Per Bill; Posten som diversehandel


1997


Artiklarna från Svensk Tidskrifts årsböcker är inskannade och sedan hjälpligt överförda till text. Denna sida ska mest ses som en bas för sökfunktionen. Läsbarheten blir bäst om man väljer PDF-versionen.

Acrobat Reader för att läsa PDF kan hämtas här.

POSTEN SOM DIVERSEHANDEL
PER BILL
Efter en genomgång av Postens verksamhet visar det sig att 20 procent
strider mot Riksdagens beslut om vad Posten får och inte får göra.
ungliga Postverket
har bolagiserats,
konkurrensutsatts
och heter numera
Posten AB. Tyvärr
har det statliga företaget också expanderat sin verksamhet till områden
långt bortom sin kärnverksamhet.
Denna expansion inom sidoverksamheter har skett utan att ägaren har informerats och utan att fårändringen
diskuterats i riksdagen. Posten håller
på att fårvandlas till en gigantisk statlig diversehandel.
I den senaste propositionen angå-
ende Postens verksamhet har regeringen uttalat följande, vilket även
riksdagen ställt sig bakom:
”Det är regeringens uppfattning att
huvudinriktningen får Posten även
i fortsättningen bör vara att på den
svenska marknaden erbjuda riksPER B I LL är riksdagsledamot för moderaterna i Uppsala län.
täckande postverksamhet. Bolaget inte fallet. Tvärtom bedrivs kringskall vidare med huvudinriktning verksamheten ofta med förlust.
på den svenska marknaden erbjuda Ett krav som riksdagen ställt är att
rikstäckande kassaservice samt be- eventuell kringverksamhet skall ske
talningsfårmedling och finansiell under ”rimligt risktagande”. Hur
verksamhet. Även i framtiden bör stort risktagande som är ”rimligt”
gälla att annan verksamhet än kärn- kan diskuteras, men ur ekonomisk
verksamheten kan bedrivas endast synvinkel kan det knappast vara helt
om denna kompletterar kärnverk- riskfritt att bedriva till exempel girosamheten, bidrar till lönsamheten verksamhet i Estland eller reklamraoch sker under rimligt risktagande.” dio i Västerås.
CD-skivor och datorer
Riksdagen har således fastslagit vilka
fårutsättningar som skall gälla får att
Posten skall ta ägna sig åt annan verksamhet än postverksamhet. Mot den
bakgrunden kan det tyckas märkligt
att Posten i dag säljer allt från CDskivor till datorer. Än mer uppseendeväckande framstår det att företaget
arrangerar charterresor och bedriver
internationell inkassoverksamhet.
Företaget Posten AB hade 1996 en
omsättning på 23 miljarder kronor.
Vinsten uppgick under samma år till
363 miljoner kronor.
Postens verksamhet och ekonomi
redovisas normalt under sju affärsområden: Posten Brev, Postgirot, Posten
Utrikes, Posten Försäljning, Posten
Finansiella ~änster och Övriga Enheter.
Vid en fårsta anblick synes detta
vara verksamhetsområden som väl
En ursäkt får Posten att ägna sig åt stämmer överens med ägarens uttaladessa kringverksamheter skulle kun- de mål. Det finns ingenting i Postens
na vara att de kraftigt bidrar till att
öka företagets lönsamhet. Men så är
SVENSK TIDSKRIFT
årsredovisning som antyder att det
skulle finnas någon verksamhet utö-
7
o
?::
o
z
o
o
en
z
ver den traditionella postverksamheten. Den ”udda” verksamheten har
omsorgsfullt bäddats in så att oinitierade inte skall kunna se den.
Ett exempel på hur Posten döljer
sin kringverksamhet är radiostationen
Radio 106,1, som Posten är delägare
i. Postens andel i Radio 106,1 KB ägs
av det helägda dotterbolaget MailVision AB, som i sin tur ägs av
Posten Brev AB, som i sin tur ägs av
Posten Sverige AB som slutligen ägs
av Posten AB.
Reklamradioverksamheten redovisas således under affärsområdet ”Posten Brev”.
strider mot riksdagens
direktiv
Efter en genomgång av dotterbolagens årsredovisningar for 1996 visar
det sig att 20 procent av foretagets
verksamhet strider mot riksdagens direktiv. (Räknat som andel av omsättningen.) Däremot är siffran betydligt
lägre om vi ser till antalet anställda i
sidoverksamhetema. En forklaring
till detta är att sidoverksamheten ofta
bedrivs med hjälp av inhyrda konsulter.
