Magnus Nilsson; Kan man köpa grisen i säcken på Internet


1997


Artiklarna från Svensk Tidskrifts årsböcker är inskannade och sedan hjälpligt överförda till text. Denna sida ska mest ses som en bas för sökfunktionen. Läsbarheten blir bäst om man väljer PDF-versionen.

Acrobat Reader för att läsa PDF kan hämtas här.

KAN MAN KÖPA GRISEN I SÄCKEN
PÅ INTERNET?
MAGNUS NILSSON
Tillgängligheten ökar, det blir billigare och kunderna kornmer i högre utsträckning att styras av varumärken och ställa högre krav på kvalitet än tidigare. Dessutom har nya kryphålför att komma undan
skatten öppnats. Det som för några år sedan var rena spekulationer om hurinternetskulle kunna anI
princip allt kan köpas och
säljas med hjälp av Internet.
De möjligheter till spridning
av produktionsresurser som
nu skapas är en annan faktor:
Företag kommer att kunna utnyttja
skillnader mellan olika länders lagstiftning och skattesystem.
All verksamhet bygger i dag till
stor del på informationsbehandling
och administration och den kan utfö-
ras var som helst så länge folk kan
kommunicera. IKEA behöver i princip bara ha den personal som behövs
i butiken anställd i Sverige. Sannolikt
kommer utvecklings- och marknadsföringsavdelningar finnas kvar nära
marknaderna. De andra kan arbeta
var som helst i världen där t ex skatterna är lägre men kan fortfarande
omedelbart ha information om vad
som finns på lagerhyllorna, i kassaapMAGNUS N!LSSON är PR-kortSuit
och frilansskribent.
vändas är idag en realitet.
paraterna o s v i butiken vid Kungens
Kurva.
Detta är en viktig förändring men
denna artikel skall beröra handel och
inte arbetsmarknad. Självklart kommer utvecklingen att gå snabbast när
det gäller sådana produkter som kan
överföras på nätet: datorprogram,
bild och ljud, alla tänkbara intellektuella gänster och om sådant som inte
kan eller behöver flyttas. Vi talar alltså om försäkringar, fastigheter, värdepapper, banktjänster, rådgivning, resor, böcker och tidningar.
D irekt till datorn
Redan i dag går det bra att köpa tåg,
bio- och teaterbiljetter på internet.
Bokning och bekräftelse sker över
nätet och sedan hämtar man biljetten
hos ATG-ombudet (tobakisten) och
betalar där. Men teknik är under utveckling som medger att man far biljetten direkt hem till datorn.
Köparen har ett smart-card d v s som
ett kreditkort som laddas med en digital kod. Kortet kan sedan ”dras” på
SVENSK T!DSKRIFT
bion eller teatern ungefår som på
tunnelbanan. Kort och ”kortstation”
d v s den lilla låda som är kopplad till
datorn och som programmerar kortet
kommer säkert att kosta mindre än
500 kronor. Vi far också helt nya förutsättningar för marknadsföring i och
med att direktmarknadsföring och
annonsering riktade till speciella målgrupper blir radikalt billigare.
Fysiska produkter kommer naturligtvis aldrig att kunna överföras digitalt, men för både rutinmässiga och
mycket specialiserade inköp kornmer
nätet att spela en betydande roll.
Redan i dag kan man handla mat från
internetbutiker och lagra sina inköp i
en databas d v s veckans storhandling
kan bestå av en rutinmässigt vald
”varukorg” som bekräftas med en
klickning på musen. Rutinhandlingen tar några sekunder och maten
forslas hem. Efterhand konuner datorn att känna till dina vanor. Du far
extrapriserbjudanden för öl, chips
och cigaretter men aldrig för morötter eller löparskor. Eller tvärt om. För
z
..,
i’
z
s:
o
.,
z
detaljhandeln kornmer detta att innebära en stor utmaning när det gäller
marknadsföring och kvalitet.
För det forsta kornmer varumärken
att bli ännu viktigare än i dag. När vi
inte kan se och känna på produkten
vid köp blir varumärket helt avgö-
rande for valet. Vidare blir kraven på
kvalitet betydligt högre. Den trötta
salladen, bleka fisken och de lätt stötta tomaterna som i dag ligger i detaljhandelsdiskarna leder ju i allmänhet
inte till något missnöje hos kunden.
Vi köper helt enkelt inte produkterna. Men om vi i framtiden rar hem
de dåliga varorna blir det sannolikt
sista gången vi handlar hos den internetbutiken. På samma vis blir luckor
i sortimentet oacceptabla. De mycket
specialiserade inköpen kornmer också att underlättas med internet.
