Partierna i vapenfrågan: Kristdemokraterna


Var står partierna i vapenfrågan? Svensk Tidskrifts kartläggning består av en enkät med frågor om jakt, skytte och licenskrav, en genomgång av partiernas program, en granskning av hur partiernas företrädare i Europaparlamentet röstade om vapendirektivet och en genomgång av i vilken utsträckning partierna motionerat om jakt, sportskytte och vapen under innevarande mandatperiod.

En genomgång av samtliga partier finns här.

Enkätsvar

Enkäten besvarades av Andreas Carlson, rättspolitisk talesperson, riksdagsledamot och ledamot i Justitieutskottet.

1. Vilken är ditt partis inställning till jakt och målskytte i Sverige?

Vi har en positiv inställning av flera skäl. Jakt och målskytte har långa traditioner i Sverige, både som fritidssysselsättning och tävlingssport. Jakt är direkt nödvändigt för att behålla livsdugliga djurstammar. Det är hobbys och intressen, lika goda som några andra. God kunskap om vapen höjer också Sveriges totalförsvarsförmåga, vilket vi menar är positivt.

2. Är legalt vapeninnehav ett problem?

Nej, Sverige har strikta vapenlagar just för att förhindra att legala vapen blir ett problem i samhället. Tror man att man kommer åt kriminella gäng genom att hindra legala vapen är man helt fel ute. Sverige har redan strikta vapenlagar som hindrar vapen från att hamna i fel händer, både genom licenssystemets begränsningar, krav på hur vapen ska förvaras och kraven gällande vilka vapen som får ägas. Det legala vapeninnehavet är snarare positiv då det möjliggör jakt, tävlingsskytte med mera.

3. Bör civilt vapeninnehav begränsas?

Vi anser att de begränsningar som finns idag uppfyller sitt syfte och ser inga skäl till ytterligare begränsningar.

4. Skall magasin och/eller avfyrningsmekanismer vara tillståndspliktiga?

Nej.

5. Anser partiet att Sverige skall behålla femårslicenser på enhandsvapen?

Den bör ses över. Det är inte rimligt att personer som är aktiva tävlande måste genomgå krångliga licensförfaranden för att få behålla sina vapen. Ett förenklat förfarande och fler möjligheter till längre licenser vore en framkomlig väg.

6. Bör femårslicenser införas även på gevär?

Nej.

7. Vad anser partiet om synnerliga skäl för enhandsvapen?

Vi är för en strikt hantering av licenser för enhandsvapen. Som det ser ut nu har vi inga planer på att föreslå att synnerliga skäl för enhandsvapen försvinner.

8. Bör halvautomatiska sportskyttegevär placeras i kategori A (förbjudna för civilt innehav)?

Nej, halvautomatiska sportskyttegevär bör fortfarande kunna innehas i Sverige för den som har korrekt licens.

9. Om regeringen lägger fram ett lagförslag som innebär mer restriktioner för jägare och sportskyttar, hur röstar ditt parti i riksdagen?

Vår utgångspunkt är att skärpningar av svenska vapenlagar ska rikta in sig på kriminella aktörer och illegala vapen. Vi ser inget behov av att skärpa lagstiftningen för jägare och sportskyttar. Men om det visar sig att det finns tunga skäl behöver vi självklart titta på det. Dock ser vi inga sådana skäl idag. Om regeringens implementering av EU:s vapendirektiv ser ut som det verkar idag, med kraftiga inskränkningar, kommer vi att rösta nej till den.

10. Vilka åtgärder avser ditt parti vidta för att tillse att licenshandläggningen blir rättsäker och förutsägbar?

Vi vill flytta licenshanteringen från polismyndigheten och lägga den på en nyinrättad jaktmyndighet, som vi föreslagit ska inrättas. Den ska också hantera sportskyttars licenser.

11. Vilken inställning har partiet angående vapengarderoberna?

Vi ser ingen anledning att begränsa vapengarderoberna ytterligare, tvärtom kan det vara aktuellt att tillåta fler vapen i en vapengarderob, exempelvis för den som ägnar sig åt många olika typer av jakt.

12. Vilka förändringar vill ni se i den nuvarande vapenlagen?

Vi vill framför allt att Polisen ska sluta hantera vapenlicenser och att frågan istället ska lämnas över på en ny viltvårdsmyndighet som också ska syssla med jaktfrågor.

13. Vilka åtgärder avser ditt parti vidta för att minska de illegala vapnen i samhället?

Dels behöver lagarna ses över och skärpas, så att fler som ertappas med illegala vapen döms till hårda straff. Dels behöver Tullen få mer resurser för att stoppa vapeninförseln vid gränsen, så som kameror, större befogenhet och mer pengar. Dessutom behöver gängen knäckas via en rad skärpta straff som innebär att de som framför efterfrågar illegala vapen – gängkriminella – sitter i fängelse. Då skulle efterfrågan på illegala vapen minska.

14. Hur ställer sig ditt parti till idén om ett nationellt skyttecenter i Sverige där internationella tävlingar kan anordnas?

Det är ingenting vi tagit ställning till, men Sverige har en stolt tradition av sportskytte och många framgångsrika utövare. Det är självklart en tradition vi bör bejaka och utveckla.

 

Om jakt och skytte i Partiprogrammet:

o Jakt är både en viktig fritidssysselsättning och en näringsverksamhet i form av bland annat jaktturism. Viltförvaltningen behöver decentraliseras ytterligare – från europeisk nivå till nationell nivå och från nationell nivå till regional nivå. Beslut om licensjakt av varg, skyddsjakt av skarv i skärgårdsmiljöer och jakten på vildsvin är exempel på frågor som ska avgöras i Sverige snarare än i Bryssel.

o Varg Rovdjurspopulationen i Sverige ska förvaltas på ett sådant sätt så att djur och människa kan leva sida vid sida. Kristdemokraternas rovdjurspolitik strävar mot att Sverige ska ha livskraftiga stammar i arternas naturliga utbredningsområden. Beslut om vargförvaltningen och populationen bör fattas så nära som möjligt av de människor som lever och verkar i rovdjurstäta områden. Rovdjursförvaltningen är en nationell angelägenhet och vill vi därför undvika att beslut om vargen fattas i Bryssel.

o Vildsvin Den växande vildsvinsstammen i Sverige orsakar mångmiljonbelopp i skador varje år, vilket är förödande för lantbrukare och andra näringsidkare på landsbygden. Reglerna för stödutfodring behöver stramas upp. Jakt på vildsvin behöver underlättas. Vi föreslår därför att reglerna kring jakt nattetid förenklas och att det ska bli enklare att sälja vildsvinskött. Staten ska bjuda jägarna på kostnaden för trikintest, som behöver göras innan köttet kan säljas.

 

Hur röstade partiets företrädare i EU-parlamentet om vapendirektivet?

Lars Adaktusson: Nej

 

Motioner om jakt- och vapenfrågor under 2014 – 2018

Antalet motioner kan tolkas som en indikation för partiets intresse för jakt- och vapenfrågor. Notera att motionerna kan handla om att skärpa lagstiftningen likväl som att förenkla för de legala vapenägarna, och att en majoritet av alla motioner avslås. En motion som täcker in mer än ett ämne kan räknas i mer än en kategori.

Om vapen: 3
Om skytte: 2
Om jakt: 21