Magnus Nilson; Den folkhemska pekpinneextremismen


1997


Artiklarna från Svensk Tidskrifts årsböcker är inskannade och sedan hjälpligt överförda till text. Denna sida ska mest ses som en bas för sökfunktionen. Läsbarheten blir bäst om man väljer PDF-versionen.

Acrobat Reader för att läsa PDF kan hämtas här.

T
rafiksäkerhetsverket
har bestämt sig för
en s k ”nollvision”
när det gäller döda
och skadade i trafiken. Det betyder att målet för verkets
arbete är att ingen i framtiden skall
skadas eller dödas i trafiken.
Tanken är fullständigt och vettlöst
verklighetsfrämmande. Vi kommer
naturligtvis aldrig att uppnå en situation då folk inte dör i trafiken. Om vi
till äventyrs försökte innebär det att
vi skulle vara tvungna att helt underkasta oss alla de lagar och regler, inskränkningar och fördyringar, som
Trafiksäkerhetsverket kunde komma
på att låta riksdag och regering ta initiativ till.
Varje försök att ifrågasätta rimligheten i att t ex tvinga cyklister bära
säkerhetsställ för tung motorcykel,
MAGNUS NILSSON är PR -konsult.
MAGNUS NILSON:
Den folkhemska
p ekp i nneex t re mis men
begränsa bilamas hastighet till max 20
km/h och slänga ut ett par BNP på
att separera samtliga körbanor och
trafikantslag från varandra kan avvisas
med hänvisning till nollvisionen.
Nu är detta sannolikt inte tanken.
Trafiksäkerhetsverkets byråkrater är
nämligen inte galna. Regeringen är
inte heller galen. Ingen tror att nollvisionen kommer att kunna förverkligas.
Bristande realism
Frågan som reser sig är hur det kommer sig att en myndighet med regeringen i ryggen formulerar ett sådant
mål? Menar man på allvar att myndighetsutövning och offentliga expertorgan bör präglas av bristande realism redan i inledningsfasen av ett
utredningsarbete?
Antagligen är det inte ens så.
I stället handlar det om ett ryggmärgsmässigt försök att ta kontroll
över debatten och problernformuleringen.
”Nollvisionen”, den av FolkhälsaSVENSK TIDSKRIFT
institutet finansierade ”A non smoking generation” och regeringens
”Nollutsläppsarnhälle” är andra exempel. Genom dessa slagord hoppas
deras anhängare kunna styra samtalen
så att den demokratiska debatten helt
enkelt stryps.
Målet är ju redan satt. Den som
försöker invända kan viftas undan:
”Du diskuterar fel sak. Hur vore det
att åtminstone hålla sig till dagordningen?”
Trots allt finns det ju i alla sammanhang en rad olika faktorer och
intressen att ta hänsyn till. Kostnader
för skattebetalarna, samhällsekonomiska kostnader, rättssäkerhetsintressen, integritetsfrågor och en rad övriga prioriteringar.
Men allt detta är bortdefinierat. I
stället har vi myndigheter och offentligt finansierade organisationer som
på betald arbetstid producerar sakpolitisk extremism utan verklighetsfö-
rankring.
Svenska Dagbladets ledarsida ansåg
att Folkhälsoinstitutet borde läggas
39
ned. Detsamrna gäller större delen av
Trafiksäkerhetsverket.
Infantila pekpinnar
Hur många starr- och höftledsoperationer far man för de pengar
Trafiksäkerhetsverket och Folkhälsoinstitutet kostar? Hur mycket hjälp
till gravt handikappade skulle man
kunna fa för de pengar som går till
varmluftsproduktion vid sammanträ-
dena?
Kanske inte så stor mängd, men
pengarna skulle åtminstone göra lite
nytta. I stället för att som nu köpa ut
friska, välutbildade människor från
SVENSK TIDSKRIFT
varje samhällsnyttig verksamhet. Och
därtill trakassera hederliga medborgare med skogar av infantilt formulerade pekpinnar.