Jonas Hellman; Globaliseringens ideolog


1997


Artiklarna från Svensk Tidskrifts årsböcker är inskannade och sedan hjälpligt överförda till text. Denna sida ska mest ses som en bas för sökfunktionen. Läsbarheten blir bäst om man väljer PDF-versionen.

Acrobat Reader för att läsa PDF kan hämtas här.

GLOBALISERINGENS IDEOLOG
JONAS HELLMAN
Handeln på Internet kommer på sikt att spränga nationsgränserna, menar Charles Evans. När
kryphålen undan skatten inte längre förbehålls bara de välutbildade och rika utan bokstavligen
gäller alla, kommer knappast någon politiker att förmå hålla emot utvecklingen.
m Göran Persson företag i USA. Genom att sätta upp sig som arbetslös.
tyckte att det var
obehagligt att
träffa flinande 25-
åriga valutahandlare på W all Street, är det ingenting
mot vad han skulle känna om han
träffar Charles Evans. Evans är visserligen betydligt äldre än 25 år och han
har heller inte lånat ut några pengar
till svenska staten. Men hans budskap
måste, ur Göran Perssons synvinkel,
ändå vara väl så provocerande.
Om valutahandlarna på Wall Street
kan sägas vara globaliseringens praktiker, är Charles Evans dess ideolog.
Han åker runt och berättar vilka
sådana företag kan de utländska företagen fa en amerikansk adress och
njuta fördelarna av att omfattas av det
amerikanska regelsystemet.
– Säg att vi har en dataprogrammerare som heter Sven, förklarar Charles Evans leende. En dag kommer
Sven att upptäcka att han kan sälja
dataprogram till en amerikan via
Internet. För detta kan han fa betalt
på ett bankkonto i Bahamas. Inga
myndigheter kommer märka att affaren har skett. Ingen kommer att kunna tvinga honom att betala skatt.
Spränger nationsgränserna
möjligheter en gränslös värld kom- Sven känner flera andra datapromer att ge för vanliga människor. grammerare som redan fallit för fresHan driver också ett företag – telsen, fortsätter Evans. Det spelar
Chyden N et- som hjälper utländska ingen roli om han i teorin är en stark
företag att sätta upp Internetbaserade
JONAS HELLMAN är redaktör för
Svensk Tidskrift.
förespråkare av svensk utjärnningspolitik. Det finns en punkt då även
Sven kommer att säga: ”Hallå, jag vill
också vara med.” Är han riktigt rebellisk kommer han kanske till och
med att ringa a-kassan och registrera
SVEN K TIDSKRIFT
Charles Evans hävdar att Internet
kommer att spränga nationsgränserna. Myndigheterna kan inte kontrollera vilken information som utväxlas
via nätet. Därmed kommer människor att kunna utnyttja den frihet som
olika länders regelsystem ger på olika
områden.
– Fenomenet att man går runt de
nationella reglerna är inte nytt, förklarar Evans. Familjen Kennedy har
gjort det hur länge som helst. Brukar
storföretag som Ericsson låta alla sina
inkomster beskattas Sverige?
Absolut inte. Skillnaden är att vi nu
har fatt ett redskap som gör att även
vanliga människor kan gå runt de nationella reglerna.
Charles Evans vill inte uppskatta
hur stort fenomenet kommer att bli,
men han är övertygad om att det
kommer att bli ”stort”.
– Det vi sett hittills är bara början.
Kom i håg: för fem år sedan hade
ingen hört talas om Internet.
– Visst , bankerna i Bahamas koms:
o
z
mer säkert inte att lämna ut några
namn. Men jag är övertygad om att
det redan i dag finns människor som
utnyttjat möjligheten att flytta pengar
dit. Det finns sådana människor i
USA. Och då är de amerikanska
skatterna ändå betydligt lägre än de
svenska.
Några större svårigheter for kontoinnehavaren att komma åt sina
pengar 1 utlandet ser Charles Evans
inte:
Kreditkort på Bahamas
– En variant kan vara att ha ett kreditkort ställt på banken i Bahamas.
Det går utmärkt att handla i Sverige
med ett sådant kreditkort. Det fungerar på samma sätt som när en utländsk
affärsman är på besök. Myndigheterna kommer inte att kunna se att du
egentligen är en svensk som bor i
Sverige.
-En annan variant är att man åker
dit och hämtar pengarna. Jag kan foreställa mig att studenter i framtiden
konuner att bygga upp ett sparkapital
i ett annat land parallellt med att de
studerar. Under studietiden tvingas
de leva på studiemedel. Efter studierna kan de åka dit och ta ut sina pengar. Förrnånliga löne- och skattevillkor fOr utländ~ka studenter kan rentav bli en metod for länder att locka
till sig högutbildad arbetskraft.
Ibland hävdas det att vi trots allt tal
globalisering aldrig kommer att fa se
någon större utflyttning. Att flytta till
ett annat land innebär for de flesta ett
alltfor stort uppbrott. Men Evans håller inte med:
– Det som hindrar oss från att flytta till ett annat land är i forsta hand
vanor. Vanor kan ändras. Det såg vi i
samband med invandringen till USA.
Miljontals människor bröt upp från
sina hemländer i Europa och flyttade
till en helt annan kontinent. Om
drivkrafterna är tillräckligt starka
kommer vanorna på denna punkt att
säkert att ändras.
Däremot tror han att de flesta länder kommer att sänka sina skatter och
anpassa sina regler innan det sker nå-
gon större utflyttning.
– Tidskriften Forbes presenterade
for en tid sedan en lista på amerikaner som av skatteskäl sagt upp sitt
amerikanska medborgarskap. Det
blev en väldig uppståndelse. Totalt är
det sannolikt inte mer än 10 000 personer som det rör sig om, det vill sä-
ga 0,05 promille av USAs befolkning. Men bara det faktum att några
enstaka flyttar skapar ett politiskt
tryck att genomfora forändringar.
Charles Evans tror att det kommer
att bli nödvändigt att sänka inkomstskatten till runt 15 procent.
– Det är samma nivå som dricksen
på restaurang, forklarar han. Erfarenheten visar att gästerna betalar 15
procent extra utan att det är tvång.
Det är ändå så lite att det inte är värt
priset att vara oartig och strunta i att
betala. Om dricksen vore högre,
skulle gästerna hitta på skäl for att
komma undan.
-skatterna komn1er att tas ut på de
ställen där myndigheterna kan ta ut
dem. De kan fanga dig i butiken eller
när du passerar gränsen. Men de
kommer inte att kunna tvinga dig att
betala skatt på affärer som görs upp
via Internet, säger han och ler stort.
Charles Evans börjar med att säga
att inkomstskatten måste sänkas.
Annars brukar det heta att globaliseringen kommer att tvinga fram en
sänkrllng av varu- och kapitalskatterna. Fastigheter och lågutbildad arbetskraft flyttar inte på sig, brukar det
heta. Alltså är det fastighets- och inkomstskatt som den offentliga sektorn i framtiden måste leva av.
Ställd infor detta påstående svarar
Evans:
– Låt mig tänka efter, vad du antyder är alltså att det inte kommer att
gå att ta ut varu- eller kapitalskatter
heller. Woops! Det innebär alltså att
den offentliga sektorn totalt sett
kommer att tvingas dra ner sin ambitionsnivå. Vilken chock!
Chockerande skattesänkningar
-Jag tror att vi kommer att fa se en
utveckling där alla skatter kommer
att behöva sänkas till en nivå där det
inte är värt besväret att forsöka undvika dem. För en svensk är det kanske en chockerande nyhet. Själv kan
jag inte påstå att jag är särskilt ledsen
eller bekymrad, tillägger Evans och
skrattar.
När myndigheterna på allvar börjar
känna av att skattepengarna forsvinner kommer de med största sannolikhet att forsöka reglera lnternethandeln. Men enligt Evans är alla sådana
forsök dömda att misslyckas.
– Hur skall de lyckas att göra det.
Hur? De kan spåra till vilken adress
jag skickar ett elektroniskt meddelan- fårsöker reglera Intemetkonunu-ni- gynnsanuna skattevillkor. Det land
de. Men från denna adress kan meddelandet vidarebefordras någon annan stans. Det går att bygga upp växlar som göra att olika meddelanden
kan skickas vidare till olika ställen.
Själv har jag minst 15 olika e-postadresscr som alla vidarebefordrar de
meddelanden jag far till samma inkorg.
– Myndigheterna kan inte ens hindra er från att köpa böcker från
Amazon Books. För att kunna göra
det krävs att tullen öppnar varenda
paket som kanuner från utlandet.
Kommer ni svenskar att acceptera en
så omfattande kontroll? Nej, det tror
jag inte.
– Det går inte längre att isolera sig
från omvärlden, fortsätter Evans. Inte
ens Albanien lyckades med det.
Sannolikheten får att ett utvecklat
land som Sverige skall lyckas isolera
sig är nästan lika med noll.
Den bästa strategin får att möta utvecklingen hävdar Charles Evans är
att göra Internet till en skattefri zon.
Politikerna bör avkrävas ett löfte att
de inte kommer att fårsöka reglera
den elektroniska handeln. Om de
kationen kommer det att leda till att
utvecklingen i det egna landet bromsas.
Att det går att reglera handeln på
Europanivå tror han inte heller på.
Det kommer i så fallleda till att ut- ”Myndigheterna
ka11 inte ens lzitzdra er
från att köpa böcker
från Amazon Books.
För att kunna göra det
krävs att tullen öppnar
varenda paket som
kommer från utlandet.
Kommer nt svenskar
att acceptera en så omfattande kontroll? Nej,
det tror jag i11te.

