Partierna i vapenfrågan: Socialdemokraterna


Var står partierna i vapenfrågan? Svensk Tidskrifts kartläggning består av en enkät med frågor om jakt, skytte och licenskrav, en genomgång av partiernas program, en granskning av hur partiernas företrädare i Europaparlamentet röstade om vapendirektivet och en genomgång av i vilken utsträckning partierna motionerat om jakt, sportskytte och vapen under innevarande mandatperiod.

En genomgång av samtliga partier finns här.

Enkätsvar

Enkäten besvarades av Heléne Petersson, riksdagsledamot och ledamot i Justiteutskottet

1. Vilken är ditt partis inställning till jakt och målskytte i Sverige?

Jakten är en stor folkrörelse och en viktig del i Sveriges viltvård. Och målskyttet är en viktig del i den svenska idrottsrörelsen och den frivilliga försvarsrörelsen som är en avgörande del av det svenska totalförsvaret.

2. Är legalt vapeninnehav ett problem?

Nej.

3. Bör civilt vapeninnehav begränsas?

Civilt vapeninnehav måste naturligtvis omgärdas av lagar som reglerar vem och på under vilka förutsättningar som vapen får innehas och användas. Men Socialdemokraterna anser inte att reglerna behöver skärpas. Tvärtom finns det förutsättningar att förenkla regelverket genom att till exempel göra det enklare att byta ett vapen inom vapengarderoben mot ett motsvarande utan en hel ny licensprövning.

4. Skall magasin och/eller avfyrningsmekanismer vara tillståndspliktiga?

Vi kommer inte att införa regler som i onödan försvårar för jägare och sportskyttar. I arbetet med EUs vapendirektiv har Sverige varit ett av de mest aktiva länderna. Det ursprungliga förslaget skulle ha fått stora och negativa konsekvenser för svenska jägare och sportskyttar. Under förhandlingen tog vi strid mot en rad regeländringar som riskerade att bli en orimlig börda för svenska vapeninnehavare utan att tillföra en högre skyddsnivå. När vi tillsatte utredningen för att genomföra det reviderade direktivet passade vi också på att utreda minskat krångel för svenska vapeninnehavare. Vi har inte för avsikt att lägga några förslag som går längre än EU-direktivet.

5. Anser partiet att Sverige skall behålla femårslicenser på enhandsvapen?

Ja. Enhandsvapen är den vapentyp som i störst utsträckning riskerar att användas i andra syften än det avsedda. Det är motiverat att kontrollera att den som har licens fortsatt uppfyller de krav som ställs för att minimera antalet enhandsvapen.

6. Bör femårslicenser införas även på gevär?

Vi har inte för avsikt att lägga några förslag som går längre än EU-direktivet.

7. Vad anser partiet om synnerliga skäl för enhandsvapen?

Ja, men det bör förtydligas vilka krav det är som ställs för att undvika godtyckliga bedömningar.

8. Bör halvautomatiska sportskyttegevär placeras i kategori A (förbjudna för civilt innehav)?

Vi har inte för avsikt att lägga några förslag som går längre än EU-direktivet. I den mån det krävs av det reviderade vapendirektivet så måste en sådan justering göras. Varken Socialdemokraterna eller något annat parti kan bryta mot EU-rätten.

9. Om regeringen lägger fram ett lagförslag som innebär mer restriktioner för jägare och sportskyttar, hur röstar ditt parti i riksdagen?

Socialdemokraterna kommer inte att göra något som försvårar i onödan för jägare och sportskyttar.

10. Vilka åtgärder avser ditt parti vidta för att tillse att licenshandläggningen blir rättsäker och förutsägbar?

Regeringen gav 2015 Polismyndigheten i uppdrag att redovisa och utveckla arbetet med hanteringen av vapentillstånd. I det ingick att myndigheten skulle säkerställa en mer enhetlig bedömning av licenser i hela landet. Därutöver är det viktigt att regelverket är tydligt så att det inte blir för stort utrymme för enskilda bedömningar. Det är orsaken till att Socialdemokraterna har låtit en utredare föreslå ett förtydligande av regelverket.

11. Vilken inställning har partiet angående vapengarderoberna?

Socialdemokraterna ser inget behov av att utöka vapengarderoben.

12. Vilka förändringar vill ni se i den nuvarande vapenlagen?

Socialdemokraterna vill förenkla möjligheten att byta ut vapen mot ett motsvarande inom vapengarderoben.

13. Vilka åtgärder avser ditt parti vidta för att minska de illegala vapnen i samhället?

Den socialdemokratiskt ledda regeringen har bland annat skärpt minimistraffet för grovt vapenbrott och skjutit till resurser till Tullverket.

14. Hur ställer sig ditt parti till idén om ett nationellt skyttecenter i Sverige där internationella tävlingar kan anordnas?

Socialdemokraterna har inte tagit ställning till något sådant förslag.

 

Om jakt och skytte i Partiprogrammet:

Socialdemokraterna vill:
• att Sverige ska vara ett föregångsland i att förvalta våra naturresurser och viltstammar på ett hållbart sätt
• konflikterna kring jakten på rovdjur måste upphöra och ordning och reda skapas i förvaltningen av dessa
• göra en översyn av älgjakten och en samlad klövdjursförvaltning.

 

Hur röstade partiets företrädare i EU-parlamentet om vapendirektivet?

Anna Hedh: Ja
Olle Ludvigsson: Ja
Jens Nilsson: Ja
Jytte Guteland: Ja
Marita Ulvskog: Ja

 

Motioner om jakt- och vapenfrågor under 2014 – 2018

Antalet motioner kan tolkas som en indikation för partiets intresse för jakt- och vapenfrågor. Notera att motionerna kan handla om att skärpa lagstiftningen likväl som att förenkla för de legala vapenägarna, och att en majoritet av alla motioner avslås. En motion som täcker in mer än ett ämne kan räknas i mer än en kategori.

Om vapen: 6
Om skytte: 0
Om jakt: 20