Namn att minnas – Axel Axson Johnson


1968


Artiklarna från Svensk Tidskrifts årsböcker är inskannade och sedan hjälpligt överförda till text. Denna sida ska mest ses som en bas för sökfunktionen. Läsbarheten blir bäst om man väljer PDF-versionen.

Acrobat Reader för att läsa PDF kan hämtas här.

Namn att m1nnas
Axel Ax:son Johnson
Axel Ax:son Johnson II har mer än de
flesta svenska storföretagare – och vi har
ändå åtskilliga arvtagare bland våra storföretagare – vuxit upp i skuggan av ett
namn. Denna skugga har varit så djup att
man kan få intrycket att han inte bara
dröjt kvar i den utan också trivs där.
Hans far den gamle >>generalen>>, Axel
Ax:son Johnson I, var en sällsynt dominerande personlighet. Redan under sin levnad
blev han en legend. Det berodde inte bara
på hans märkliga insatser i svenskt näringsliv, genom vilka Johnson-koncernen förvandlades till ett ekonomiskt imperium av
tör Sverige ovanliga mått – tillräckliga
för att göra det till ett storföretag även
internationellt. Det berodde inte bara på
hans framsynthet, djärvhet och beslutsamhet: mannen som före konkurrenterna sat·
sade på dieseldrift, på rostfritt stål, på
egna oljeraffinaderier etc. Det berodde också på hans kombination av egenmäktighet,
temperament och charm: mannen som regerade både sin familj och sin väldiga koncern som en mer eller mindre upplyst despot och därigenom gav upphov till en rad
mer eller mindre autentiska anekdoter.
Om hans äldste son och arvtagare finns
inga anekdoter och det är knappast någon
tillfällighet. Han bär samma namn som sin
far och är liksom han generalkonsul för
Thailand, men begagnar inte titeln för att
inte onödigtvis inbjuda till jämförelser.
Axel Ax:son II kallas alltid »bergsingenjörn» vilket onekligen låter mera sobert
och diskret än det militanta och flarnboyanta »generalen>>. Det är helt stilenligt. Bergsingenjörn föredrar skuggan framför rampljuset. Med stor lojalitet mot familjenamnet och stor solidaritet mot familjeföretaget har han inriktat sig på att vara en symbol för the Johnson Group, en galjonsbild
på Rederi AB Nordstiemans flaggskepp.
Som galjonsbild fyller han högt ställda
krav: ståtlig, värdig, verserad, språkkunnig. Men naturligtvis är han något mer än
en galjonsbild. Inte ens ett så utpräglat familjeföretag som Johnsonkoncernen skulle i
dag ha råd att hålla sig med en arvtagare
som chef om han inte samtidigt vore fullt
kompetent för sysslan. Johnsons har nära
30.000 anställda och har kontor i ett 70-tal
länder utspridda över hela jorden. Koncer·
nens sex hörnstenar är: handel, sjöfart, rostfritt stål, tung verkstadsindustri, olja samt
entreprenad- och byggnadsarbeten. Att
utöva den högsta översynen över ett företag av denna storleksordning är självfallet
en maktpåliggande uppgift, som kräver
framstående kapacitet och ingen har heller
bestritt att bergsingenjörn är en mycket
dugande administratör av det Johnsonska
imperiet. Att han även åtnjuter kollegernas
aktning både inom och utom landet visas av
att han är ordförande såväl i Svenska Redareföreningen som i ICHCA, den till FN
knutna stora internationella organisationen
för lasthantering och transporter.
Axel Ax:son II föddes i Stockholm
1910. Efter studentexamen började han
enligt faderns önskan på Tekniska Högskolan där han avlade bergsingenjörsexamen. Hans egna intressen var inte i första
hand tekniskt utan snarare allmänt ekonomiskt inriktade, men faderns vilja var
lag och det fanns ingen tanke hos honom
på att inte böja sig för den. Axel Ax:son
I var liksom sina syskon oerhört hårt hållen under uppväxttiden, inte minst pekuniärt. Fadern uppfostrade sina barn med
patriarkalisk stränghet och till hans principer hörde att de icke blott icke skulle
känna sig som miljonärsbarn utan tvärtom
ha det enklare och torftigare än sina jämnåriga. De skulle med andra ord icke blott
skämmas bort utan motsatsen. Det gick sä
långt att Axel Ax:son II under sin tid som
teknolog fick lov att i smyg låna pengar
av sin mor för att kunna delta i den kamratliga samvaron på Tekniska Högskolan.
Denna spartanska uppfostran i förening
med den dominerande personligheten hos
en självrådig, beundrad och fruktad far
skulle ha kunnat knäcka den starkaste. Det
är ett gott bevis för tågan och segheten hos
Axel Ax:son II att han visserligen böjde sig
men inte knäcktes. Inte heller kom det till
någon konflikt med fadern. Lugnt och försynt men fast förde Axel Ax:son II den
yngre generationens talan mot Axel Ax:son
I och även om han vanligen fick ge vika
försummade han inte att hävda sin mening.
Redan under barnaåren såg syskonen upp
till honom som sin naturlige ledare, för
vars omdömesförmåga och rättrådighet de
hyste obegränsat förtroende och så har det
förblivit. Det råder en mycket stark, gammaldags, högborgerlig familjekänsla och familjesammanhållning bland Johnsons och
för den har efter faderns frånfälle Axel
Ax:son II blivit den självskrivna medelpunkten.
Ä ven om det aldrig kom till någon bryt- 471
ning mellan far och son, saknades givetvis
inte friktionsmomentet. Man vågar kanske därför gissa att det var med en viss
känsla av lättnad Axel Ax:son II efter
en grundlig utbildning i företagets olika
grenar sändes till Amerika för att små-
ningom överta chefsskapet för koncernens
kontor i New York. Detta förestod han
under lång tid och lärde då känna både
N ord- och Sydamerika väl samtidigt som
han fick tillfredsställelsen att ägna sig åt
en i hög grad självständig verksamhet. När
han år 1958 formellt övertog ledningen för
koncernen hade han emellertid redan i åtskilliga år befunnit sig i Sverige och i realiteten fungerat som sin fars ställföreträ-
dare.
Det finns de som anser att han är mera
framstående som industriman än som sjö-
fartsman, men så invecklade i varandra som
koncernens många verksamhetsgrenar är
472
torde detta vara en tvist om påvens skägg.
Bergsingenjörn är mycket internationellt
orienterad och tillbringar ett par tre må-
nader om året utomlands för att övervaka
koncernens exportverksamhet. Inte minst
gärna far han till Brasilien, sin förtjusande
hustru Arrtorrias hemland, där både företaget och familjen har stark förankring. Den
svenska sommaren avnjuter han – helst till
Lämplig julklapp
häst, han är en passionerad ryttare – i
Avestatrakten, där han, när tillfälle ges,
drar sig tillbaka till den vackra Bergslagsherrgården Isaksbo.
Det är svårt att tänka sig att man kan
bära namnet Axel Ax:son Johnson och ändå verka anonym. Men bergsingenjörn har
gjort försöket – och han har lyckats.
G. U.
Presentkort kan rekvireras genom att
prenumerationsavgiften, kr 30: -, insättes å
Svensk Tidskrifts postgirokonto nummer 7 27 44.
Angiv dels egen dels mottagarens namn
och adress på girokupongen.