Sidoverksamhetema kan delas in i
fem verksamhetsområden: utlandsverksamhet, forsäljning av varor och
~änster som inte hör till kämverksamheten, finansiell verksamhet som
inte hör till kämverksamheten, fastighetsforvaltning samt elektroniska
kommunikationer.
Postens utiandsverksamhet består
bland annat av internationell konsultverksamhet, delägande i posttoretag
och remailing-verksamhet.
Ett exempel på utiandsverksamheten är SwedPost Consulting AB som
har haft som huvuduppgift ”att
marknadsfora och tillhandahålla postala konsult~änster på den internationella marknaden samt därtill hörande
aktiviteter”. Verksamheten har gått
med fOrlust under de senaste åren.
1996 uppgick forlusten till 3,3 miljoner kronor. Sedan årsskiftet har bolagets verksamhet övertagits av Postbolagen AB.
Ett annat exempel är Posten
Express PEX AB. Posten Express
PEX AB bedriver bland annat interYtterligare ett exempel på Postens
utiandsverksamhet är Nordie Mail
AB, som bedriver så kallad re-mailingverksamhet, vilket innebär att
man fraktar nationell post från ett
land till ett annat land, där portot for
att skicka tillbaka posten till det forsta
landet är lägre än om posten frankerats och skickats inom ursprungslandet. Verksamheten bedrivs på den
europeiska marknaden och under
1996 öppnades kontor i Paris och
London. Nordie Mail AB äger dessutom närmare en femtedel av det
amerikanska posttoretaget Euromail
USA, Ltd. Företaget har tidigare gått
nationell kurirverksamhet i samarbe- med forlust, men under 1996 har
te med det internationella kurirforetaget TNT. 1996 gick foretaget med
3,4 miljoner kronor i forlust.
Vidare: Posten Logistik On Line
Center AB äger en femtedel av
Nordie Gateway Distribution AB,
ett fOretag som säljer elektroniska logistiklösningar på den nordiska
marknaden. Posten Logistik On Line
Center AB har också gått med forlust
de senaste åren. 1996 uppgick forlusten till 8,7 miljoner kronor.
Posten Holding International AB
äger det holländska bolaget Nordie
Postgroup BV, som i sin tur under de
senaste åren ägt upp till 54 procent av
Holdingbolaget GD Net BV, som i
sin tur äger hälften av GD Express
Worldwide BV. Nordie Postgroup
forsålde dock aktierna i GD Net under 1996. Denna engångsintäkt utgjorde i princip Posten Holdings
International ABs hela vinst foregå-
ende år.
SVENSK TIDSKRIFT
detta vänts till en knapp vinst.
Postens ägande i Estland
Swedgiro AB, ytterligare en del av
Postens utlandsverksamhet, äger
samtliga aktier i de estniska foretagen
Giro Eesti OU, Giro Maksekeskuse
OU, Eesti Maksevahenduse OU och
Swedgiro AS, samt hälften av aktierna i Eesti Maksekkuse AS. Swedgirokoncemen avser att bedriva betalningsformedlingstjänster i Estland,
men den har tidigare även varit engagerad på den polska marknaden.
Swedgiro AB har aldrig gått med
vinst och forra året uppgick forlusten
till 19 miljoner kronor.
Enligt rykten tänker Posten, trots
de stora forlustema och ägamas anvisningar, fortsätta utveckla och bygga ut sin internationella verksamhet.
Närmast i tur står Finland, Lettland
och Litauen.
Posten säljer på sina postkontor
fårutom frimärken allt från teaterbil- på Posten med att det ”passar ganska
jetter och CD-skivor till kontorsma- väl in i Postens koncept eftersom vi
terial och hus- och lägenhetsmäklar- också säljer CD-omslag som skivorna
tjänster. Posten säljer även andra kan skickas i.” Motsvarande gällde
kontorsvaror och utrustning, till ex- också fcir videofilmerna och barnlekempel datorer. Denna fcirsäljning sakerna eftersom de kunde skickas på
återfinns inom affärsområdet Posten Posten. Med denna logik kan Posten
Försäljning som också ansvarar fcir sälja vad som helst. När rar vi se
den rikstäckande kassaservicen (post- brevbomber i sortimentet?
kontoren). I Postens bolag Falcon Aviation
dessa marknader. Det är svårt att se
indrivningsverksamhet som ett komplement till Postens kärnverksamhet
eller på annat sätt motivera verksamheten. 1996 gjorde fåretagen en gemensam vinst fcire bokslutsdispositioner och skatt på 2 miljoner kronor.
