Partierna i vapenfrågan: Liberalerna


Var står partierna i vapenfrågan? Svensk Tidskrifts kartläggning består av en enkät med frågor om jakt, skytte och licenskrav, en genomgång av partiernas program, en granskning av hur partiernas företrädare i Europaparlamentet röstade om vapendirektivet och en genomgång av i vilken utsträckning partierna motionerat om jakt, sportskytte och vapen under innevarande mandatperiod.

En genomgång av samtliga partier finns här.

Enkätsvar

Enkäten besvarades av Roger Haddad, rättspolitisk talesperson, riksdagsledamot och ledamot i justitieutskottet.

1. Vilken är ditt partis inställning till jakt och målskytte i Sverige?

Jakt och målskytte är två stora folkrörelser som samlar hundratusentals aktiva. Målskytte är en stor inriktning inom idrottsrörelsen, och jakten är för många människor en viktig och meningsfull verksamhet som dessutom är en hörnsten i vår svenska viltförvaltning.

2. Är legalt vapeninnehav ett problem?

Nej. Jakt och målskytte är legitima anledningar till att hantera vapen. Det är dock mycket viktigt att vapenlagarna sätter upp tydliga regler om personlig lämplighet och kunskapskrav för att hantera och förvara vapen.

3. Bör civilt vapeninnehav begränsas?

Liberalerna anser att den svenska vapenlagstiftningen i allt väsentligt är tillräckligt tydlig när det gäller det legala vapeninnehavet. Den stora utmaningen ligger i stället i att få stopp på den kriminella vapenhanteringen och hindra brottslingar från att beväpna sig.

4. Skall magasin och/eller avfyrningsmekanismer vara tillståndspliktiga?

5. Anser partiet att Sverige skall behålla femårslicenser på enhandsvapen?

6. Bör femårslicenser införas även på gevär?

7. Vad anser partiet om synnerliga skäl för enhandsvapen?

8. Bör halvautomatiska sportskyttegevär placeras i kategori A (förbjudna för civilt innehav)?

9. Om regeringen lägger fram ett lagförslag som innebär mer restriktioner för jägare och sportskyttar, hur röstar ditt parti i riksdagen?

Vi svarar helst på frågorna 4–9 i ett sammanhang eftersom de hänger så nära ihop med frågan om EU:s vapendirektiv.

Liberalerna är kritiska till utformningen av EU:s nya vapendirektiv. Självklart är det viktigt att det finns stark europeisk lagstiftning för att stoppa den illegala vapenhanteringen och hindra grovt kriminella från att beväpna sig. Vapendirektivet har dock blivit alldeles för byråkratiskt och har inte tagit tillräcklig hänsyn till den breda gruppen legala vapenägare bland jägare och sportskyttar.

Liberalerna har därför röstat emot vapendirektivet både i riksdagen och i Europaparlamentet. Den svenska regeringen fick ändå stöd för att rösta ja till direktivet eftersom Moderaterna och Vänsterpartiet stödde regeringens förslag.

Nu är vapendirektivet tyvärr ett faktum, och då är vår åsikt att det ska genomföras i svensk lag på ett sätt som skapar så få praktiska hinder som möjligt för de hundratusentals människor som har fullt laglig tillgång till vapen, det vill säga jägare och sportskyttar. Det stora problemet är verkligen inte den legala vapenhanteringen i dessa grupper, utan den illegala vapenhandeln på den svarta marknaden.

Vi konstaterar att regeringens utredning med förslag till hur vapendirektivet ska genomföras i svensk rätt har mött hård kritik, och vi delar denna oro. Vi anser att kritiken från jägar- och sportskyttekretsar behöver tas på stort allvar. Vår ståndpunkt är att utredningens förslag behöver omarbetas för att ta hänsyn till denna kritik.

10. Vilka åtgärder avser ditt parti vidta för att tillse att licenshandläggningen blir rättsäker och förutsägbar?

Ett problem är att köerna för licenshandläggning är alldeles för långa. Liberalernas skuggbudget för 2018 gör den mest ambitiösa utbyggnaden av polisväsendet av alla partier, och vi vill ställa högre krav på snabbhet och enhetlighet i handläggningen.

11. Vilken inställning har partiet angående vapengarderoberna?

Vi har inte lagt några förslag på att ändra dagens lagstiftning.

12. Vilka förändringar vill ni se i den nuvarande vapenlagen?

Vi lägger som sagt fokus på att komma åt den illegala vapenhanteringen och kriminellas beväpning. Det är bra att straffen för vapenbrott har skärpts, men mer behöver göras. Därför vill vi bland annat ha en straffskärpningsregel för innehav av vapen då en person tidigare är dömd för brott, att hantering av handgranater ska klassas som vapenbrott och att straffet skärps för de allvarligaste formerna av vapensmuggling genom införande av en särskild straffskala för de grövsta brotten.

13. Vilka åtgärder avser ditt parti vidta för att minska de illegala vapnen i samhället?

Förutom det som nämns i fråga 12 vill Liberalerna också stärka EU:s brottsbekämpande samarbete. Europeisk samverkan är helt avgörande för att komma åt brottsligheten eftersom den illegala vapenhandeln i så hög grad sker över gränserna. Vi vill ge EU:s polissamarbete Europol rejält ökade resurser och ett eget operativt mandat att ingripa mot grov och gränsöverskridande brottslighet.

14. Hur ställer sig ditt parti till idén om ett nationellt skyttecenter i Sverige där internationella tävlingar kan anordnas?

Det är en spännande idé. Den frågan avgörs dock inte i första hand i riksdagen, utan av idrottsrörelsen och ofta i samverkan med berörd kommun. Det allmänna har en viktig roll för att ge den självständiga idrottsrörelsen goda möjligheter att verka. Statens stöd till idrottsrörelsen uppgår till cirka 2 miljarder kronor per år.

 

Om jakt och skytte i Partiprogrammet:

Jakt – en naturlig del av naturvården

Jakt är en viktig del av förvaltningen av starka viltstammar. Vi vill att fler ska få möjligheten att bli jägare. Jakten ger dig en möjlighet att komma närmre naturen samtidigt som du gör en viktig insats för naturen

• Jakt är en viktig del av naturvården
• Vi värnar den biologiska mångfalden och livskraftiga viltstammar
• Vi vill både värna biologisk mångfald och minska rovdjursskador
• Vi vill ha en rovdjursförvaltning med bred förankring, särskilt bland boende i rovdjurstäta områden
• Vi ska leva upp till vårt EU-åtagande att skydda hotade djurstammar
• Förvaltningen av våra stora rovdjur ska, så långt möjligt, ligga på nationell nivå
• Fler ska kunna bli jägare
• Förbättrade möjligheter för handel med viltkött

 

Hur röstade partiets företrädare i EU-parlamentet om vapendirektivet?

Jasenko Selimovic: Nej
Cecilia Wikström: Ej närvarande

 

Motioner om jakt- och vapenfrågor under 2014 – 2018

Antalet motioner kan tolkas som en indikation för partiets intresse för jakt- och vapenfrågor. Notera att motionerna kan handla om att skärpa lagstiftningen likväl som att förenkla för de legala vapenägarna, och att en majoritet av alla motioner avslås. En motion som täcker in mer än ett ämne kan räknas i mer än en kategori.

Om vapen: 2
Om skytte: 0
Om jakt: 10