Partierna i vapenfrågan: Sverigedemokraterna


Var står partierna i vapenfrågan? Svensk Tidskrifts kartläggning består av en enkät med frågor om jakt, skytte och licenskrav, en genomgång av partiernas program, en granskning av hur partiernas företrädare i Europaparlamentet röstade om vapendirektivet och en genomgång av i vilken utsträckning partierna motionerat om jakt, sportskytte och vapen under innevarande mandatperiod.

En genomgång av samtliga partier finns här.

Enkätsvar

Enkäten besvarades av Adam Marttinen, Riksdagsledamot och ledamot i Justitieutskottet

1. Vilken är ditt partis inställning till jakt och målskytte i Sverige?

Vi anser att jakt- och målskytte är en del av det svenska kulturarvet och att detta ska värnas. Inte minst för att jakt- och sportskytte lär oss att bli mer ansvarsfulla och tänka på säkerheten kring oss och våra medmänniskor.

2. Är legalt vapeninnehav ett problem?

Nej.

3. Bör civilt vapeninnehav begränsas?

Nej.

4. Skall magasin och/eller avfyrningsmekanismer vara tillståndspliktiga?

Nej.

5. Anser partiet att Sverige skall behålla femårslicenser på enhandsvapen?

Nej.

6. Bör femårslicenser införas även på gevär?

Nej.

7. Vad anser partiet om synnerliga skäl för enhandsvapen?

Vi anser att begreppet synnerliga skäl ska utmönstras ur den svenska vapenlagstiftningen och istället ersättas med en tydligare uppräkning av vilka krav som ska ställas.

8. Bör halvautomatiska sportskyttegevär placeras i kategori A (förbjudna för civilt innehav)?

Nej.

9. Om regeringen lägger fram ett lagförslag som innebär mer restriktioner för jägare och sportskyttar, hur röstar ditt parti i riksdagen?

Sverigedemokraterna röstade nej till EU:s vapendirektiv när det behandlades i Europaparlamentet. Vi kommer i riksdagen att rösta nej till alla förslag som går längre än vapendirektivet.

10. Vilka åtgärder avser ditt parti vidta för att tillse att licenshandläggningen blir rättsäker och förutsägbar?

Polisens verksamhet på vapenlicensområdet har under en följd av år varit mindre välfungerande. Trots tämligen klara riktlinjer från lagstiftaren rörande den principiella inriktningen av svensk vapenlagstiftning så har resultatet blivit något annat än det avsedda. Stark kritik från utövare av hobbyn rörande bedömningar från myndighetens sida parat med mycket långa handläggningstider har varit normaltillståndet under flera år. Samtidigt saknas det i princip helt sakargument för att ett försvårande av situationen för svenska legala vapenägare skulle påverka kriminaliteten i Sverige på något meningsfullt sätt. Med denna bakgrund föreslår vi att tillståndsverksamheten flyttas från polisen till en helt ny jakt- och viltmyndighet.

11. Vilken inställning har partiet angående vapengarderoberna?

Vi vill att man utökar vapengarderoben till sex vapen utan särskild behovsprövning och chans till minst tio vapen vid behov.

12. Vilka förändringar vill ni se i den nuvarande vapenlagen?

Vi vill öka straffet för vapenbrott, men vi vill även göra en distinktion mellan legala vapen och illegala vapen så att inte legala vapenägare drabbas av lagar som riktar sig mot yrkeskriminella.

13. Vilka åtgärder avser ditt parti vidta för att minska de illegala vapnen i samhället?

De illegala vapnen vi ser i samhället smugglas framförallt in från forna Jugoslavien. Då krävs det ett stärkt gränsskydd, skärpt straff för vapensmuggling samt att Tullverket får tillgång till hemliga tvångsmedel för att kunna beslagta fler vapen. Det kommer även kräva ett stärkt skydd för tullpersonalen varpå vi även föreslagit att de ska få bära tjänstevapen i större utsträckning.

14. Hur ställer sig ditt parti till idén om ett nationellt skyttecenter i Sverige där internationella tävlingar kan anordnas?

Partiet har ingen åsikt i frågan.

 

Om jakt och skytte i Partiprogrammet:

Den gemensamma europeiska skogs-, jakt- och viltvårdspolitiken är inte anpassad efter svenska förhållanden och saknar ofta både hänsyn till och förståelse för den som äger och vill bruka svensk skog eller jaga i svenska marker. Äganderätten är av fundamental betydelse, inte minst för skogsägare. Sverigedomkraterna vill :

o Att alla beslut som rör jakt och viltvård ska fattas regionalt och minimera EU:s inflytande över svensk jakt och viltvård

o Införa breda straffskärpningar och särskilt höja minimistraffen för upprepade och grova brott, gränsöverskridande brottslighet, särskilt smuggling av vapen och införa riktiga livstidsstraff för de särskilt farliga brottslingarna

o Ge polisen ökade befogenheter och göra det lättare att bära tjänstevapen utanför tjänsten

 

Hur röstade partiets företrädare i EU-parlamentet om vapendirektivet?

Peter Lundberg: Nej
Kristina Winberg: Nej

 

Motioner om jakt- och vapenfrågor under 2014 – 2018

Antalet motioner kan tolkas som en indikation för partiets intresse för jakt- och vapenfrågor. Notera att motionerna kan handla om att skärpa lagstiftningen likväl som att förenkla för de legala vapenägarna, och att en majoritet av alla motioner avslås. En motion som täcker in mer än ett ämne kan räknas i mer än en kategori.

Om vapen: 7
Om skytte: 5
Om jakt: 35