Partik Engellau; Inom kommunerna kan vår demokrati erövras åter


1998


Artiklarna från Svensk Tidskrifts årsböcker är inskannade och sedan hjälpligt överförda till text. Denna sida ska mest ses som en bas för sökfunktionen. Läsbarheten blir bäst om man väljer PDF-versionen.

Acrobat Reader för att läsa PDF kan hämtas här.

INOM KOMMUNERNA KAN VÅR•• o
DEMOKRATIEROVRASATER
PATRIK ENGELLAU
Globalisering gäller. Det är bara att gilla läget.
08-demokratin har inte framtiden för sig.
V
arje tid har en massa
uppfattningar om sig
själv som så små-
ningom visar sig vara
felaktiga. Men då
och då prickar tidsandan rätt. Jag tror
att en av vår tids självuppfattningar
som historien kommer att bekräfta är
nationalstatens avtagande betydelse.
Detta betyder inte att Sverige
kommer att upphöra som kulturell
och social identitet. Våra gamla traditioner och symboler – rill exempel
nationaldräkterna och folkdanserna,
Det har däremot kommunerna.
en av de vackraste och svenskaste av
alla seder. I höstas inleddes en ny tradition, nämligen halloweenfirandet,
troligtvis en kupp av pumpaodlarnas
riksforbund.)
Maktenflyr
Men det betyder, enkelt uttryckt, att
makten flyr från de nationella huvudstäderna. Beslut från regeringar och
parlament tar helt enkelt inte skruv
längre. Och fort går det. Det var inte
länge sedan svenska makthavare på
regering som törs andas en stavelse
om valutareglering tar omedelbart ett
piskrapp av dem som fOrvaltar amerikanska, tyska, franska och peruanska
pensionsfonder.
Allt detta är välbekant. Men vad vi
just nu börjar uppmärksamma är
konsekvenserna for demokratin. Den
demokrati vi har är en nationell demokrati. Den handlar om maktutövning i huvudstäderna. Den sysslar
med nationella regeringar, nationella
parlament, den utfårdar nationella laallvar kunde foreslå forbud mot para- gar och regler och den delar ut natiosom uppfanns i slutet av 1800-talet bolantenner i syfte att avskärma sven- nella bidrag till nationens egna medoch det moderna midsommarfirandet ska medborgare från världen. Det var borgare efter principer som gäller lika
med vals på bryggan, som lär ha in- inte länge sedan vi hade valutaregle- över hela landet.
letts i början av seklet – kommer naturligtvis att bestå. (Även om de är
mer foränderliga än man kanske anar.
För dem som är yngre än 25 år är
Kalle Anka-programmet på julafton
PATRIK ENGELLAU är författare och
ordförande i föreningen Den Nya
Välfärden .
ringar, vars syfte var att göra det möjligt for svenska makthavare att kontrollera och styra det svenska kapitalet. Och det var inte länge sedan EG
eller EU var något totalt otänkbart
for Sverige.
Globaliseringen sveper undan allt
sådant. Förslag om parabelforbud
framstår inte längre som ondskefulla,
bara korkade och ogenomforbara. En
SVEN SK TIDSKRIFT
Bortkommen makt
Här uppstår forstås ett problem. 08-
områdets – och låt detta vara en symbol for huvudstäder i alla länder –
makt undergrävs av globaliseringen.
Då vittrar forstås det politiska system
som handlar om att utöva denna forsvinnande makt. Den traditionella
demokratin letar efter makt på ställen
7
c
z
;>:l
z
>
ro
där den inte längre finns. Inte underligt att den ibland ser lite bortkommen ut.
Situationen väcker två måhända
förståeliga, men ändå ogenomtänkta
och framför allt föga konstruktiva reaktioner.
förstå, är att resonera ungefår så här:
Globalisering gäller. Det är bara att
gilla läget.
08-demokratin har inte framtiden
för sig.