Under namnet Lita Försäkringar
säljer Posten fårsäkringar i samarbete
med W ASA. Inte heller denna verkAB, som ursprungligen startades fcir samhet kan sägas komplettera Postens
Kräver mer subventioner
Försäljningsverksamheten är svår att
dela upp på olika dotterbolag.
Förmodligen är detta en medveten
strategi. Posten erhåller årligen 200
miljoner i ersättning från skattebetafraktflyg, driver Posten numera inrikes reguljärflyg och charterflyg till
drygt ett dussin destinationer kring
Medelhavet. Under det senaste året
har en renodlad expansion inom reguljär- och charterflygbranschen gelama fcir den rikstäckande kassaservi- nornfcirts. Falcon Aviation har gjort
cen. Trots detta har man under de ett negativt resultat under de senaste
senaste åren stängt ett stort antal åren och så sent som 1995 erhöll få-
postkontor, fcirsämrat servicen och retaget 25 miljoner kronor i konkräver nu till och med ytterligare cembidrag.
subventioner till den rikstäckande Utöver den utländska finansiella
kassaservicen. verksamheten, som måste betraktas
Det kan konstateras att uppkom- som långt ifrån kärnverksamheten
sten av forlustema inom affärsområ- just med anledning av sin geografiska
det tidsmässigt verkar stämma väl hemvist, driver Posten också inöverens med Postens satsningar på hemsk verksamhet som i bästa fall
fcirsäljning av tjänster och varor. Det kan kallas fcir udda finansiell verkkan därfår inte uteslutas att den dåli- samhet. I fårsta hand rör det inkassaga ekonomin fcir postkontoren och verksamhet och satsningen på Lita
den rikstäckande kassaservicen hän- fcirsäkringar.
ger samman med satsningen på ny, PBK Inkasso AB och dess dotterväsensskild verksamhet och att det i bolag Posten ReskontraService AB
själva verket är fcir att täcka dessa fcir- bedriver inkassoverksamhet, reskonluster Posten vill ha ännu mer pengar trabevakning och fårmedling av krefrån skattebetalarna. Affärsområdet ditupplysningstjänster. Detta är verkkämverksamhet. Lita Försäkringar
ingår tillsammans med Lita Bolån
och Postbanken i Posten Finansiella
Tjänster AB. Affärsområdet Finansiella Tjänster gjorde 1996 en fårlust
på 343 miljoner kronor.
”För en tid sedan
motiverade en postchef
försäljningen av CDskivor på Posten med
att det ’passar ganska
väl in i Postens koncept eftersom vi också
säljer CD-omslag som
skivorna kan skickas
.’t. Med denna logik
kan Posten sälja vad
som helst. När får vi se
brevbomber i sortimentet?
”Försäljning gjorde 1996 en fårlust på samhet som normalt ingen annan ak- Postfastigheter AB är moderbolag i
439 miljoner kronor. tör på den finansiella marknaden äg- en koncern om 21 dotterbolag. Dessa
För en tid sedan motiverade en nar sig åt – dessa tjänster köps i all- äger tillsammans 134 fastigheter och
postchef fcirsäljningen av CD-skivor mänhet av fciretag specialiserade på tomträttigheter omfattande en yta på
SVENSK TIDSKRIFT 9
1.096.492 kvadratmeter. Detta gör
Postfastigheter AB till ett av de större
fastighetsbolagen i landet. Större delen av fastighetsbeståndet utgörs av
terminalbyggnader och kontorsfastigheter som inrymmer Postens egen
verksamhet.
Denna del av fastighetsbeståndet
kan motiveras utifrån vad den politiska majoriteten uttalat att Posten skall
ägna sig åt. Däremot finns det inom
koncernen flera bolag och ett större
antal fastigheter som helt hyrs ut på
marknaden till externa hyresgäster.
Denna del av verksamheten, som inte kompletterar kärnverksamheten i
enlighet med regeringens och riksdagens direktiv, är således verksamhet
som inte skall bedrivas av Posten.
Räknat i hyresintäkter utgör den externa uthyrningen cirka en tiondel av
verksamheten.
