Print Friendly, PDF & Email

Ledare; Partipolitiseringen av samhället

Av Redaktionen | 31 december 1982


1982


Artiklarna från Svensk Tidskrifts årsböcker är inskannade och sedan hjälpligt överförda till text. Denna sida ska mest ses som en bas för sökfunktionen. Läsbarheten blir bäst om man väljer PDF-versionen.

Acrobat Reader för att läsa PDF kan hämtas här.

Partipolitiseringen av samhället
Det svenska samhället håller alltmer på
att omfattas av ett slags total – för att
inte säga totalitär – partipolitisering.
Vatje samhällsfråga blir en partipolitisk
fråga. Endast det mest privata – om ens
det – hålls utanför den partipolitiska
sfären.
Denna totala partipolitisering kan naturligtvis ses som det demokratiska samhällets högsta utvecklingsfas. Allt är underordnat det politiska beslutssystemet
och därmed partipolitiken. I en mening
har samhället därmed nått ett slags slutlig demokratisering.
Samtidigt har vi därmed dock fjärmat
oss långt från den västerländska samhällsform som vi normalt associerar till
när vi tänker på ett demokratiskt samhälle. Det demokratiska samhället i traditionell västerländsk mening är ett samhälle
med begränsad offentlig maktutövning
där den offentliga makten fungerar under
effektiv demokratisk kontroll. Detta är
något i grunden annat än det totalt partipolitiserade samhälle som vi kommit så
nära i vårt land.
Den begränsade offentliga maktutövningen innebär att det finns andra maktcentra i samhället än de offentliga organen. Det finns sfärer inom ekonomi,
press, vetenskap och kultur som helt eller delvis existerar oberoende av och
utan relation till den partipolitiserade offentliga maktutövningen.
I ett samhälle byggt på sådan grund
bryts verkligheten i ett antal olika prismor och verklighetsbilden blir därmed
alltid mångfacetterad. De olika bilderna
kan vara åtskilda men behöver i och för
sig inte vara motsatta. De är ofta inte ens
relaterade till varandra. Det finns därmed annat än partipolitik och partipolitiskt kategoriserbara bilder av ‘””‘”u'”‘.._
Det finns sfärer mot vilka bilder
som överhuvudtaget inte har med
politiken att göra. Eller riktigare
tryckt. Med vilka partipolitiken inte
att göra.
Det är av fundamental betydelse
inse denna skillnad i sig mellan vår
av total partipolitisering och den
nella västerländska samhällsformen.
vårt samhälle med dess totala
sering innebär pluralism att det är
partier som deltar i den politiska
det traditionella västerländska
finns det inte bara mångfald i den
politiska sfären. Det finns många
och flera av dessa sfärer är inte
av eller relaterade till det ,….,•..,,.,,”‘””
spelet om och inom den offentliga
utövningen.
Men skillnaderna mellan sam
merna är inte bara abstrakta. I det
hälle vars inre liv till stor del ligger
sidan av partipolitiken blir skeendet
rig blott en funktion av den n<>r•tirt.,htio
debatten utan påverkas också och
av utveckling och dialog i forskning,
ringsliv och kulturliv. Detta
kommer med mycket stor
uppvisa en helt annan utvv-.,ruu•~;>llll
och förmåga till förnyelse än det
partipolitiserade samhället.
härtill är tämligen lätt att se. De
partierna söker av självklara skäl
hos befintliga opinioner. Dessa
liga opinioner kan
bara omfatta kända och v”‘”‘””””‘””
synpunkter och handlingsalternativ.
det då så, att hela samhället
det partipolitiska livet, och detta i
saknar förmåga till förnyelse,
också samhället i sin helhet att
o
n
h
håga till förnyelse.
rnyelsen och utvecklingen av samt bygger på att impulser som inte
av denna partipolitikens inneboenonservatism påverkar åsiktsbildning
förhållningssätt hos människorna.
i sin tur bygger på att vi vidmaktr det traditionella västerländska
159
samhällsidealet med mångfald, maktspridning och skilda sfärer i samhället.
Annars hamnar vi i den förstelning och
förstening som kännetecknar totalitära
samhällen. Sverige kommer då att bli
den första öststaten med bibehållet flerpartisystem. Men likväl en öststat.
Nu kornmer resultatet av Svensk Tidskrifts citatinsamling
••
LONTAGARFONDER.
Motiv och
konsekvenser
En argument- och citatsamling
Skriften utkommer under maj månad och kan beställas från
Svensk Tidskrift, Linnegatan 28-30, IV, 11447 Stockholm
Telefon: 08/67 59 55 Postgironummer: 7 27 44-6
Pris: kr 17 inkl moms

Comments are closed.

ANNONSER:

Axess

När postmodernismen kom till sverige/

fplus

Läs mer här

FMRS online

Osäkerhetens tid – Årsbok 2019