Print Friendly, PDF & Email

Partierna i vapenfrågan: Centerpartiet

Av Pia Clerté | 31 August 2018


Var står partierna i vapenfrågan? Svensk Tidskrifts kartläggning består av en enkät med frågor om jakt, skytte och licenskrav, en genomgång av partiernas program, en granskning av hur partiernas företrädare i Europaparlamentet röstade om vapendirektivet och en genomgång av i vilken utsträckning partierna motionerat om jakt, sportskytte och vapen under innevarande mandatperiod.

En genomgång av samtliga partier finns här.

Enkätsvar

Enkäten besvarades av Johan Hedin, rättspolitisk talesperson, riksdagsledamot och ledamot i Justiteutskottet.

1. Vilken är ditt partis inställning till jakt och målskytte i Sverige?

Både jakt och målskytte är en viktig del av livet för många svenskar. Jakten har dessutom en mycket viktig viltvårdande funktion och utan en aktiv och kunnig jägarkår skulle vi ha stora problem inte bara med viltskador för skogs- och lantbruk och i trafiken, men också med bristande biologisk mångfald och försvagade viltstammar.

2. Är legalt vapeninnehav ett problem?

Nej.

3. Bör civilt vapeninnehav begränsas?

Nej. Inte utöver rimliga licenskrav.

4. Skall magasin och/eller avfyrningsmekanismer vara tillståndspliktiga?

Nej.

5. Anser partiet att Sverige skall behålla femårslicenser på enhandsvapen?

Nej. Det vore bättre för såväl den allmänna säkerheten som för vapenägaren att vapenlicensen baseras på aktuellt behov. Så länge en skytt tränar och tävlar aktivt, och kan uppvisa föreningsintyg för det, bör licensen vara rullande.

6. Bör femårslicenser införas även på gevär?

Nej.

7. Vad anser partiet om synnerliga skäl för enhandsvapen?

Detta är en av flera punkter som bör vägas in i en ny mer heltäckande vapenlagstiftning, anpassad för en modern kontext och som maximerar säkerhet utan att krångla till det i onödan för laglydiga jägare och sportskyttar.

8. Bör halvautomatiska sportskyttegevär placeras i kategori A (förbjudna för civilt innehav)?

Nej.

9. Om regeringen lägger fram ett lagförslag som innebär mer restriktioner för jägare och sportskyttar, hur röstar ditt parti i riksdagen?

Om regeringen lägger fram ett förslag i enlighet med den utredning som gjorts kommer vi definitivt att rösta nej. Den är alldeles för långtgående. Vi röstade också nej till vapendirektivet i Europaparlamentet.

10. Vilka åtgärder avser ditt parti vidta för att tillse att licenshandläggningen blir rättsäker och förutsägbar?

Vi vill lägga över licensfrågorna till en egen myndighet (som också ska handha jaktfrågor) som kan utveckla kompetens på området, så att licensprövningarna kan ske rättssäkert, likvärdigt och i rimlig tid.

11. Vilken inställning har partiet angående vapengarderoberna?

Så länge vapen förvaras på ett säkert sätt borde jägare och sportskyttar kunna ha licens för de vapen de har behov för.

12. Vilka förändringar vill ni se i den nuvarande vapenlagen?

Vi har föreslagit en lång rad olika förenklingar av regler som vi tycker krånglar till det i onödan för jägare, sportskyttar och bössmakare, vapensmeder och vapenhandlare, men vapenfrågorna förtjänar ett helhetsgrepp där en beredning går till botten med hur ett modernt och funktionellt regelverk kan upprättas. Perspektivet ska vara hög säkerhet, rättssäkerhet och smidighet för den enskilde.

13. Vilka åtgärder avser ditt parti vidta för att minska de illegala vapnen i samhället?

Dels handlar det om att säkra polisens operationsförmåga. Vi har därför i vår budgetmotion anslagit 9 miljarder för att förstärka polisen. När polisen förstärks behöver också övriga rättskedjan, t ex åklagarmyndigheten, förstärkas för att inte flaskhalsarna bara ska flyttas längre fram, så vi satsar ytterligare en miljard på detta.

En enhet inom polisen som är alldeles central för att få till fällande domar, inte minst när det gäller brott där illegala vapen använts, är Nationellt Forensiskt centrum, NFC, som gör de tekniska analyserna. De måste få en resursförstärkning för att inte ärenden ska läggas på hög och försena rättsprocesserna.

Vi vill också införa vapensmuggling som ett eget brott, med en hårdare straffskala än andra smugglingsbrott, precis som för exempelvis narkotikasmuggling.

14. Hur ställer sig ditt parti till idén om ett nationellt skyttecenter i Sverige där internationella tävlingar kan anordnas?

Det låter som en trevlig idé och vi har inget emot att ett sådant upprättas.

 

Om jakt och skytte i Partiprogrammet:

Centerpartiet har en uttalad politik för ”Jordbruk, jakt och fiske”, men också specifikt för tex ”Vapen”, ”Jakt” och ”Varg & andra rovdjur”.

o Vapen : Vi måste ta krafttag för att hindra insmuggling av vapen som hamnar i kriminella gängs händer. Därför vill vi bland annat ha hårdare straff för grova vapenbrott och ett bättre EU-samarbete. Däremot tycker vi att det är självklart att jägare och sportskyttar skall ha rätt att använda sina vapen. Centerpartiet vill:

– Ha tydliga och förutsägbara regler kring vapen och snabbare tillståndsgivning än idag
– Se över EU-lagstiftningen om illegala vapen
– Värna jägares och sportskyttars användning av vapen

o Jakt : Viltkött är klimatsmart kött. För många är jakt både en naturupplevelse och en gemenskap. Det finns stora möjligheter att utveckla företag som håller på med jakt och med viltkött. Så att du som äter kött, kan välja mellan mer viltkött i butiken eller på restaurangen, samtidigt som det skapas flera gröna jobb på landsbygden. Centerpartiet vill:

– Inrätta en viltmyndighet
– Att jakten ska vara långsiktig och hållbar
– Att beslut om jakt ska fattas närmare dem som berörs av viltstammarna

o Varg & andra rovdjur : Jakt är en naturlig del av rovdjursförvaltningen. Vi vill att de svenska stammarna av varg, björn, järv, lo och kungsörn ska bevaras. Samtidigt måste man ta hänsyn till de människor som bor och verkar där rovdjuren finns. Vi vill också öka människors förståelse för rovdjur. Centerpartiet vill:

– Att den svenska jakten ska fortsätta vara en regional och nationell angelägenhet
– Att Sverige tillsammans med angränsande länder ska ha en livskraftig rovdjursstam
– Öka möjligheterna att försvara sina husdjur och tamdjur mot angrepp av rovdjur

 

Hur röstade partiets företrädare i EU-parlamentet om vapendirektivet?

Frederick Federley: Nej

 

Motioner om jakt- och vapenfrågor under 2014 – 2018

Antalet motioner kan tolkas som en indikation för partiets intresse för jakt- och vapenfrågor. Notera att motionerna kan handla om att skärpa lagstiftningen likväl som att förenkla för de legala vapenägarna, och att en majoritet av alla motioner avslås. En motion som täcker in mer än ett ämne kan räknas i mer än en kategori.

Om vapen: 4
Om skytte: 4
Om jakt: 57

 

Comments are closed.

ANNONSER:

Axess

Feminism – en antologi

fplus

Läs mer här

FMRS online

Ladda ner E-boken om Liberalkonservatism