Mats Fält: ”Vi är inte alls överens”

Det arrangeras väldigt många seminarier i våra större städer. Alltid lär man sig något och för det mesta är det dessutom trevligt. Ibland får man också något slags modern lunch. När det är väldigt modernt kan det vara svårt att konsumera det som serveras och innehållet påminner nästan alltid om sallad, även när det kallas något annat. Vi som tillbringat en del tid i USA drömmer oss tillbaka till Brookings för maten och Heritage för drycken. Fast det är säkert nyttigare att gå på seminarium i Stockholm.

Ett ovanligt lyckat seminarium arrangerades av Stockholms Handelskammare i måndags. Rubriken var ”Hur når vi kriminalitetens rötter?” och huvudtalare var kriminologen Per-Olof Wikström. Han har varit verksam i Cambridge och är idag knuten till Malmö Universitet. Inför seminariet hade han på handelskammarens uppdrag skrivit rapporten ”När brott blir ett acceptabelt handlingsalternativ”.

Wikström är en i sammanhanget oväntat tydlig och rak akademiker. Han är mycket kritisk till hur vi diskuterar kriminalitetens orsaker och försöker förebygga att den sprider sig i vårt samhälle. En huvudpoäng är att sociala faktorer förvisso har en koppling till brottslighet men inte alls i den utsträckning som många tror. Även i miljöer som präglas av utanförskap och dåligt fungerande sociala nätverk är det bara en mindre grupp som bryter mot lagen. De allra flesta gör det inte och många ser det inte ens som ett möjligt handlingsalternativ.

”Tillfället gör tjuven” är ett återkommande mantra som Wikström vill att vi lägger mindre vikt vid. Oavsett hur lätt det är att snatta i en affär eller ta en parkerad cykel så låter de flesta bli – även när det som i vårt land inte leder till några allvarligare konsekvenser om man blir avslöjad. Det viktiga är attityden till brottslighet och hur vår omgivning ser på kriminalitet.

Wikström menar att nyckeln är en fråga om moral och fungerande samhällskontrakt. I en miljö där brott är vanligt och ungdomar ser att brottslingar inte straffas, utan tvärtom har mycket pengar och kan göra saker som är ouppnåeliga för de flesta, kommer många att välja fel väg i livet. Vi måste skicka tydliga signaler genom skolan, lagstiftningen och polisens praktiska arbete som markerar att lagen gäller – kriminalitet är inte ett livsval utan en farlig återvändsgränd.

Det leder fel att ständigt ursäkta och försvara regelbrott med hänvisning till olika sociala faktorer. Vi får inte utgå ifrån att en del av befolkningen kommer att bli kriminella på grund av yttre faktorer. Dessa faktorer påverkar handlandet men det avgörande är den egna moralen. Dessutom vore det kränkande mot den överväldigande majoritet som håller sig på rätt sida av lagen, oavsett sin sociala bakgrund.

Ett annat problem med att i första hand fokusera på sociala problem är att det krävs både lång tid och enorma resurser för att nå en verklig förändring. Många projekt har ett gott syfte men de tar sig an problemet med stöd av ett otal olika teorier och drivs ofta under en begränsad tid. Så länge inte fokus ligger på att långsiktigt förändra synen på rätt och fel kommer resultaten att bli begränsade.

Professor Wikström fick vänliga kommentarer från de övriga deltagarna i debatten, bland andra den allestädes närvarande Carin Göthblad och den moderate riksdagsmannen Fredrik Kärrholm. BRÅs representant hävdade mot slutet att de alla nog var eniga om att Wikströms slutsatser var både viktiga och relevanta. Professorn kommenterade försöket att beskriva läget som präglat av harmoni och enighet med orden: ”Vi är inte alls överens.”

Det mesta av det brottsförebyggande arbetet drivs lokalt och har bara en begränsad koppling till vad vi vet är avgörande framgångsfaktorer. Att kräva att varje kommun ska uppfinna hjulet på egen hand är varken rimligt eller effektivt. Det är dess värre den ungefärliga utgångspunkten när BRÅ ska ge stöd till det lokala arbetet, ett arbete som nyligen förankrats i en ny lag. En bättre samordning och koppling till vad forskarna faktiskt vet skulle resultera i ett betydligt mer framgångsrikt arbete. Att en större satsning är nödvändig är uppenbart, kopplad till bättre lagar och en mer effektiv polisorganisation.

Läs rapporten och försök få de som har inflytande över hur det lokala arbetet bedrivs med på tåget. Vi har inte råd att även i fortsättningen allt som oftast åka vilse och lägga tyngdpunkten på fel saker. Läget är sedan länge alldeles för allvarligt.

Mats Fält är förtroendevald i Tyresö Kommun