Ledare


1996


Artiklarna från Svensk Tidskrifts årsböcker är inskannade och sedan hjälpligt överförda till text. Denna sida ska mest ses som en bas för sökfunktionen. Läsbarheten blir bäst om man väljer PDF-versionen.

Acrobat Reader för att läsa PDF kan hämtas här.

LEDARE:
EMU-medlemskapet måste
vänta till efter 1999
venge bör inte sträva
efter att bli medlem i
EMU redan 1999. Inte
minst förespråkarna av
en europeisk valutaurnon har starka skäl att fårorda att
Sverige väntar med att ta ställning.
Det finns många argument får en
gemensam europeisk valuta. Handel
motstånd. En folkomröstning inom omröstningen. En folkomröstning
de närmsta åren korruner med stor om EMU kommer att kräva minst
sannolikhet att sluta med ett nederlag lika stora styrkeinsatser – och ändå,
får ja-sidan. Ett nej i en EMU- troligen, sluta med att nej-sidan
omröstning kan a politiska konse- vinner.
kvenser som sträcker sig långt utanfår Ett vanligt argument får ett svenskt
EMU-frågan och riskerar att binda EMU-medlemskap är att Sverige av
Sverige får lång framtid. ekonomiska skäl inte kan stå utanför.
Om så är fallet är det ännu vaninom valutaunionen blir billigare Vansklig profilfråga skligare att riskera att dörren helt slås
genom att växelkursosäkerhet och Enligt vår uppfattning bör EMU- Igen.
kostnader får växling minskar. En frågan inte avgöras genom en folkstark europeisk centralbank kan min- omröstning. Liksom kärnkraftsfrågan Högt ställda krav
ska riskerna får hög inflation. Om är den alldeles får tekniskt kom- För det andra ligger det inte i Sveriges
finanspolitiken samordnas genom en plicerad. intresse att det bildas en europeisk
stabilitetspakt, som innebär att del- Tanken att moderaterna skall valutaunion som inte fungerar.
ragadänderna successivt tvingas
minska sina statsskulder, kommer
räntorna att sjunka.
Alla dessa argument är väl kända.
De leder dock inte till slutsatsen att
Sverige bör bli medlem i valutaunionen redan från starten 1999.
För det första är Sverige inte
politiskt moget får projektet. Både
inom det borgerliga och det soCialistiska blocket finns ett starkt
2
tvingas ha EMU som sin stora profilfråga under de närmsta åren känns
nedslående. Risken finns att det
folkliga motståndet mot EMU kommer att smitta av sig på andra frågor,
och att opinionsbildningen för att
sänka skatterna och reformera välfärdssystemen kommer att bli
lidande. Det krävdes stora styrkeinsatser från borgerligheten och
näringslivet får att klara hem EUSVENS K TIDSKR IFT
Valuta- och penningpolitik är inte
områden som lämpar sig får
experiment. Europa bör därfår
minimera osäkerheten vid övergången till en gemensam valuta.
Detta sker genom att kraven på
deltagarna ställs högt.
För Sveriges del kornn1er EMUs
krav på hur stort det finansiella
spararrdet lägst far vara troligen att
uppfYllas till 1997. Detsarruna kan
tyvärr inte sägas om kravet for hur Problemet är att EMU med dessa skylldes på Dagens Nyheters
hög skuldsättningen maximalt far länder som medlemmar kommer att ledarsida den 29 augusti for att skjuta
vara.
Olämpliga för EMU
sakna den stabila grund som är
nödvändig for att projektet skall
kunna fungera. Till detta kommer att
Möjligheterna att bedriva en tro- erfarenheterna av att forsöka framvärdig antiinflationspolitik beror på tvinga strukturforändringar genom
hur väl ekonomin som helhet en sträng valutaregim inte ger hopp
fungerar. Sveriges är ett av de med- om framgång. Endast de länder som
lemsländer i EU som har störst redan tidigare tagit itu med sina
strukturproblem. Utan omfattande strukturproblem har klarat av att
avregleringar, lägre offentliga utgifter avhålla sig från devalveringar.
och sänkt skattetryck, är vi inte Innan det råder bred enighet om
lämpliga for ett EMU-medlemskap. behovet av reformera våra välFör att uttrycka det rakt – vi fardssystem är Sverige inte moget att
svenskar bör for närvarande inte gå ingå i ett stramt ekonomisk-politiskt
med i en valutaunion som vill ha oss samarbete. Det krävs sannolikt minst
som medlemmar.
Vissa anhängare av ett svenskt
EMU-medlemskap hävdar att ett
sådant kan hjälpa till att framtvinga
nödvändiga strukturförändringar.
Det samma bör i så fall även gälla for
länder som Italien, Spanien och
Grekland.
ett halvt decennium av förnyelsepolitik for att vi skall nå dithän att ett
EMU-medlemskap över huvud taget
kan övervägas.
Uppfattningen att vi skall vänta
med att ta ställning till EMU brukar
kritiseras for att den är bekväm.
Finansminister Erik Åsbrink beSVENSK TIDSKI1..1FT
frågan om Sverige skall sluta dricka
eller inte på framtiden. Det är möjligt
att det for Åsbrinks del forhåller sig
så. Vi vill däremot varna for
motsatsen. Om Åsbrink och hans
regeringskollegor ger sken av att
Sverige kan komma med i ett
välfungerande valutasamarbete snabbt, som kommer att lösa deras
dryckesproblem, kan de fortsätta supa
mer ostört på kort sikt. Vaksamheten
från omgivningen kommer att avta,
efter som alla vet att de har forbundit
sig att sluta.
Tid att vänta
Vi har tid att vänta och se hur EMUprojektet utvecklar sig. Det kommer
att vara möjligt for länder som inte är
med i EMU i starten att senare
ansluta sig. Däremot har vi inte tid att
vänta med förnyelsen av Sverige.
3