Namn att minnas – Ingvar Carlsson


1967


Artiklarna från Svensk Tidskrifts årsböcker är inskannade och sedan hjälpligt överförda till text. Denna sida ska mest ses som en bas för sökfunktionen. Läsbarheten blir bäst om man väljer PDF-versionen.

Acrobat Reader för att läsa PDF kan hämtas här.

NAMN ATT MINNAS
INGVAR CARLSSON ·
När den 32-årige riksdagsmannen
Ingvar Carlsson i början på sommaren utsågs till Valfrid Paulssons efterträdare som statsrådsberedningens
sekreterare och hr Erlanders kanslichef med statssekreterares ställning
väckte det berättigad uppmärksamhet.
Medan föregångaren, ehuru socialdemokrat, framför allt varit – och är –
ämbetsman och fackman är Ingvar
Carlsson framför allt politiker och agi- .
tator och som sådan representativ för
socialdemokratins vänsterflygel. Hans
utnämning uppfattades följaktligen på
borgerligt håll som en utmaning och
ett tecken på skärpningen av motsättningarna mellan regering och opposition inför valet.
Det fanns så mycket större skäl till
detta som hr Carlsson just avgått som
ordförande i Socialdemokratiska Ungdomsförbundet, vars styrelse under
hans ledning nyligen formulerat ett
program så extremt socialistiskt att
Svenska Dagbladet med skäl ifrågasatte om dess förverkligande vore möjligt i ett demokratiskt samhälle. Inom
vida kretsar av oppositionen betraktade man också hr Carlssons utnämning inte bara som ett exempel på den
snabbt fortskridande identifikationen
mellan å ena sidan den regering, som
dock skall företräda hela folket, och
å andra sidan det socialdemokratiska
partiet, utan också som en direkt uppmuntran från regeringen åt de vänstersocialistiska grupperna i – och
utanför – partiet.
Att denna tolkning var riktig be- 403
kräftades genom den kommentar hr
Carlsson lämnade i Sveriges radio/TV
till sin egen upphöjelse. Han förklarade därvid att han ingalunda ändrat
åsikt utan fortfarande fullt ut anslöt
sig till SSU:s program. Visserligen
hade han fått vad han kallade ”en
underordnad befattning”, men som
”person i Kanslihuset” tänkte han driva sin uppfattning. Han framhöll vidare . att han ansåg investeringsbanken vara ett steg ”mot en demokratisering av de ekonomiska förhållandena, som jag väntar kommer att få en
fortsättning”. Gripen av stundens allvar och sitt ämbetes ansvar hade hr
Carlsson för dagen utbytt sitt favoritord ”socialisering” mot ”demokratisering”, men avsikten var därför inte
mindre klar. Hr Carlsson förväntade
sig att den begynnelse till kreditvä-
sendets socialisering, som den nya
statsbanken innebär, kommer att följas av andra socialiseringsåtgärder –
helt i överensstämmelse med SSU:s
program.
Men Ingvar Carlssons anspråk inskränker sig ingalunda blott till det
principiella planet, de ger sig också
till känna på det personliga, Hans karriär har varit rekordsnabb. Han är
född i Borås 1934. Bägge föräldrarna
var textilarbetare och Ingvar Carlsson
blev efter realexamen lagerbiträde hos
Algots. Den begåvade och ambitiöse ynglingen övergick småningom till Folksam, blev handelsstudent och läste in
den ordinarie studentexamen på fritid. På samma fritid hade han också
404
hunnit med att vara ordförande i SSUklubben och partiombudsman i Borås.
Efter studentexamen bar det i väg till
Lund, där han efter två år hade avlagt pol. mag.-examen – samtidigt som
han var Socialdemokratiska studentklubbens ordförande. Det är inte förvånande att ryktet om denne framåtsträvande unge lundensare nådde till
örat på en redan arriverad gammal
lundensare i skepnad av statsminister
