Litteratur


1950


Artiklarna från Svensk Tidskrifts årsböcker är inskannade och sedan hjälpligt överförda till text. Denna sida ska mest ses som en bas för sökfunktionen. Läsbarheten blir bäst om man väljer PDF-versionen.

Acrobat Reader för att läsa PDF kan hämtas här.

LITTERATUR
FRITIDSPROBLEM I U.S.A.
George D. Butler: Introduction to Community Recreation. Mc GrawHill New York 1949. $ 4.50.
Butler är en praktikens man och angriper fritidsproblemet utan att
ägna begreppsbestämningar eller empiriska undersökningar något
större intresse. Rekreationen betraktar han som ett fundamentalt behov, ett behov så grundläggande för lycka och trivsel, att samhället
måste skapa rekreationsmöjligheter för medborgarna. V ad de gör på
sin fritid betyder inte så mycket som att de gör något.
Utan att darra på handen drar Butler upp konturerna för amerikansk fritidssysselsättning – hur den är och hur den kan tillgodoses
bättre. Den ligger nu i händerna på en rad olika institutioner, från
storstadshusens gårdar med en sandlåda broderligt delad mellan små-
barn och husdjur till radio, bibliotek, skolor, parker, museer, idrottsplatser, klubbar, från nöjesindustri till gratisnöjen, från stora konsertföreningar till små jazzband. Butler efterlyser här samverkan och
organisation för att skapa en nöjesplanhushållning. Det initiativet
skall komma från kommun och stat. Det är bara de, som har tillräckliga resurser att skapa fritidsmöjligheter åt de sämre ställda och som
kan göra det i så stor skala att kostnaderna hålls nere. Butler ger
exempel på sådana program för fritidsverksamhet från olika städer,
men skall detta bli allmänt, behövs utbildning av lekledare och organisatörer, och Butler lägger mycket riktigt fram ett program för det
också. Sedan sysslar han mest med organisationsfrågorna, de olika
grenarna av verksamheten, finansieringen och samarbetet med andra
kommunala och statliga myndigheter.
Fritidsproblemet ligger annorlunda i Sverige än i U.S.A. Redan
sysselsättningarna går i sär, och Butler är för bunden av de speciella
förhållandena i U.S.A. för att kunna ge oss mycken hjälp. Ej heller
har han redovisat forskningsmetoder eller forskningsresultat, som vi
kan använda här. Däremot ger hans framställning god inblick i amerikanska förhållanden och många uppslag åt dem, som arbetar praktiskt
på de här områdena.
Gunnar Boalt.
18*-503444 253