Insänt


2003


Artiklarna från Svensk Tidskrifts årsböcker är inskannade och sedan hjälpligt överförda till text. Denna sida ska mest ses som en bas för sökfunktionen. Läsbarheten blir bäst om man väljer PDF-versionen.

Acrobat Reader för att läsa PDF kan hämtas här.

Vad skall vi med ett båtregister?
STOREBROR SER oss skriver Per Heister i en krönika i
nr 5 2003. Ambitionen att övervaka, kontrollera och
registrera förefaller sakna gränser. Ett fritidsbåtsregister
är åter på tapeten.
Regeringen gav tidigt i år Sjöfartsverket i uppdrag att
utreda ett fritidsbåtregister. Av direktiven framgår att
man hoppades finna många båtar utan ansvarsförsäkring och många skäl till registrering. Regeringen tycks
dessutom, av direktiven att döma, tro att sjösäkerhet och
ordning kan bli bättre med ett register.
Den beställda utredningen har nu kommit.
Den börjar i och för sig bra. Man konstaterar inledningsvis att det tidigare obligatoriska registret blev ett
fiasko och att Svenska stöldskyddsföreningens frivillga
register fungerade bra.
Men redan på sid 5 i utredningen börjar man spåra ur.
Ett register påstås underlätta kontroll av ordningen inom
sjötrafiken, bidra till ökad sjösäkerhet samt (observera
detta) vara ett underlag för olika frågor till båtägarna.
Om ordningen skall bli bättre så behövs det sjöpoliser och kustbevakning. Jag har under de fem år jag haft
båt sett en sjöpolis en (l) gång. Eftersom sjöpolisen
numera är nerlagd så vet jag att det var sista gången. Hur
skall man då kunna kontrollera ordningen? Ett registernummer på båten betyder ingenting om man inte har
resurser att genomföra kontroller.
Om sjösäkerheten skall bli bättre så måste man först
ordentligt undersöka de olyckor som sker. Det är möjligt
att det finns analyser. I så fall borde dessa ha använts av
utredningen. Men det är svårt att se hur ett register över
båtar kan ha någon som helst inverkan på antalet olyckor.
Under rubriken båtstölder klagar man över bristande
fabriksmärkning av motorer och båtar.
Om man tror att märkning hjälper kanske man borde
kräva bättre märkning av tillverkarna? Var finns den marknad där 75 procent av det stulna försvinner? I baltikum
”From hi-fi to no-fi in 48 months”.
Financial Times kommenterar stereomarknadens
kollapsande försäljningssiffror (18/11).
kanske? Utredning gör inget försök att analysera detta.
Om marknaden finns i öst, vilket inte är helt otroligt med
tanke på allt annat som försvinner österut, så är det kanske bättre gränskontroll som hjälper. Men ett register…?
Det finns inte heller någon anledning tro att vare sig
regeringen eller den nuvarande riksdagsmajoriteten bryr
sig om båtstölder. Dessa, precis som andra stölder och
misshandel och mord, drabbar ju bara enskilda individer
-inte stora socialistiska eller samhälleliga organisationer.
Jag kan i och för sig dela uppfattningen att en
ansvarsförsäkring är angelägen. Men också därifrån till
register är steget stort. Enligt Försäkringsförbundet är
flertalet båtar som är inblandade i olyckor försäkrade.
Det borde räcka med ett lagkrav att båtar skall vara försäkrade.
Det finns flera bra konstateranden i denna utredning
men på sidan 11 i utredningen finns följande, mycket
avslöjande meningar. ”Ett register ger även möjligheter
att göra fördjupade studier med olika syften, via enkäter,
för att få ökad kunskap om vad fritidsbåtägare har för
preferenser och prioriteringar. Ett register kan underlätta informationsinhämtning för olika syften.”
Dessa två meningar visar på registerets egentliga syfte
-den politiska kontrollen av ägare till fritidsbåtar. I dessa
meningar lyser de socialistiska företrädarnas skräck för
för fria, självständiga, individer igenom. Den socialistiska ideologien erkänner bara stora grupper- inte fria,
politiskt okontrollerade, individer. Alltså måste alla vara
registrerade!
Som vanligt saknar den enskilde individens rättsintressen betydelse. Detta registerförslag måste bekämpas.
Det är ett angrepp mot demokratiens själva grundvalar;
fria, självständiga, individer.
Sten Ljungkvist (sten.Uungkvist@mailbox.swipnet.se) är
datatekniker och nybliven båtägare.
”The fanatical Muslims despise America because it’s
alllapdancing and gay porn; the seeular Europeans
despise America because it’s all born-again Christians hung up on abortion; the anti-Semites despise
America because it’s controlied by Jews. Too Jewish,
too Christian, too Godless, America is also too isolationist, except when it’s too imperialist.”
Mark Steyn, Daily Telegraph. 18/11 -03
lSvensk Tidskrift 12oo3, nr 61 11