2004 nr 2


2004


Artiklarna från Svensk Tidskrifts årsböcker är inskannade och sedan hjälpligt överförda till text. Denna sida ska mest ses som en bas för sökfunktionen. Läsbarheten blir bäst om man väljer PDF-versionen.

Acrobat Reader för att läsa PDF kan hämtas här.

Svensk Tidskrift
2004, NUMMER 2, ÅRGÅNG 91
REDAKTÖRER:
Per Heister
pheister@europarl.eu.int
Klas Ostman
klas.ostma n@chello.se
ANSVARIG UTGIVARE:
Hans Birger Ekström
WEBMAST ER:
Karl Bengtsson
karl.bengtsson@svensktidskrift.se
E- POST:
hb.ekstrom
prenumeration
@svensktidskrift.se
WEBS IDA:
ny.svensktidskrift.se
FORM:
Edita Communication
LAYOUT OCH OMSLAG:
Jörgen Carlsson
TRYCKERI:
Edita Västra Aros
A DRESS:
Box 2115,10313 Stockholm
TELEFON:
oB-w 35 98
TELEFAX :
08-20 4171
PRENUMERATION :
345 kr.
Norden: 445 kr.
Ovriga: 525 kr.
Studentpris: wo kr.
Lösnummer: 49 kr.
Postgiro: 7 27 44-6.
Bankgiro: 5757620.
Tidskriften utkommer
med sex nummer per är.
ISSN 0039-677X
4
8
Moderaterna och näringslivet
ger upp opinionsbildningen
Moderaterna har nu bestämt sig för att regeringsmakten är viktigare
än långsiktig opinionsbildning. Svenskt Näringslivs övergång från
opinionsbildning tilllobbying är däremot ett historiskt misstag. Nu
måste liberalismens försvarare söka nya vägar. l av Mattias Bengtsson
Samhället är större än staten
Allsidighetens samhälle rymmer såväl den lilla världen, som näringsliv,
religion, konst, moral, förvaltning och politik. Tyvärr har det varit svårt
att få förståelse för att gränserna mellan dessa områden måste upprätthållas. l av Hans L Zetterberg
16 Grundlagen är ett pekoral
Det blir allt fler liberala demokratier i världen. Kanske det är dags även
för Sverige att göra demokrati av parlamentarismen? l av Per Kiellen
2 Domstolsverket är en varböld i rättsstaten
24
29
34
3
Den svenska författningen är unik inom EU i sin avsaknad av maktdelning och domstolsväsendet är dess första offer. l av Krister Thelin
Den personliga skolan
Ur Svensk Tidskrift 1912.
Europaparlamentet är ingen papperstiger
Ideologierna spelar en betydligt större roll i Europaparlamentet än den
gängse uppfattningen. Och den ideologiska kampen hårdnar ju mer
makt parlamentet får. 1 av Margaretha af Ugglas och Anna stenbeck
Men vem mördade egentligen Anna Lindh?
Självmord, olyckor, slarv eller slumpen är otänkbara företeelser i en
rationell värld. Grunden för konspirationsteorierna är behovet av
rationella förklaringar. l av Mats Johansson
Terrorns fiende heter demokratiska reformer
Stöd till islamska reformister i Mellanöstern är ett direkt stöd
för en fredlig utveckling i regionen. l av Johan Wennström
Vem äger min inkomst?
Riksdagen har avvisat tanken på att sätta en gräns för hur högt skatteuttaget får vara. 1 av Nils-Eric Sandberg
Inledaren: Tokhögern slår till ……… …………. … ……. .. . …. . 2
Noterat .. .. …. .. …………….. ………………… . ……… 3
Krönika: Anders Björnsson om det onda samtalet …………… ….. 15
Krönika: Per Heister om Ho Chi Minh, Escoffier och Tina ……………. 28
Böcker: Lars Firnmerstad om den blå medeltiden ……………… . …. 42
Vad man kan säga- och inte får ……………. . ……… . … 44
Europa som ideologiskt och historiskt projekt . . . . . … . …. . . . … .47
Krönika: Peter J Olsson om public service-domstolen ……. . ……… .. 52
• •
lSvensk Tidskrift l2oo4, nr 21 D