istället för att identifiera verkliga möjligheter som global maktförskjutning leder till. Lösningarna finns inte i mer politik och protektionism utan i mer frihandel.

Vi lever i en tid av enorma geopolitiska förändringar. Detta är inte förvånande, eftersom förändring är helt normala. Det finns dock perioder då förändringar sker snabbare och i större skala.

Förändringar i geopolitiken kan drivas av en mängd olika faktorer, inklusive teknisk, demografisk och miljömässig utveckling, liksom politiska rörelser och förändringar i samhället. Även om enskilda incidenter kan utlösa stora störningar, beror de ofta på att dessa faktorer ackumuleras över tiden. Sådana störningar kan förvärras när politiker blockerar utvecklingen för att upprätthålla illusionen av stabilitet och säkerhet.

Det är allmänt erkänt att världen håller på att bli politiskt multipolär. Västvärlden vill försvara den så kallade ”regelbaserade liberala världsordningen”, som kräver en ”skyddsmakt”. Historiskt sett har denna roll innehafts av USA sedan andra världskriget, och efter Sovjetunionens sammanbrott förblev USA den dominerande hegemonin.

Detta system utmanas nu, särskilt av Kina och Ryssland, men också av länder på södra halvklotet som inte längre vill domineras, inte ens av vänliga demokratier på norra halvklotet. En verklig systematisk och hegemonisk konflikt har uppstått mellan Kina och väst.

Ekonomiskt maktskifte

Det finns också parallella förskjutningar i ekonomisk makt. Under de 200 åren fram till 1980-talet var Nordatlanten, särskilt USA och Europa, det globala ekonomiska kraftverket. Detta är dock inte längre fallet.

Kina, med sina 1,4 miljarder invånare, har blivit världens näst största ekonomi, efter USA. Fyra faktorer låg bakom dess uppgång: en växande befolkning, en stödjande miljö för entreprenörskap, teknisk utveckling och riklig global handel. De fyra största ekonomierna sett till bruttonationalprodukt är nu USA, Kina, Japan och Tyskland.

Det är en allmän uppfattning att Kinas ekonomi kommer att överträffa USAs inom en snar framtid. Det är dock viktigt att närma sig denna förutsägelse med försiktighet.

I en alltmer teknokratisk värld tenderar vi att förlita oss på teoretiska modeller och extrapoleringar, snarare än att använda konsten att arbeta med scenarier. Ekonomi är inte en exakt vetenskap och politik är mer en konst än en disciplin. Tyvärr finns det en annan parallell med konst i att det finns fler mediokra och dåliga spelare än enastående. Mänsklig irrationalitet, i kombination med kraftfulla politiska ingripanden i ekonomin, lägger till inkompetens till den befintliga komplexiteten.

Ett annat problem är dagens fokus på risk. World Economic Forum betonar ofta att se de största riskerna baserat på undersökningsresultat, vilket kan lägga till oro och till och med rädsla för beslutsfattandet, snarare än att identifiera verkliga möjligheter.

Detta öppnar också dörren för vissa icke-statliga organisationer och irrationella budskap. Ett typiskt exempel är Oxfam och dess tvivelaktiga siffror om ojämlikhet. Även om det verkligen är viktigt att bekämpa fattigdom har ojämlikhetsdebatten lett till ett märkligt resultat där människor, inklusive många politiker, är mer bekymrade över att vissa människor är rika än att försöka eliminera fattigdom.

FN:s generalsekreterare Antonio Guterres spädde på paniken i Davos genom att jämföra dagens ekonomiska situation med en kategori fem-orkan när det gäller potentiell förstörelse. Även om situationen verkligen är kritisk, är de lösningar som erbjuds återigen baserade på den sekteristiska dogmen om politikens företräde, snarare än sunda, pragmatiska lösningar. Det föreslagna botemedlet bygger i första hand på samma principer som skapade krisen.

Den första frågan att överväga är om Kina verkligen kommer att bli världens största ekonomi. Av de fyra tidigare nämnda faktorerna som har drivit Kinas oöverträffade tillväxt har två redan försvunnit. För det första är befolkningen nu på nedgång och landet står inför ett allvarligt åldrandeproblem. För det andra begränsar president Xi Jinpings nya politik, som fokuserar på att stärka främst statligt ägda företag, entreprenörsdriften.

Dessutom leder geopolitiska spänningar till fragmentering, vilket kan begränsa den internationella handeln med Kina. Det skulle vara mycket negativt för Kinas tillväxt och en viktig faktor att tänka på för västerländska, särskilt europeiska, affärsmässiga och ekonomiska strategier. Kan vi upprätthålla välståndet med minskad handel med Kina? Var är väst strategiskt beroende av kinesiska produkter eller produkter från länder inom Kinas intressesfär?

Med tanke på ovanstående är det ganska troligt att USA kommer att behålla sin position som världens största ekonomi ännu ett tag. I själva verket skulle Europeiska unionen också kunna bli en viktig aktör om den fick en bättre fungerande inre marknad med mindre reglering och protektionism. Minskad byråkrati på nationell nivå och unionsnivå skulle kunna stärka Europas globala konkurrenskraft.

Men det finns andra länder som sannolikt kommer att gå med i toppskiktet av globala ekonomier. Indien kommer snart att bli världens folkrikaste land och har stark tillväxt, även om den börjar från en lägre bas. Indien och ASEAN-länderna skulle potentiellt kunna ersätta Kina i globala ekonomiska interaktioner.

Europa har enorma möjligheter i sitt närområde. Afrika, med sin demografiska potential och resurspotential, bör vara ett fokus för Europa. Detta skulle kräva att EU:s politiker koncentrerar sig på frihandel och bidrar till att skydda företagens investeringar och verksamhet på områden med svag styrning. Å andra sidan behöver den europeiska protektionismen mot afrikanska produkter överges. EU genomför för närvarande alltför protektionistiska regleringsåtgärder under förevändning av konsumentskydd.

För närvarande är det svårt för Europa att ha ett konstruktivt förhållande med sin direkta östra granne, Ryssland, på grund av dess brutala invasion av Ukraina. På lång sikt kommer det dock att vara viktigt för den gamla kontinenten att hitta ett sätt att samexistera med Ryssland. Detta ligger också i Moskvas långsiktiga intresse, eftersom utmaningen från Kina är mycket farligare för Ryssland än den gamla rädslan för ett europeiskt angrepp. Ett kinesiskt kontrollerat Sibirien skulle vara en mardröm för den fria världen.

Detta är några av de frågor som vi måste tänka på när vi överväger de geopolitiska och geoekonomiska förändringarna under de kommande decennierna.

Prins Michael av Liechtenstein

Texten publicerades ursprungligen i GIS, Geopolitical Intelligence Services.