Partierna i vapenfrågan: Moderaterna


Var står partierna i vapenfrågan? Svensk Tidskrifts kartläggning består av en enkät med frågor om jakt, skytte och licenskrav, en genomgång av partiernas program, en granskning av hur partiernas företrädare i Europaparlamentet röstade om vapendirektivet och en genomgång av i vilken utsträckning partierna motionerat om jakt, sportskytte och vapen under innevarande mandatperiod.

En genomgång av samtliga partier finns här.

Enkätsvar

Enkäten besvarades av Tomas Tobé, rättspolitisk talesperson, riksdagsledamot och ordförande för Justitieutskottet.

1. Vilken är ditt partis inställning till jakt och målskytte i Sverige?

Moderaterna står upp för svenska jägare och sportskyttar. Jakt utgör en viktig del av den svenska viltförvaltningen och i sportskyttet finns en folkrörelse som engagerar många, som dessutom har starka kopplingar till både totalförsvaret och idrottsrörelsen. Allt detta måste värnas. Regeringens utredningsförslag om implementering av det ändrade vapendirektivet går alldeles för långt och riskerar att slå mot den svenska jägarkåren och skytterörelsen. Vi säger nej till de delar av utredningen som går längre än vad direktivet kräver.

2. Är legalt vapeninnehav ett problem?

Hanteringen av legala vapen måste präglas av god ordning och reda. Att inskränka laglydiga jägares och målskyttars möjligheter i Sverige bekämpar däremot inte våldet i kriminella kretsar. Sverige bör aktivt bevaka svenska jägares och skyttars intressen, inte lägga ytterligare restriktioner på lagliga vapenägare.

3. Bör civilt vapeninnehav begränsas?

Vi vill inte inför några ytterligare begränsningar på Sveriges lagliga vapenägare. I samband med att vapenlagstiftningen ses över för att implementera det ändrade vapendirektivet finns det anledning att genomföra förbättringar som underlättar för jägare och målskyttar.

4. Skall magasin och/eller avfyrningsmekanismer vara tillståndspliktiga?

Moderaterna vill inte reglera löstagbara magasin och avfyrningsmekanismer på det sätt som föreslagits i regeringens utredning. Vi vill istället lägga oss på den nivå som anges i det ändrade vapendirektivet, det vill säga att endast förvärv av vissa magasin med hög kapacitet regleras och att det sker på ett ändamålsenligt sätt enligt direktivets minimikrav. Avfyrningsmekanismer bör inte vara reglerade.

5. Anser partiet att Sverige skall behålla femårslicenser på enhandsvapen?

Moderaterna vill göra en översyn av det samlade regelverket för tillståndsgivning och innehav av legala vapen och vapendelar för att skapa ett regelverk som inte försvårar för jägare och målskyttar. I en sådan översyn bör även utformningen av tillståndsgivningen för enhandsvapen ingå.

6. Bör femårslicenser införas även på gevär?

Moderaterna är kritiska till förslaget om femåriga licenser för vissa typer av halvautomatiska sportskyttegevär. Vi har noterat att utredarens förslag utsatts för kritik i dessa delar. Enligt Moderaterna bör därför dessa förslag analyseras djupare, bland annat bör förhållandena i övriga EU-länder beaktas, innan nya restriktiva krav som drabbar skötsamma jägare och målskyttar införs i svensk lagstiftning.

7. Vad anser partiet om synnerliga skäl för enhandsvapen?

Moderaterna vill se en översyn av det samlade regelverket för tillståndsgivning och innehav av legala vapen och vapendelar för att skapa ett regelverk som inte försvårar för jägare och målskyttar. I en sån översyn kommer även utformningen av de olika kriterier som idag gäller behöva ses över.

8. Bör halvautomatiska sportskyttegevär placeras i kategori A (förbjudna för civilt innehav)?

Moderaterna vill inte införa några begränsningar utöver det som är nödvändigt för att följa det ändrade vapendirektivet. Vi menar att direktivets krav bör analyseras noggrannare i den här delen för att inte i onödan försvåra för skötsamma jägare och målskyttar.

9. Om regeringen lägger fram ett lagförslag som innebär mer restriktioner för jägare och sportskyttar, hur röstar ditt parti i riksdagen?