Erlander. En av Carlssons professorer
rekommenderade sin elev å det varmaste hos Erlander, som frågade vad
underbarnet hette. ”Jag vet inte, men
här nere kallar vi honom för Carlsson”, kom svaret.
Hr Erlander har aldrig varit sen att
ta vara på knoppande talanger och
han som kallades – och hette –
Carlsson engagerades på stående fot
som statsministerns sekreterare. Det
var 1958 och Carlsson följaktligen bara
tjugufyra år. Han blev en av Erlanders ”sambandspojkar”. I tre år stannade han i Kanslihuset och studerade
ett år i USA – liksom en gång hans
idol Olof Palme, i vars spår han gärna följer. 1961 blev han vald till ordförande i SSU och han uppehöll alltså denna krävande befattning i hela
sex år. Under tiden har han gjort sig
ett namn som en outtröttlig, aggressiv och hänsynslöst demagogisk debattör. Det uppges att han tusen dagar
av sina sex år som SSU-ordförande
varit på resande fot utanför Stockholm, sysselsatt med kurser, möten
och diskussioner av alla de slag. För
en större allmänhet har han blivit
känd genom TV, inte minst som medlem av TV:s ”nya kammare”. I den
riktiga andra kammaren representerar han Stockholms län och var när
han valdes Sveriges yngste riksdagsledamot. Av övriga offentliga uppdrag
kan nämnas ledamotskap i fritidsutredningen och grundlagberedningen.
Mot bakgrund av denna i sanning
spektakulära karriär svarade den nye
statssekreteraren i samband med sin
utnämning på en fråga om förgubbningen i svensk politik att han hoppades på en accelererad föryngring av
regeringen – redan före 1968! Det
var, som en aktad presskollega betonade, förvisso ord och inga visor. Den
otacksamme hr Carlsson ämnar tydIigen inte ens ett år dröja kvar i sin
”underordnade” befattning. Huka sig
månde gubbarna i regeringen Erlander! Några måste lämna båten. Vem
skall bli den förste att offras? Är det
månne nestorn i församlingen, sin
egen välgörare hr Erlander, som Ingvar Carlsson vill lämpa över bord för
att själv få plats på en taburett? Det
kan man, som den aktade kollegan
framhöll, sannerligen kalla för att ha
eld i byxorna.
405
Men hr Carlsson får det inte alldeles lätt. Inte nog med att denne fanatiske republikan måste utarbeta trontalet. Än värre är – vilket någon spefågel påpekat – att Ingvar Carlsson
som så länge och så lidelsefullt kämpat för utplånande av klassskillnader
och utjämning av inkomstklyftorna nu
nödgas med generalmajors rang – enligt riksmarskalksämbetets placeringsIista – uppbära en av administrationens topplöner (ca 130 000 kr. om
året har en tjänstvillig eftermiddagstidning framräknat). Men detta får väl,
som kommentatorn i fråga framhöll,
betraktas som ett utslag av idealitetens
offerväsen.
G. U.
BARA
11~KALORIER
En sockerbit innehåller bara 13 kalorier … ·
EN VUXEN PERSON
FÖRBRUKAR
MELLAN 2.200 OCH
3.500 KALORIER
PER DAG!!!
VAD ÄR KALORIER?
Kalorier är ett mått på
energi. Vi förbrukar
energi när vi arbetar
och när vi vilar. Och
de kalorier vi förbrukar ökar inte vår vikt.
(:~:)
l;) \t;
\~;;;~~(~
Därför, njut av Ert kaffe
och söta med socker
-riktigt socker!
INGENTING KAN
ERSÄTTA
DEN RENA, GODA
SOCKERSMAKENl!!
……
407
ASEA
408
Handelsbanken är en viktig kugge i samhälle och näringsliv –
en kugge som hjälper till att hålla utvecklingens hjul igång.
Arliga miljardkrediter till industri, handel och bostadsbyggande
betyder ökad produktion och snabbare framåtskridande – ett
viktigt bidrag till det allmänna välståndet. Handelsbanken är
därmed banken för hela folket – i dubbel betydelse.
SVENSKA HANDELSBANKEN