Elisabeth Braw; Industrihistoria för utlänningar


2002


Artiklarna från Svensk Tidskrifts årsböcker är inskannade och sedan hjälpligt överförda till text. Denna sida ska mest ses som en bas för sökfunktionen. Läsbarheten blir bäst om man väljer PDF-versionen.

Acrobat Reader för att läsa PDF kan hämtas här.

av två murar; järnridån i öst och
statlig interventionism i ”det fria
väst”. Keynes kan dock bara lastas
för den ena.
Även om vi har fler hinder mot
rörlighet idag är globaliseringen
mer påtaglig för den breda massan på grund av den kraftfulla
teknikutvecklingen. Ett av de bästa exemplen i boken på intelligent
teknikanvändande är berättelsen
om bönder i Bangladesh som använder mobiltelefon för att ta reda
på världsmarknadspriserna för sina produkter och därigenom minskar risken för att bli blåsta på sina
lokala marknadsplatser.
Att globaliseringen inte är
oåterkallelig och därför hotad är
bokens huvudpoäng. All politik
är lokal, människor bryr sig mer
om vad som händer hemma än
vad som händer i världen. I Adam
Smiths exempel om mannen med
ett skadat fingret och nyheten om
jordbävning i Kina med tusentals
döda är det naturligt att det egna
fingret hamnar i mannens centrum. Det faktum att mänga människor inte känner sig delaktiga i
globaliseringen utnyttjas av populistiska politiker. Deras populism
tangerar gärna fascism och socialism, ideologier som baseras på
interventionism, isolationism och
protektionism.
Författarna menar dock att det
inte är dessa politiker som utgör det
största hotet mot frihet och globalisering utan istället de pragmatiska
politiker som menar sig vara för
frihandel samtidigt som de tycker
att ”rättvis handel” är toppen. Bill
Clinton har gjort mer skada för globaliseringen än de flesta. Leif Pagrotsky och Pascal Lamy har jag tidigare skrivit om som exempel på
denna sorts politiker.
Denna klockrena analys grumlas
tyvärr då författarna själva plötsligt
börjar sväva på målet och utrycker
tveksamhet inför bland annat expanderande hollywoodism och entreprenörer i utbildningssektorn.
Man talar även om globaliseringens
”offer” i fattiga länder såväl som
vid bilfabrikerna i Detroit. På annat ställe i boken hävdar man dock
NÄRINGSLIV
Industrihistoria för utlänningar
Av Elisabeth Braw
Inte för att svenskt näringsliv är så svenskt men det
är nyttigt att studera sig själv utifrån.
D
E STORSÄLJANDE Absolut Vodka-flaskorna
pryds av ett tillägg:
Product of Sweden.
Det hemlighetsfulla landet i norr
har nämligen också sitt marknadsvärde. Absolut Vodka och konungariket Sverige har båda funnit en
nisch på den internationella
marknaden. Men vad utgör svenE!J lSvensk Tidskrift l2oo2,nr 1 l
skt affärsliv? Den amerikanske
journalisten, tillika svenskättlingen
Jerry Hagstrom, presenterar en
översiktskurs i ämnet i To Be, Not
To Be Seen. The Mystery of Swedish Business.
En mer passande undertitel
hade varit: The History of Swedish
Business. Visserligen inleder Hagstrom sin studie med träffande obatt dessa individer skulle drabbas
härdare om stängda gränser och
protektionism skulle vara rådande.
En något förvirrande argumentation. Kanske har de två författarna
skrivit vartannat kapitel.
Trots stundtals bristande argumentation är de 400 sidorna fyllda
av bra exempel och poänger. Mickelthwait och Wooldridge är till exempel tydliga på att globalisering
inte främst handlar om ekonomisk
effektivitet utan något så enkelt
som frihet. Globalisering innebär
att rätten att konsumera, att resa,
att arbeta etc. stärks. Att vara emot
är att vara emot rätten att förverkliga sig själv och sin talang.
Karl Isaksson (karl.isaksson@
moderat.se) är kanslichef för moderaterna
i Europaparlamentet
BOKFAKTA
Titel: Global: Reportage frän en
värld i förändring
Författare: John Mickelthwait och
Adrian Wooldridge
Förlag: Timbro, 2001
servationer av svenskarnas förhällande till kapital och kapitalister.
Han citerar så en svensk diplomat
som förklarar det faktum att krö-
sus i form av familjen Wallenberg
tilläts existera av de jämlikhetsbesatta svenskarna med att de är så
längt borta och att de skapar jobb.
Värre vore det om grannen blev lite rikare än man själv. To Be, Not
To Be Seen är dock inte någon
studie i vad en svensk affärsman,
ett svenskt företag eller svensk industri är. Den är snarast det svenska företagandets historia frän istiden (!) till nutiden, ackompanjerad av politik, kultur och lite societetsskvaller.
Och historien är lärorik. To