Vi kommer att rösta nej till regeringens förslag om de ytterligare kommer att begränsa och försvåra för jägare och målskyttar. Moderaterna vill istället genomföra en rad förslag för att förbättra regelverket för legala vapenägare.

10. Vilka åtgärder avser ditt parti vidta för att tillse att licenshandläggningen blir rättsäker och förutsägbar?

Det finns skäl att förbättra servicen hos de myndigheter som hanterar frågor om vapen och jakt. Det är i dag alldeles för stor variation i handläggningstider för vapenärenden inom polisen. När licenshanteringen inte fungerar som den ska och ansökningar inte handläggs effektivt skapar det problem för jägare, skyttar och vapenhandeln. Moderaterna har därför föreslagit förenklade rutiner med elektroniskt utbyte av uppgifter mellan Naturvårdsverket och Polismyndigheten. Vi gör också en särskild ekonomisk satsning på 10 miljoner kronor för att förbättra Polismyndighetens hantering av vapentillstånd.

11. Vilken inställning har partiet angående vapengarderoberna?

Moderaterna vill skapa bättre möjligheter för personer att inneha fler vapen, när det finns goda skäl. Det skulle förenkla för den som ägnar sig åt fler olika jaktformer eller flera olika skyttegrenar.

12. Vilka förändringar vill ni se i den nuvarande vapenlagen?

Moderaterna vill se över det samlade regelverket för tillståndsgivning och innehav av legala vapen och vapendelar för att skapa ett regelverk som inte försvårar för jägare och målskyttar, göra det enklare att förvara vapen på annan plats, utöka vapengarderoben och göra enklare att resa med sina vapen.

13. Vilka åtgärder avser ditt parti vidta för att minska de illegala vapnen i samhället?

Det måste finnas en tydlig åtskillnad mellan legalt och illegalt vapeninnehav. Samtidigt som vi vill underlätta för jägare och målskyttar måste vi försvåra för de som hanterar illegala vapen. Vi har bland annat föreslagit skärpta straff, en särskild gängbestämmelse, stärkta resurser och utökade befogenheter för Tullverket och en kraftig satsning på fler och mer närvarande poliser.

14. Hur ställer sig ditt parti till idén om ett nationellt skyttecenter i Sverige där internationella tävlingar kan anordnas?

Moderaterna ser positivt på initiativ för att underlätta och möjliggöra sport- och tävlingsskytte i Sverige.

 

Om jakt och skytte i Partiprogrammet:

Moderaternas syn på Vapendirektivet kan läsas här.

Saxat ur partiets valmanifest 2018:

Hållbar jakt och viltvård : Det har aldrig funnits så mycket vilt i Sverige som i dag och viltstammarna har vuxit kraftigt under senare år. Våra fem stora rovdjur – björn, varg, lodjur, järv och kungsörn – är i dag så pass många att de kan finnas kvar långsiktigt. Det är en positiv utveckling, som samtidigt ställer höga krav på att viltvården kan balansera olika intressen. Växande viltstammar kan också orsaka stora skador. Jägarnas insatser är av yttersta vikt för den svenska viltvården. De bidrar med allt från att rapportera vilt till att stödutfodra under vintertid och att förhindra invasiva arters framfart. Det är ett gott exempel på samarbete mellan civilsamhälle och myndigheter

-Laglydiga jägare, sportskyttar eller vapensamlare ska inte drabbas när EU:s vapendirektiv införlivas i svensk lag.
-Korta handläggningstiderna för vapenlicenser.
-Beslut om varg- och skarvförvaltning ska fattas så nära dem som berörs som möjligt.
-Förenkla jägarnas möjligheter att sälja viltkött direkt till konsumenter.

 

Hur röstade partiets företrädare i EU-parlamentet om vapendirektivet?

Anna Maria Corrazza Bildt: Ja
Gunnar Hökmark: Ja
Christopher Fjellner: Ej närvarande

 

Motioner om jakt- och vapenfrågor under 2014 – 2018

Antalet motioner kan tolkas som en indikation för partiets intresse för jakt- och vapenfrågor. Notera att motionerna kan handla om att skärpa lagstiftningen likväl som att förenkla för de legala vapenägarna, och att en majoritet av alla motioner avslås. En motion som täcker in mer än ett ämne kan räknas i mer än en kategori.

Om vapen: 32 motioner
Om skytte: 23 motioner
Om jakt: 100 motioner