vecklingen i hela Europa bromsas.
– Det är nog bara en tidsfråga innan vi kommer att fa se något mindre
europeiskt land gå i rakt motsatt riktning, det vill säga skapa extremt
som först vågar genomfåra en sådan
fårändring kommer att fa stora fördelar. Tänk själv, massor med verksamhet och kapital konuner att dras till
landet.
– Något jag aldrig har kunnat fårstå är varfår socialisterna inte står vid
min sida och agiterar får att gränserna
skall rivas. För de högutbildade och
de smarta kommer det inte vara nå-
got problem att komma undan skatten. Det blir de fattiga och de dumma som kommer att tvingas betala
om vi inte ändrar reglerna.
– Sverige vore ett perfekt land får
att gå i täten. Ni svenskar är välutbildade, de flesta av er talar engelska
och ni är duktiga på att ta till er nya
tekniska prylar. Dessutom är ni redan
extremt internationaliserade.
– Tyvärr tror jag inte att det kommer att bli Sverige. Det politiska
motståndet i det här landet är får
stort. Snarare blir det något mindre
land som till exempel Island. Men ni
svenskar har ändå framtiden får er.
Det gäller bara att ni klarar av att
hantera den politiska omställning
som ert land måste igenom.
z
..,
?
z
s:
o
..,
?
o
Vl
..,
>
..,
z