Per Dahl; Nytt om litteratur


1994


Artiklarna från Svensk Tidskrifts årsböcker är inskannade och sedan hjälpligt överförda till text. Denna sida ska mest ses som en bas för sökfunktionen. Läsbarheten blir bäst om man väljer PDF-versionen.

Acrobat Reader för att läsa PDF kan hämtas här.

LITTERATUR
PER DAHL:
NYTT OM LITTERATUR
D
en våg av historieintresse
som rullat från sexton- till
sjuttonhundratalet sedan
något år tillbaka tycks nu
ha mattats nästan helt. Vårens utgivning
tycks i stället präglas av intresse för politik
och filosofi, om man alls kan urskilja nå-
got tema.
Filosofi och debatt
Så kommer t ex ett antal filosofporträtt,
av Gunnar Fredriksson; 20filosofer: Platon
till Heidegger, ut på Norstedts fakta i mars
(c:a 175 s). Rent politiskt tema har
Uppsalastatsvetaren och marxisten Bo
Rothstein i Vad bör staten göra: om välfärdsstatens moraliska och politiska logik, en
volym som utkommer i mars från SNS
förlag. En filosofins klassiker i svensk
översättning begåvas vi med något senare, då Jean-Jacques Rousseaus Om
samhällsfördraget eller statsrättens grunder
(övers Sven Åke Heed och J Stolpe, 160
s) utkommer på Natur och Kultur. Ungefår samtidigt ger Tiden ut en ny volym
i sin serie ”Ideer om”, denna gång Ideer
om ägandet (280 s). Till den
politisk-filosofiska genren far nog också
räknas Per Molanders Akvedukten vid
Zaghouan: en essä om stat, moral och liberalismens framtid, vars framställning bl a berör Medelhavsregionen (Natur och Kultur 160 s).
Den dagspolitiska debatten präglas av
att redan väckta frågor fullföljs inför
kommande val: i t ex Land i förändring
(med intervjuer av Sveriges mest kända
nationalekonomer) av Bengt Gustafson,
Timbro, och Finns det en marknadför hemarbete? av Ann-Marie Pålsson och Erik
Norman, som ges ut av SNS under mars.
På samma förlag kommer också den
frihandelsvänliga analysen i Invandringen
från öst, av Richard Layard m fl (på
samma förlag).Göran Dahlgren behandlar en annan politisk knäckfråga i Framtidens sjukvårdsmarknader: vinnare och förlorare, (Natur och Kultur, 240 s), som utkommer i mars. Nya perspektiv bortom
val och partistruktur dras å andra sidan
upp i Bortom vänster och höger av Janerik
Larsson, Timbro, och av de av Emil
Uddhammar utvalda författama i antologin Civilisationernas kamp (samma förlag) .
Sist i avsnittet far den bok komma som
rimligen inte kan ha undgått någon: Per
Ahlmarks uppgörelse med mediavänstern
Vänstern och tyranniet på Timbro.
Omvärld iforändring
Wilhelm Agrelis Alliansfri – tills vidare.
(170 s, Natur och kultur) är ett annat exSVENSK TIDSKRIFT 121
ernpel på det nya intresset för utrikespolitisk debatt, liksom den av Ann-Sofie
Nilsson utgivna Sveriges säkerhetspolitiska
vägval, (Folk och försvar, februari). De
tretton uppsatsförfattarna i denna senare
volym täcker sannolikt hela det svenska
åsiktsfåltet, från Ingernar Dörfer till Anders Ferm. Går vi utanfor studier av vår
egen region träffar vi bl a på Sören
Sornrnelius (red) Krig motfred if dJugoslavien (Carlssons, mars) och Arvid
Fredborgs Serber och kroater i historien, som
planeras utkomrna i maj från Raben/
Prisma.
Göran Skyttes Bakom kulisserna,
intervjubok med blandade kändisar, (235 s,
utkommen) tar representera den mer
lättviktiga politiska genren, tillsammans
med Göran Greiders Det levande löftet,
(Bonniers, april), en blandning av reportage och litterära artiklar, och Anne
Wibbles Två cigg och en kopp kqffe
(Ekerlids förlag, april).
Historia att minnas?
De historiska ämnen som behandlas
präglas ofta av specialperspektiv, t ex
SNS-boken Hur Sverige blev rikt. 1800-
1970 av Johan Myhrman, som utkommer i april, eller samrna forlags Historien
upprepar sig aldrig: historiska essäer om bl a
Jesper Swedberg och Gripenstedt skrivna
av Gunnar Wetterberg (mars). Ett brett
tidsperspektiv liknande Paul Johnsons
präglar Ulla Brita Ramklints Ett år på jorden: 1811 i nio människors liv där hon bl a
skildrar Goya, Gustav IV Adolf, Beethoven och Shelley. (Raben Prisma, april).
bokhistorikern Max Engrnan (red) väljer
for sin del ett ämnestema för sin studie
När imperier faller: studier kring riksupplösningar och nya stater, som ges ut av Atlantis (448 s, april).
Noteras bör även Vitterhetsakademiens och Natur och Kulturs nya serie om
svenska lärde, där nu Svante Nordins
biografi över Fredrik Böök (550 s, april)
och Sven G Svenssons över Erland Hjärne
(200 s, april) kornmer nu i vår.
Antik mytologi
Skall man avsluta med det rent litterära? I
så fall är det på sin plats att kort nämna t
ex Levande ansikten: från Pindaros till vår
tid, (264 s, april) av Stig Strömholm på
Atlantis (samme forfattare utkonuner
med debattboken Den svenska högskolan
nästan samtidigt på Ratio), och varfor
inte Roberto Calassos Kadmos och
Harmonias bröllopsfest, en översättning av
en nyfrarnställning av antik mytologi och
tanke, på Brornbergs, även den i april.
122 SVENSK TIDSKRIFT