Går mot strömmen
Företaget PostNet AB ”erbjuder
främst svenska foretag, organisationer
och myndigheter elektroniska kommunikationslösningar for att stödja
elektronisk handel”. Det är även detta bolag som driver Postens satsning
på Internet, ”den elektroniska marknadsplatsen Torget”. Satsningarna på
Internet och elektronisk kommunikation ligger långt från den verksamhet som regering och riksdag har uttalat att Posten ska inrikta sig på.
Enligt uppgift har Posten enbart på
Torget satsat över 100 miljoner kronor i investeringar utan att satsningen
ännu blivit lönsam.
Under 80-talet böljade Volvo, for
10
att parera lågkonjunkturer i kärnverksamheten, sälja allt från barnmat
till läskedrycker och läkemedel.
Även andra stora koncerner diversifierade sin verksamhet bort från sin
huvudsakliga kompetens. I dag går
trenden åt ett annat håll. Företagen
väljer i allt större utsträckning att lägga ut verksamhet på entreprenad,
out-sourcing, istället for att producera i egen regi.
Posten gör tvärtom. Allt skall drivas i egen regi och ingen bransch
tycks gå fri. Det verkar dock inte vara någon klok strategi. De två affärsområden som rymmer större delen
av den verksamhet som ligger långt
ifrån kärnverksamheten, Posten
Försäljning och Posten Finansiella
Tjänster, fororsakar Posten de största
fårlusterna. 1996 uppgick forlusten
tillsammans till närmare 800 miljoner
möjligheter till underprissättning och
missbruk av marknadsdominerande
ställning. Posten har inte något krav
på marknadsmässig avkastning på sina
dotterbolag och inte heller har staten
ett marknadsmässigt avkastningskrav
på Posten AB. Statens ägande av
Posten medfor en ekonomisk garanti
som inget konkurrerande foretag har,
oavsett om det handlar om persondatormarknaden, chartermarknaden
eller inkassoverksamhet.
Privatisera
Denna genomlysning av Postens
verksamhet har främst koncentrerats
till de verksamheter som, enligt regering och riksdag, inte skall bedrivas
av Posten. Det finns ytterligare verksamhet som Posten bedriver i strid
med ägarnas direktiv om inriktning.
Detta innebär dock inte att Posten
kronor, vilket kan järnforas med endast bör avyttra den här omnämnPostens vinst på 363 miljoner kronor.
Posten bedriver således en omfattande verksamhet som inte ”kompletterar kärnverksamheten” och
som dessutom inte ”bidrar till lönsamheten” och ej heller ”sker under
rimligt risktagande”. Det är mycket
allvarligt att Posten inte foljer de direktiv regering och riksdag har uttalat, ännu allvarligare är att regeringen
och kommunikationsministern inte
vidtar motiverade åtgärder. Värst av
allt är dock att Posten på olika marknader snedvrider konkurrensen.
Inom Postkoncernen sker ett omfattande flöde av koncernbidrag mellan olika verksamheter. Detta ger
SVENSK TIDSKR!FT
da verksamheten, eller att den kvarstående verksamheten även fortsatt
bör bedrivas i statlig regi. Tvärtom
bör Postens verksamheter fullt ut
kunna privatiseras, eftersom foretaget
i dag verkar på fullt konkurrensutsatta marknader. Om någon verksamhet, till exempel rikstäckande postformedling till ett rimligt pris, inte
skulle fungera utan statligt stöd så bör
denna tjänst kunna upphandlas i konkurrens bland entreprenörerna på
marknaden.
Ett statligt konglomerat av Postkoncernens natur hör inte hemma i
en marknadsekonomi. Företaget kan
utan någon större kontroll och insyn
ägna sig åt korssubventionering mellan verksamheter och underprissättning i syfte att slå ut konkurrenter på
olika marknader. Dessutom blir det
aldrig en rättvis konkurrens på marknaden – oavsett om det rör chartertrafik, uthyrning av kommersiella lokaler eller försäljning av datorer – så
länge Posten har staten som ägare
och ekonomisk garant.
Något hårddraget kan sägas att
Posten AB i dag är ett statligt konglomerat av sovjetiskt snitt, som löpt
SVENSK TIDSKRIFT
amok på grund av en före detta socialdemokratisk statssekreterares och
imperiebyggares ohämmade expansionslusta. Posten, dess dotterbolag
och personalen skulle må bäst av att
företaget privatiserades.
11