Partierna i vapenfrågan: Miljöpartiet


Var står partierna i vapenfrågan? Svensk Tidskrifts kartläggning består av en enkät med frågor om jakt, skytte och licenskrav, en genomgång av partiernas program, en granskning av hur partiernas företrädare i Europaparlamentet röstade om vapendirektivet och en genomgång av i vilken utsträckning partierna motionerat om jakt, sportskytte och vapen under innevarande mandatperiod.

En genomgång av samtliga partier finns här.

Enkätsvar

Enkäten besvarades av Mats Pertoft, tidigare riksdagsledamot ooch ledamot Justitieutskottet

1. Vilken är ditt partis inställning till jakt och målskytte i Sverige?

Målskytte är en stor sport som är viktig för många precis som andra typer av sport.

Jakt är en del av samhället och en gammal tradition. Jakt ska bedrivas hänsynsfullt, reglerat och långsiktigt. Jakten i Sverige har en viktig naturvårdande funktion. Sveriges ska hysa livskraftiga stammar av varg, lo, björn och järv.

2. Är legalt vapeninnehav ett problem?

Det legala vapeninnehavet i Sverige är inget problem så länge lagar och regler följs.

3. Bör civilt vapeninnehav begränsas?

Det är viktigt med en god kontroll av legalt vapeninnehav, det är samtidigt viktigt med en enhetlig tillämpning av reglerna över hela Sverige. samt rimliga (kortare) handläggningstider av vapenlicensärenden.

4. Skall magasin och/eller avfyrningsmekanismer vara tillståndspliktiga?

Den statliga utredaren har föreslagit detta, och Miljöpartiet har inte tagit ställning i frågan än.

5. Anser partiet att Sverige skall behålla femårslicenser på enhandsvapen?

Miljöpartiet ser ingen anledning att avskaffa femårslicensen i den omfattning den har nu.

6. Bör femårslicenser införas även på gevär?

Utredaren har föreslagit en utvidgning av femårslicensen till flera områden. MP har ännu inte tagit ställning till denna fråga.

7. Vad anser partiet om synnerliga skäl för enhandsvapen?

Miljöpartiet ser inga skäl att idag slopa synnerliga skäl för enhandsvapen.

8. Bör halvautomatiska sportskyttegevär placeras i kategori A (förbjudna för civilt innehav)?

Utifrån EU-direktivet bör dessa vapen klassificeras som tillhörande kategori A, utredaren föreslår dock undantag för aktiva medlemmar i några organisationer. Miljöpartiet har ännu inte tagit ställning i frågan.

9. Om regeringen lägger fram ett lagförslag som innebär mer restriktioner för jägare och sportskyttar, hur röstar ditt parti i riksdagen?

Det beror helt på om Miljöpartiet ingår i regeringen respektive hur förslaget ser ut. Denna fråga går inte att svara på i nuläget.

10. Vilka åtgärder avser ditt parti vidta för att tillse att licenshandläggningen blir rättsäker och förutsägbar?

All licenshandläggning skall vara rättssäker och förutsägbar. Om inte de åtgärder som polisen vidtagit ger effekt angående handläggningstiden måste detta snarast åtgärdas.

11. Vilken inställning har partiet angående vapengarderoberna?

Miljöpartiet anser att dagens system med vapengarderob fungerar bra, men att handläggningstiderna hos polisen borde kortas.

Vi tycker att det är rimligt med en fortsatt restriktiv inställning till innehav av jaktvapen.

12. Vilka förändringar vill ni se i den nuvarande vapenlagen?

En utredning har nu presenterat sin tolkning av EU:s nya vapendirektiv och vilka ändringar som behöver göras i Svensk lagstiftning för att leva upp till direktivet. Utredningens resultat är ute på remiss och vi avvaktar svaren från remissen innan slutgiltigt ställningstagande tas om vad som eventuellt behöver ändra i lagen utöver det.

13. Vilka åtgärder avser ditt parti vidta för att minska de illegala vapnen i samhället?

Regeringen har under mandatperioden skärpt straffen för olagligt innehav av skjutvapen och explosiva varor. Det är en viktig åtgärd. Vi vill också att tullen, polisen arbetar gemensamt för att motverka illegala vapen.

14. Hur ställer sig ditt parti till idén om ett nationellt skyttecenter i Sverige där internationella tävlingar kan anordnas?

Miljöpartiet har inte tagit ställning till frågan.

 

Om jakt och skytte i Partiprogrammet:

Partiet tar ställning för att jakt ska bedrivas hänsynsfullt, reglerat och långsiktigt och att Sveriges ska hysa livskraftiga stammar av varg, lo, björn och järv.

 

Hur röstade partiets företrädare i EU-parlamentet om vapendirektivet?

Max Andersson: Ja
Jakob Dalude: Ja
Linnéa Engström: Ja
Bodil Valero: Ja

 

Motioner om jakt- och vapenfrågor under 2014 – 2018

Antalet motioner kan tolkas som en indikation för partiets intresse för jakt- och vapenfrågor. Notera att motionerna kan handla om att skärpa lagstiftningen likväl som att förenkla för de legala vapenägarna, och att en majoritet av alla motioner avslås. En motion som täcker in mer än ett ämne kan räknas i mer än en kategori.

Om vapen: 0
Om skytte: 0
Om jakt: 0