Demokratin är visserligen inte så
bra, men ändå det bästa av alla styre!-
peka) och att kontrollera dem (vilket
vänstern brukar påpeka). Till exempel är det praktiskt för företagen, åtminstone för några av dem, att sammelsuriet av olikartade nationella regelsystem ersätts av ett enda – precis
som det är ett framsteg för mänskligDen första reaktionen är bara dum,
en sorts parabolförbudsförslag i meseskick. heten att man standardiserar elkon- 08-demokratin är bara ett av takterna. På samma vis blir det ett
gaformat, nämligen att det är något många tänkbara sätt att arrangera defel på globaliseringen. Begränsar det mokratin.
sig till veklagan och sorgsna bröstto- Slutsats: Vi bör tänka ut nya sätt att
ner kan man väl stå ut, men om nå- utöva demokrati i vårt land.
gon politisk rörelse skulle vilja skrida
till handling för att stoppa historien
gäller det att se upp. När människor
vill stanna utvecklingen i stället för
att anpassa sig till den går det alltid illa.
Alla hamburgare är inte en
double whopper
Den andra reaktionen kan inte skilja
på den särskilda sorts demokrati –
den 08-centrerade – vi byggt upp
under lång tid, och demokratin i allmänhet. Det är ungefår som att inte
kunna skilja på en hamburgare och
en Double Whopper. Den som tror
att alla hamburgare är Double
Whoppers dömer rimligtvis ut hela
hamburgarsJäktet när han ätit en
Double Whopper med för mycket
majonäs. Den som tror att begreppet
demokrati är liktydigt med den speciella form av demokrati vi råkar ha
etablerat ifrågasätter förstås demokratin som beslutsform när han ser att
den traditionella nationella demokratin inte längre fungerar så bra.
En rimligare reaktion, vad jag kan
8
Den som kommit så långt har slutat
begråta förlusten av det förflutna och
i stället med framåtanda och käck beslutsamhet vänt sig mot framtiden. Så
ska vi göra nu. Och kom ihåg att en
regel vid alla sådana kreativa processer är att man ska samtala och resonera som civiliserade människor, inte
disputera, domdera, missförstå och
misstänkliggöra som… ja, ni vet var.
För det första kan vi konstatera,
tror jag, att en alltmer globaliserad
ekonomi behöver en alltmer globaliserad politik, där politikens uppgift
som vanligt är att både underlätta för
företagen (vilket högern brukar på-
SVENSK TIDSKRIFT
framsteg för mänskligheten när man
standardiserat arbetsrätten och reglerna för arbetsgivares ansvar for arbetsskador etc. Den ekonomiska utvecklingsprocess som på 1800-talet födde
Zollverein och Garibaldi opererar nu
internationellt och kräver överstatlig
politik.
Därför har vi gått med i EU.
Kanske kommer kapitalismen en dag
att bli så global och internationell att
alla länder en gång går ihop och bildar ett sant världsparlament med vidhängande regering, men det står inte
på dagordning och det behöver vi inte bekymra oss över just nu. Det
räcker med att konstatera att en del
av den gamla 08-makten emigrerat
till Bryssel och att detta rimligtvis är
bra.
Avlägsen brysselmakt
Bra, men inte kul. Ekonomin går fö-
re kulturen (åtminstone i detta fall).
Ekonomin är internationellt integrerad, men ännu inte kulturen. Få av
oss känner oss lika mycket som europeer som vi känner oss som svenskar.
Få av oss blir uppiggade vid tanken
att vi flyttar makt från Helgeandsholmen, där dom visserligen ofta pratar strunt, men man i alla fall fattar
r
o
3:
3:
c
z
i”
z
>
r
o
vad dom säger, till Bryssel, där man bestämde över socialhjälpen? Åt pi- praktiskt taget allt annat. Tills motinte ens fattar vad dom säger och där
man definitivt inte har något inflytande. Och även om man far rösta på
några i Bryssel så känns det som man
har noll koll på läget där.