Sökning av just den bil, båt, bokhylla, villa eller lägenhet som du är ute
efter blir radikalt förenklad. Tillgången till marknadsplatser blir allmän och mycket billig.
Elektronisk handel
Men for den närmaste framtiden sker
utvecklingen av handeln på intemet
främst inom företag och institutioner
och där finns också de forsta beräkningarna av hur stora vinstema blir.
Sara Goldberger arbetar med information och presskontakter på Toppledarforums projekt Elektronisk handel och hjälper den offentliga sektorn
att effektivisera sig genom elektronisk handel.
– Syftet med effektiviseringen och
upphandlingen är att man i tider av
åtstramning vill ta bort all onödig administration inom offentlig förvaltning for att på så vis frigöra tid och
pengar till kämverksamhetema. 95
procent av all offentlig upphandling
skall ske på elektronisk väg senast år
2000.
-Eftersom offentlig verksamhet till
största delen är anslagsfinansierad är
det ju alla samhällsmedborgares, d v s
din och min, rätt att kräva att våra
skattepengar används på ett så effektivt sätt som möjligt. Och det är stora
besparingar man kan göra på relativt
kort tid. Inom svensk offentlig sektor
skickar man idag 42 miljoner fakturor per år, där den totala hanteringskostnaden uppgår till 325 kronor i
genomsnitt per faktura. Detta gäller
alla fakturor, alltid, oavsett belopp.
En faktura på flera miljoner kostar lika mycket att hantera som en faktura
på 100 kronor.
– Med elektronisk dokumenthantering kan man ra ned kostnaden per
faktura till 150 kronor. Enbart att
minska administrativa kostnader sparar 6,5 miljarder. Till detta kornmer
andra typer av besparingar, till exempel fårre fel, kapitalflöde och transporter. Allt som allt rör det sig om en
total besparing på minst 30 miljarder.
Att järnfora med till exempel totalforsvarets (civilt och militärt) årliga
anslag på 40 miljarder. Antalet exempel är stort, menar Sara Goldberger:
– I Norrköping äter cirka 13.000
barn skollunch varje dag. skolköken
har en uppgift som gör att det svindlar for alla som någon gång stått
framfor en spis – maten som serveras
SVENSK TIDSKR!FT
skall vara billig, god, närande och
mättande. Då är det viktigt att pengama läggs på råvaror istället for administration. Och när man såg över
processen svindlade det igen. För
varje portion som kostar 5 kronor,
forsvann det 3 kronor i hanteringskostnader. När Norrköping införde
elektronisk handel for skolköken sparade man 1,50 per portion.
Stora effektivitetsvinster
– Sundsvalls stadskärna från slutet av
1800-talet har byggts efter ideal från
dåtidens metropoler. Man har luftiga
parker, breda esplanader och vackra
hus. Lokalvård, inomhus och utomhus, är alltså något som står högt på
listan inom Sundsvalls kommun. För
att vårda lokaler inomhus krävs det
bland annat städmaterial och for att
köpa det hade man så mycket onödiga moment att 113 procent av varuvärdet gick åt bara for att administrera inköpen. Eller 1.000 arbetsdagar.
Nya elektroniska arbetsprocesser gör
att man frigjort 750 arbetsdagar som
kan användas till kärnverksamheten –
aktiv förebyggande lokalvård.
Sara Goldberger understryker att
det är alla politikers ansvar att hämta
hem vinsterna.
-Ja, här krävs politiska beslut. När
behovet av administration minskar
måste tjänsterna dras in och pengar
frigöras. Om de skall användas till att
anställa personal inom den direkta
verksamheten eller till skattesänkningar är en annan fråga.
– Men man måste våga byta byrå-
krater mot t ex vårdpersonal. Det blir
f ö inte så smärtsamt och dramatiskt
som det låter. Att infora elektronisk
handel tar tid – alla 42 miljoner fakturor forsvinner inte från måndag till
fredag…
– Det är inte enbart offentlig sektor
som kommer att känna av forändringarna. Alla som på något vis levererar varor och tjänster kommer att
påverkas. Samrna besparingar och effektiviseringar som inom den offentliga sektorn kan man komrna att
uppleva inom privat sektor. Genomsnittspriset for en faktura eller transport är ju samrna oavsett om inköpet
skett inom offentlig eller privat sektor.
