Partierna i vapenfrågan: Vänsterpartiet


Var står partierna i vapenfrågan? Svensk Tidskrifts kartläggning består av en enkät med frågor om jakt, skytte och licenskrav, en genomgång av partiernas program, en granskning av hur partiernas företrädare i Europaparlamentet röstade om vapendirektivet och en genomgång av i vilken utsträckning partierna motionerat om jakt, sportskytte och vapen under innevarande mandatperiod.

En genomgång av samtliga partier finns här.

Enkätsvar

Enkäten besvarades av Linda Westerlund Snecker, Riksdagsledamot och ledamot i Justitieutskottet

1. Vilken är ditt partis inställning till jakt och målskytte i Sverige?

Vänsterpartiet har en i grunden positiv inställning till jakt och målskytte.

2. Är legalt vapeninnehav ett problem?

Nej, inte så länge den som innehar vapnet följer de regler och lagar som finns. Vänsterpartiets anser att det är viktigt med ett strängt regelverk kring vapen, för att dessa ska användas rätt och inte missbrukas.

3. Bör civilt vapeninnehav begränsas?

Vi har inga förslag som innebär att det civila innehavet av legala vapen ska begränsas.

4. Skall magasin och/eller avfyrningsmekanismer vara tillståndspliktiga?

Vi har inte tagit ställning till den frågan.

5. Anser partiet att Sverige skall behålla femårslicenser på enhandsvapen?

Vi har i dagsläget inga förslag på att ändra nuvarande ordning.

6. Bör femårslicenser införas även på gevär?

Vi har i dagsläget inte något sådant förslag.

7. Vad anser partiet om synnerliga skäl för enhandsvapen?

Vi har inte analyserat frågan i tillräcklig utsträckning ännu för att ha bildat oss en slutlig uppfattning om synnerliga skäl bör behållas eller ersättas.

8. Bör halvautomatiska sportskyttegevär placeras i kategori A (förbjudna för civilt innehav)?

Vi har inget sådant förslag.

9. Om regeringen lägger fram ett lagförslag som innebär mer restriktioner för jägare och sportskyttar, hur röstar ditt parti i riksdagen?

Vänsterpartiets anser att det är viktigt med ett strängt regelverk kring vapen, vi vill dock inte att eventuella lagskärpningar slår orimligt hårt mot jägare och sportskyttar.

10. Vilka åtgärder avser ditt parti vidta för att tillse att licenshandläggningen blir rättsäker och förutsägbar?

Vi ser ett behov av att i lagstiftning och förordning förtydliga hur olika vapen ska definieras samt att åtgärder behöver vidtas för att korta de ibland långa handläggningstiderna.

11. Vilken inställning har partiet angående vapengarderoberna?

Vi tycker det är bra att det finns begränsningar av hur många vapenlicenser enskilda kan ha och har inga förslag på att ändra nuvarande ordning.

12. Vilka förändringar vill ni se i den nuvarande vapenlagen?

För närvarande driver vi inga egna krav om förändringar av vapenlagen, utan inväntar de förslag som regeringen kommer att lägga fram med anledning av införandet av vapendirektivet.

13. Vilka åtgärder avser ditt parti vidta för att minska de illegala vapnen i samhället?

Vapenamnestier är ett akut sätt för att komma till rätta med de ägarlösa och illegala vapen som finns i omlopp. Vi har välkomnat de höjningar av straffvärdet för vapenbrott som skett, vilket ökat polisens möjligheter att bekämpa vapenbrott och därmed minska det totala antalet illegala innehav. Vi har under mandatperioden sett till att Tullverkets förmåga att stoppa in- och utförsel av illegala varor, däribland vapen, stärkts genom ökade budgetanslag. Detta för att möjliggöra investeringar i teknisk utrustning, mer personal m.m.. Ytterligare resurser för detta ändamål kan komma att behöva tillskjutas.

14. Hur ställer sig ditt parti till idén om ett nationellt skyttecenter i Sverige där internationella tävlingar kan anordnas?

Vi är positivt inställda till detta, men har inte gjort något ställningstagande i frågan.

 

Om jakt och skytte i Partiprogrammet

Tas ej upp.

 

Hur röstade partiets företrädare i EU-parlamentet om vapendirektivet?

Malin Björk: Ja

 

Motioner om jakt- och vapenfrågor under 2014 – 2018

Antalet motioner kan tolkas som en indikation för partiets intresse för jakt- och vapenfrågor. Notera att motionerna kan handla om att skärpa lagstiftningen likväl som att förenkla för de legala vapenägarna, och att en majoritet av alla motioner avslås. En motion som täcker in mer än ett ämne kan räknas i mer än en kategori.

Om vapen: 0
Om skytte: 0
Om jakt: 1