Namn att minnas – Olle Dahlen


1957


Artiklarna från Svensk Tidskrifts årsböcker är inskannade och sedan hjälpligt överförda till text. Denna sida ska mest ses som en bas för sökfunktionen. Läsbarheten blir bäst om man väljer PDF-versionen.

Acrobat Reader för att läsa PDF kan hämtas här.

+ ’·
NAMN ATT MINNAS:
OLLE DAHLEN
Att porträttera Olle Dahien, sekreterare
i folkpartiets riksdagsgrupp och partiets propagandaingenjör, är en mycket otacksam uppgift för en politisk
meningsmotståndare. Modellen är nämligen ett inbegrepp av allsköns förträfflighet. Han varken super eller svär, han
är utomordentligt arbetsam och duglig, han ser inte illa ut med sitt grå-
sprängda här och sina markerade drag
och han har för riksdagsförhållanden
snygga gångkläder. Det värsta man kan
säga om honom torde väl vara att han
för Bertil Ohlin betyder ungefär detsamma som Olof Palme för Tage Erlander.
Men folkpartiets grå eminens skiljer
sig från socialdemokratiens i de flesta
avseenden, bland annat däri att det
inte är kontakten med de unga intellektuella, som han i första hand representerar för sin partiledare. Hr Ohlin känner sig säkerligen alldeles tillräckligt
ung och intellektuell själv. Vad Olle
Dahlen representerar är snarare kontakten med det nyktra och gudfruktiga
småfolk, som trots allt utgör kärntruppen i folkpartiets väljarkohort.
Olle Dahien föddes för fyrti är sedan
i den dalsländska metropol, som fan
tyckte alltid var något, och hans mindre
uppriktiga beundrare gör gällande att
utöver Åmåls synkrets har Olle Dahlen
aldrig vidgat sina kulturella och allmänmänskliga perspektiv. Därmed må
vara hur som helst, säkert är att han
vidgat sina politiska perspektiv till att
omfatta hela landet.
Kommen ur små förhällanden började Olle Dahlen sin bana som guldsmedsarbetare och affärsbiträde, men
studerade vid sidan av och kunde är
1945 avlägga en pol. mag.-examen i
Stockholm. Samma är blev han sekreterare vid folkpartiets huvudbyrä. Alltsedan ungdomen politiskt intresserad
och tidigt aktiv i folkpartiet var han
inte minst genom sina goda försänkningar inom frikyrko- resp. nykterhetsrörelsen en för partiet mycket värdefull kraft. Hans betydande energi som
motsvaras av en lika betydande ambition, har underlättat hans snabba politiska karriär. sekreterare i folkpartiets
riksdagsgrupp blev han redan 1946,
1950-52 var han sitt partis representant i stadsfullmäktige och sedan 1953
är han det i andra kammaren.
Som till gagnet om också inte till
namnet partisekreterare har han kommit att stä Bertil Ohlin mycket nära
och anses i hög grad ha sin partiledares öra. Enligt mängas utsago har han
detta förhällande att tacka för att han
alltjämt är riksdagsgruppens sekreterare. Han saknar nämligen inte vedersakare bland sina egna meningsfränder, som anser att han tillvällt sig för
stora befogenheter och uppträder för’
självrådigt och att hans ambition har
alltför tydliga inslag av strebertum.
Men Bertil Ohlin har ställt sig obrottsligt solidarisk med sin grå eminens.
Olle Dahllm är till sin allmänna politiska inställning förhällandevis radikal
och räknades ursprungligen till samma
grupp av unga socialliberaler som hrr
Helen och Hallerby. Men även om han
tillhörde den unga generation, som
rycktes med och bars fram av social- –
liberalismens ordsvall, är han alldeles
för praktisk och konkret till sin politiska läggning för att betrakta denna
våg av ideologiskt skum som ett varaktigt fotfäste. Han har efterhand orienterat sig mot partiets mitt och där med
partikansliet som grundval säkert och
metodiskt byggt upp åt sig en position,
som torde vara svår att rubba, grundad
som den är på saklighet, kunnighet och
arbetsförmåga.
Dahlens politiska specialitet är konstitutionella frågor och han har på
detta område ådagalagt både en stringens och en formalism, som tyder på
en utpräglat juridisk begåvning. Särskilt har han – lovvärt nog – intresserat sig för kontrollen av regeringsmakten och har också placerats som
en av sitt partis representanter i
den nu verksamma författningsutredningen. Betydligt mindre fängslad är
han av ekonomiska spörsmål, vilket
dock inte hindrat att han gjort en utmärkt insats i pensionsdebatten, både
591
som TV-talare och som en av organisatörerna av linje 3:s kampanj.
Om man skulle göra ett försök att i
dagens läge gradera de mer framträ-
dande bland de yngre folkpartipolitikerna efter deras inflytande kommer
Olle Dahlen säkert betydligt före exempelvis hrr Helen och Hallerby och inte
långt efter hrr Weden och Gustafson.
En skarpsynt politisk iakttagare har
emellertid tillfogat att under varje annan partiledare än hr Ohlin, vore det
så den tänkbare kompromisskandidaten Dahlen själv, skulle hans inflytande snabbt dala. Han är en perfekt
sekreterare åt Ohlin, en skicklig och
driven politisk tekniker och taktiker,
men han anses sakna den personliga
utstrålning, som en partiledare helst
inte bör vara utan.
Dessutom finns det många som klagar över hans docerande läggning. På
den punkten tycker man dock att folkpartiets riksdagsgrupp vid det här laget borde vara fostrad till tålamod.
G. U.
RIDDARHYTTE
AKTIEBOLAG
RIDDARHYTTAN
Fosforren järnmalm, slig och sinter.
Exporttackjärn, martintackjärn och
lancashiretackjärn för råskenetillverkning.
Råskenor och smältstycken.

Sågade och hyvlade TRÄVAROR • SKOGSPRODUKTER
CARL sETTERWALL & (o. A/B
Etabl. 1869
EXPORT• IMPORT
J Ä R N OCH s T A L
BOX 3272 · STOCKHOLM 3