– Förutom direkta besparingar på
grund av minskade kostnader kommer man även att fa andra positiva effekter. Kapitalflödet kommer att gå
snabbare med in~änade räntedagar
som foljd. Informationskvaliteten
kommer att höjas, saker blir rätt direkt och om något blir fel upptäcks
det fortare och ansvaret for vem som
gjort fel blir tydligare. En annan effekt är kortare ledtider, dvs leveranser anländer fortare.
Säkra betalningsmedel
praktiken omfattar elektronisk affårskomrnunikation alla typer av affårsmeddelanden och kan vara allt
från varudatabaser på Internet, uppkoppling till en leverantörs ordersystem, elektronisk post och elektroniska meddelanden om order, leveransplaner, fakturor och aviseringar som
överfors direkt mellan datorsystem.
Så långt Sara Goldberger på
Toppledarforum. Elektronisk handel
är alltså i princip en fullt fungerande
teknik, men ännu inte så spridd bland
privatkonsumenter.
Ett av de återstående problemen är
möjligheten att skapa säkra och enkla
”Allt som allt rör
det sig om en total besparing på minst 30
miljarder. Att jämföra
med till exempel totalförsvarets (civilt och
militärt) årliga anslag
på 40 miljarder.

betalningsmedel. Många känner osä-
kerhet över att skicka sitt kreditkortsnummer på internet trots att det i
princip inte är mindre osäkert att ge
det till den okände kyparen eller biluthyrningsexpediten – möjligen kan
fler se numret eftersom meddelanden
inte alltid går ”raka vägen”.
Men flera system är på gång som
ger både säkerhet och anonymitet.
inte ändrats av någon person eller p g
a tekniska fel. Vidare kan avsändaren
fa en absolut säker kvittering på att
hans meddelande har kommit fram i
ursprungligt skick. Detta är en forutsättning for att betalningar skall kunna göras helt säkert utan personliga
underskrifter eller med fysiska betalningmedel, men ger också möjligheten till total anonymitet.
”Meddelandet” är i detta fallet en
kod som betyder t ex ”100 kronor”
därfor att det finns en överenskommelse inom bank- och kreditsystemet om att den skall betyda detta.
Den koden köper man t ex från sin
bank eller far från en kund och den
ger även möjlighet att fylla på bankkontot. Banken vet alltså att du har
köpt e-pengar från dem och att du
har satt in e-pengar på ditt konto,
men inte vad du använt dem till eller
varifrån de har kommit. Säkert kommer vi kunna köpa e-pengar fOr kontanter i form av kod på disketter eller
smart-cards, t ex hos matvaruaffären.
Det kommer alltså att bli möjligt for
två personer som inte känner varandra att handla på nätet fOr leverans av
Många tycker ju inte om att kortköp varorna till exempelvis en postbox.
registreras och lämnar en direkt profil
av kortanvändarens konsumtion. Epengar kan göras helt anonyma och
även övriga meddelanden över internet kan krypteras på ett i praktiken
helt säkert sätt.
De moderna krypteringsmetoderna
tillåter både att ett meddelande skyddas mot olovlig läsning, utan även att
mottagaren kan vara säker på vem
avsändaren är och att meddelandet
SV EN SK TIDSKRIFT
Försvårad kontroll
Även om man inte skall överdriva
möjligheter som internet ger när det
gäller individers och fåretags möjligheter att undandra sig statlig kontroll
är det helt klart att de har vidgats.
Dels har möjligheterna att utbyta
information och ~änster snabbt och
osynligt ökat. Detta är ju ett grundproblem for alla som av olika skäl vill
7
<
:»•
r
”’o
-l

-l
z
hålla sig undan polis och skattmas. Så
fort man forsöker marknadsfora sig
eller på annat vis sprida information
syns man. Det är helt enkelt svårt att
sprida ett budskap till ett stort antal
människor utan att det spiller över
även till folk man inte vill skall veta.
Hittills har man varit tvungen att använda personliga kontakter eller vanlig post. Dyrt och tidsödande och
dessutom krävs att man har en adress
om man vill ha svar. På internet kan
man kommunicera med tusentals
personer nästan utan kostnad och
ögonblickligen.
Vidare behöver du
inte vara på ett
visst ställe
for att
kunna fa svar. Din elektroniska brevlåda kan du vittja från vilken internetansluten dator som helst på hela
jorden. Din information på WWW
kan finnas på vilken server som helst i
hela världen och du kan ändå underhålla materialet. Företag kommer att
kunna utnyttja skillnader mellan olika länders lagstiftning och skattesystem.