Be, Not To Be Seen – vilken tillfredsställelse det är att inte vara
föremål för en studie med titeln
lt’s All About Appearance! – är
en historiebok som tar fasta på
personer och konkreta företeelser
snarare än ideologier och teorier,
och jag är säkert inte den enda
svensk som behöver påminnas om
brukens viktiga roll som den svenska ekonomins pelare i 200 år. Eller
det faktum att Sverige misslyckade
kolonialisering hjälpte våra förfäder fokusera sina krafter på den
inhemska ekonomin. Eller att landreformerna gjorde adeln så fattig
att den blev tvungen satsa på bildning och statlig karriär- med positiva följder för landet i övrigt. Hagstrom är påfallande välinformerad,
och han är ivrig att tacka dem som
hjälpt honom. (En diger namnlista, innehållande såväl Ingvar Carlsson, Carl Bildt, Curt Nicolin som
denna tidskrifts förre redaktör,
Mats Johansson, och en av dess nuvarande, Per Heister, samt Johan
Hakelius, som sammanställt volymen, befinner sig i slutet av boken.)
Den svenska affärsvärlden var
fram till 1900-talet knappast mer
mystisk än något annat lands affärsvärld. På sin höjd utmärkte den
sig enligt Hagstrom genom en relativt välutbildad befolkning och en
stor anhopning uppfinnande entreprenörer som inte var rädda att
snappa upp ideer från utlandet.
När det svenska bankväsendet i sin
tur slutligen tog form hade det ett
förhållande med resten av affärslivet
som för resten av världen verkade,
och verkar, påfallande intimt. Det
är inget mysterium att det har att
göra med Sveriges lilla befolkning,
och svenska företag i allmänhet kännetecknar sig till denna dag för den
utomstående betraktaren genom sin
förmåga att samarbeta. Är små nationer mer benägna att tänka kollektivt, eller är svenskarna unika i sin
politiska och ekonomiska gemenskapsanda? Hagstrom hade gärna
fått undersöka.
Inte för att svenskt företagsliv är
så svenskt. Sanningen att säga har vi
invandrare att tacka för både expertis och företagsgrundande. Hagstrom
kallar vallonen Louis de Geer rentav
den svenska industrins fader; det var han som på Gusär lite för ivriga att bli sedda. Hagstrom marscherar i raskt tempo genom flera tusen års svensk historia,
och hans bok blir därför en ytlig
”Trots all Sveriges stolthet
tav Il Adolfs inbjudan och
med vallonska experter i
följe kom till Sverige för att
lära svenskarna slå pengar
ur sin järnmalm genom att
över sina politikers och tjänstemäns roll i FN kan dess chefer
göra kanoner av den. En- sägas ha nått proportionellt
gelsmän, skottar, tyskar och
valloner, liksom judar av
svensk och utländsk börd,
större makt på sitt område.”
är sedan länge pelare i den svenska
industrin, men just för att Sverige är
så homogent tänker man sällan på
dem som sådana.
När utomstående beskriver
Sverige blir det lätt lite gulligt och
med ett leende som antyder att
Sverige när allt kommer omkring
ändå är en marginell företeelse.
Därför är Hagstroms betoning av
den svenska industrins internationella framgång välkommen: ”Trots
all Sveriges stolthet över sina politikers och tjänstemäns roll i FN kan
dess chefer sägas ha nått proportionellt större makt på sitt område.”
Vilken släng med sleven åt svenska
politiker, som till skillnad från sina
kapitalskapande landsmän måhända
men instruktiv undersökning. För
en utlandssvensk som undertecknade, eller gemene svensk som glömt
när Atlas Copco kom till, eller att
Stockholm år 1885 hade tack vare
LM Ericsson hade fler telefoner än
London och Paris, eller hur familjen
Wallenbergs släktskaps- och ägandeförhållanden ligger till, är To Be, Not
To Be Seen, angenäm läsning. Ibland
är det bra att se på sig själv utifrån.
Elisabeth Braw(ehbraw@aol.com)
är frilansskribent och bosatt i USA.
BOKFAKTA
Författare: Jerry Hagstrom
Titel: To Be, Not To Be Seen
Förlag: SkanAtlantic Press
Tror du att ideer spelar roll?
Då är det säkrast att du börjar prenumerera på Svensk Tidskrift.
Vi ger dig inblick i samhällets idedebatt, en kvalificerad samtidsanalys och politiskjournalistik
Vår ide är enkel. Vi tror att människan spelar roll!
Vår åsikt är enklare. Vi tror på ettfriare och civilare Sverige!
Svensk Tl’dskrl”ft Prenumer~tion: 345 kr.
Studentpns: 100 kr.
Tidskriften utkommer med sex nummer årligen. Sätt in pengarna på posteller bankgiro med namn och adress på talongen. Eller skicka ett e-post till:
prenumeration@svensktidskrift.se.
Postgiro: 7 27 44-6. Bankgiro: 575-7620.
lSvensk Tidskrift l2oo2, nr 1 lEIJ