Att göra brysselbesluten mer demokratiska (”att motverka det demokratiska underskottet” som det heter
på den brysseljargong som verkar
uppfunnen för att öka det demokratiska underskottet) må vara nog så
angeläget, men är troligtvis helt otillräckligt för att f)rlla det tomrum i
medborgarkänslan som 08-demokratins upplösning orsakat.
Jag tror att lösningen är maktförskjutning från 08-området till medborgamas närmaste politiska instans,
alltså kommunerna. Mer makt till
kommunerna! kort sagt.
Maktförskjutningen från Stockholm till Bryssel drivs av ekonomin.
Politiken far anpassa sig bäst den kan.
Men den angelägna och för demokratin viktigare maktförskjutningen
från Stockholm till Håbo och Tanum
har inga icke-politiska drivkrafter.
pan, förstås. Bristen på tilltro till den
lokala gemenskapens kompetens
finns i alla partier. Kravet på en nationell skolpeng är ett exempel från
moderaterna. Den 08-sryrda politi- ”Att göra brysselbesluten mer demokratiska Catt motverka
det demokratiska underskottee som det heter på den brysseljargong som verkar uppfutmen för att öka det
demokratiska underskottet) må vara nog så
angeläget, men är troligtvis helt otillräckligt
för att fylla det tomrum
medborgarkänslan
som 08-demokratins
upplösning orsakat.
”Ska det bli någon förnyelse av demo- ken är övertygad om att allt blir särnkratin och maktförskjutning till re om den själv far mindre makt.
kommunerna så måste drivkraften Och därmed har vi kommit fram
komma från politiken själv. till den största paradoxen av alla, ett
problem som vetenskapen inte duger
Bristande tilltro till att förklara. För att förstå det proDär ligger problemet. Politiken lever blemet måste man tillgripa utomvekvar i den gamla 08-demokratins tenskapliga begrepp.
mentalitet. Den genomsyras av tan- Det är nämligen så, har jag uppken att allt blir bäst när 08-politiker täckt, att tvärtemot vad som påstås
och centralt placerade experter i 08- har kommunerna frihet att göra premyndigheter fattar besluten. Hur cis vad de vill. Detta är inte sant just
skulle det gå om kommunerna själva för socialhjälpen, men det är sant för
SVENSK TIDSKRIFT
satsen är bevisad påstår jag att kommunpolitiker redan idag har rätten att
göra nästan allt de skulle önska. Om
de bestämmer sig för att vränga makten ur nollåttornas händer har de
möjligheten. De kan till och med
lägga ned barnomsorgen (vilket jag
inte föreslår utan bara anger som exempel på rejäla, möjliga systemskiften). Hur då? Enkelt. Visserligen är
kommunerna skyldiga att erbjuda
barnomsorg, men de har också rätten
att ta ut fulla kostnaden. Skulle någon
medborgare skicka ungarna till en
kommunal barnstuga om det kom en
räkning på sisådär 10.000 kronor i
månaden?
Paradoxen är att samma lokalpolitiker som klagar över att de styrs från
Stockholm inte utnyttjar de friheter
de har att göra sig oberoende av
Stockholm.
Den enda förklaring jag kan komma på är att de inte gillar att ta ansvar.
De låtsas vara bundna till händer och
fötter, för det är lättare att påstå att
andra är dumma och motvalls än att
själv göra något som man kan fa kritik för. Sådant kan vetenskapen inte
förklara, bara läran om värderingarna.
Hos den läran kallas sagda attityd för
feghet, möjligen även falskhet.
Demokratin i Sverige behöver förnyas för att bättre motsvara en ny tids
krav och omständigheter. Men den
förnyelsen kommer inte av sig själv.
Den måste drivas av politiker med
resning och statsmannaskap nog att
höja sig över egennyttan, slentriantänkandet och fegheten.
9
V>
r
o
3::
3::
c:
z
>
r
o
V>
V>