I USA, där handel på internet redan hunnit bli stort, betalas forsäljningsskatt enligt de regler som gäller
där man bor. Om jag köper en tröja
över internet i en stat där forsäljningsskatten är 7 procent men bor i
en stat där försäljningsskatten är 8
procent så debiteras jag 8 procent i
skatt. Den amerikanska Virtualemporium är en av de butiker som klart
och tydligt deklarerar att de debiterar
lokal forsäljningsskatt. Den uppenbara avsaknaden av kontrollmöjligheter
antyder dock att det är praktiskt möjligt att fuska med detta. Denna lag kunna dra av detta. Momsflykt är till varandra, istället för att föra dem
var när den tillkom avsedd för postorderverksamhet och stora problem
uppkommer när den nu ska förenas
med internethandeL Detta har fatt till
följd att en rad nya förslag diskuteras.
Bill Clinton har lagt fram ett
”framework” för den framtida handeln på interner. Han pekar på vikten
av att inte försöka bromsa utvecklingen genom komplicerade lagar
utan att stifta lagar som kan möta detta helt nya medium.
Momsflykt svårt
Inom EU tyder allt på att punkt- och
mervärdesskatt ska beräknas enligt
gällande lag i det land där varan köps.
I ett uppmärksammat mål hos
Länsrätten i Stockholms nyligen fastställdes att den man som importerat
cigaretter från Spanien inte ska betala
tull och straffskatt när varorna förs in
i Sverige. Detta enligt artikel 9 i
Romfördraget. Vad beträffar vin,
sprit och tobak har Sverige undantag
jämfört med de andra EG-länderna.
Detta handlar dock om postorder
(varorna förs ej in av personen som
löper dom) och ska enligt Länsrätten
i Stockholm inte regleras av Sveriges
undantag.
I dag är momsfrågan delad mellan
skatte- och tullmyndigheterna. Köp
inom EU faller under skattemyndigheternas rutiner. Här är privatköparen momspliktig i det land en vara
köps. Från säljaren finns ett intresse
att fakturera moms, då han själv vill
alltså svår. Köp av varor utanför EU
räknas som import. Därför ska tullmyndigheterna se till att moms på
”I pnnctp är det
omöjligt att försöka
kontrollera elektronisk
införsel av program.
Problemet gäller inte
bara program utan även
andra tjänster som är
möjliga att digitalisera
och sända över nätet.
Därmed faller de utanför myndigheternas
kon troll och regelverk.
”minst 25 procent och tull betalas av
köparen.
Även om myndigheterna skulle
lyckas täppa till nuvarande hål i lagen, finns ett ytterligare problem. I
princip är det omöjligt att försöka
kontrollera elektronisk införsel av
program. Problemet gäller inte bara
program utan även andra tjänster som
är möjliga att digitaliseras och sändas
över nätet. Därmed faller de utanför
myndighetemas kontroll och regelverk. Några exempel är revisorer, arkitektkontor och banker. Delar av
skattelagstiftningen kan kringgås genom att företag flyttar till andra delar
av världen och sänder digitala paket
SVENSK TIDSKRI FT
genom tullen.
r många fall kan köpare och säljare
slippa ifrån skatteproblemen genom
att köpa via nätet. Många delar av
ekonomin blir troligtvis oberoende
av nationella lagar. Politiker kan
möjligtvis skapa nya nationella lagar,
men ingen konm1er någonsin att
kunna genomdriva en lag som gäller
globalt. Många upplever ännu inte
att något håller på att ske. Detta beror på att den ökande trafiken över
datanäten inte syns. Det är inte som
den industriella revolutionen med
trängsel av människor och bilar, utbyggnad av infrastruktur, bostäder
och lokalyta omflyttningar av hela
samhällen och förbrukning av naturresurser. Här sker den svindlande
snabba förändringen tyst och osynligt.
Sverige är ett bra exempel. Från att
nästan ingen hade hört talas om interner för fyra år sedan, tekniken var
skraltig och utbudet av tjänster litet
och kufiskt, har vi fatt en situation
där en stor del av befolkningen i har
tillgång till www och e-post.
Utvecklingen är mycket snabbare än
den var för bilismen, telefonen, radion och televisionen. Och då skall vi
komma ihåg att vi har att göra med
en betydligt mer specialiserad och
svåranvänd teknik.
För fyra år sedan frågade sig även
entusiaster vad den nya tekniken
egentligen skulle kunna användas till.
Nu börjar vi veta en liten aning.
9
z
-1
l’
z
:::
o
-1
-1
>
-1
z