DEN OERSÄTTLIGA FAMILJEN


1996


Artiklarna från Svensk Tidskrifts årsböcker är inskannade och sedan hjälpligt överförda till text. Denna sida ska mest ses som en bas för sökfunktionen. Läsbarheten blir bäst om man väljer PDF-versionen.

Acrobat Reader för att läsa PDF kan hämtas här.

DEN OERSÄTTLIGA FAMILJEN
SUSANNE WALLMARK
Staten kan göra många insatser för att stärka familjen Det mest grundläggande bör vara
insatser som gynnar familjers möjligheter att bestå.
är familjepolitik
diskuteras definieras sällan begreppet ”familj”. I dag är
risken stor att alla har sin egen bild
och for några innebär familj säkert
alla former av samlevnad mellan
vuxna, med eller utan barn.
När jag nu skriver om familjen så
menar jag den traditionella historiskt
framvuxna bilden av mamma-pappabarn och närmsta släktled uppåt och
neråt, det vill säga mor- och
farforäldrar och barnbarn. Jag har
forståelse for att människor väljer
andra samlevnadsformer. I andra
kulturer är bigami till exempel helt
accepterat och i en del muslimskt
dock den traditionella västerländska
forn1en med två jämbördiga foräldrar
och deras barn som är en familj.
Familjens betydelse har under lång
tid negligerats Sverige. Ett
grundskott avfyrades av Alva Myrdal
när hon fastslog att barnen var alltfor
viktiga for att hanteras av amatörmässiga foräldrar utan skulle stå
”under läkares omedelbara överinseende och av vårdarinnor somjust
skola utväljas for sin psykologiska
lämplighet”. För vanliga foräldrar
”finns aldrig den nödvändiga
sakkunskapen tillgänglig”. I det
socialdemokratiska kvinnaforbundet
lever fortfarande tankarna kvar att
barnen bäst fostras i offentlig regi och
därfor är kravet på daghemsplats till
influerade kulturer är mannen alla barn ett centralt mål.
familjens överhuvud och har
äganderätt till barnen. För mig är det
SUSANNE WALLMARK är
oppositionsråd i Landskrona, ledamot
MKF:s förbundsstyrelse och
läns kvinnoförbundso rdförande
Malmöhus län.
K ompisrelation räcker inte
Det finns ingen som känner sina barn
så bra som foräldrarna. Det är inom
familjen du kan ge och visa en djup
kärlek till dina barn samtidigt som du
också kan visa en enorm ilska och
SVENSK TIDSKRIFT
besvikelse när de gjort något fel. Det
känslomässiga engagemang som finns
sätter sina spår i val av ord och
kroppsspråk så att budskapet uppfattas mycket klarare än när det
framfors av någon utomstående.
Det är foräldrarna som lär sig tolka
sina barns behov redan som nyfodda
och den formågarr sitter kvar även
hos tonårsforäldrar. Det gäller bara
att inte blunda for vad man ser.
Gränssättande och tillrättavisande är
något av de viktigaste uppgifterna for
foräldrarna. Det går inte att vara
kompis med sina barn utan en
forälder skall vara en auktoritär
person som trots det skall ha en bra
och kärleksfull relation till sina barn.
KDS har nyligen presenterat en
rapport – Mer tid för barnen – som
mycket skickligt uttrycker traditionella konservativa värderingar i
synen på familjen. I den står bland
annat under rubriken ”Värdet av små
gemenskaper”:
”Både samhällets och människosläktets fortlevnad är knuten till
29
relationen mellan kvinna och man.
Därför har varje samhälle ett
särskilt ansvar för att just den
gemenskapen fungerar så bra som
möjligt. En viktig förutsättning för
att en familj ska fungera är att alla
respekterar vissa grundläggande
värden som jämställdhet och
respekt för varJe människas
integritet. En annan är att familjen
inte ska fungera som en sluten
enhet utan snarare som en bas för
ett vidare samhällsengagemang.
Varje familjetyp måste självfallet fa
det stöd av samhället som den har
behov av utifrån just sin situation.
Perfekta familjer och felfria föräldrar existerar självfallet inte.
Precis som i alla andra mänskliga
sammanhang uppstår konflikter,
begås misstag och förekommer
övergrepp också inom familjens
hägn. Men trots sina brister är
familjen den viktigaste byggstenen
i samhällsbyggandet. Fungerar inte
familjerna som en bas för samhället
fungerar inte heller samhället.”
skilsmässor bör motverkas
Staten kan göra många insatser för att
stärka familjen och dess funktioner.
Det mest grundläggande bör vara
insatser som gynnar familjens
möjligheter att bestå. Alla familjer
känner av påfrestningar och många
ger upp i sina försök att hålla samman
äktenskapet. skilsmässofrekvensen
har ökat från 8.000 per år under
1950- och 1960-talen till omkring
20.000 per år plus närnure 30.000
30
separationer bland sambopar.
En första åtgärden kan vara att
avskaffa den så kallade sambolagen.
Lagen har visserligen sina fördelar
men den har också medfört att
många tycker att det räcker att bara
bo ihop. Att ingå äktenskap kräver
eftertanke om konsekvenserna till
skillnad från ett samboförhållande.
När det sedan i förhållandet uppstår
problem är det betydligt lättare att gå
skilda vägar än vid äktenskap. Separationsfrekvensen är mycket högre
bland de jämförelsevis fataliga samboparen än bland de gifta paren.
Det är kanske till och med för lätt
att skilja sig? De ekonomiska konsekvenserna lindras av att staten går in
med bidragsförskott om den underhållsskyldige inte kan göra rätt för sig
och bostadsbidrag utgår om det finns
barn och inkomsten inte är allt för
hög. Många gånger tycks det också
ha gått slentrian i systemet. Pengar
betalas automatiskt ut och därmed
tvingas i normalfallet inte fadern axla
det naturliga ansvar som även borde
gälla efter en separation.
Jag tycker återigen att KDS har en
poäng när de i sin rapport skriver:
”Ett kristdemokratiskt krav är att
samhället erkänner och lyfter fram att
stabila, trofasta relationer har ett
värde, framförallt för den enskilda
människan, men också för samhället i
stort. Detta förutsätter, på det
ideologiska planet, att vi måste
överge den neutralitetsdoktrin för
familjepolitiken som lett fram till
dagens situation.”
Staten är inte neutral inför olika
SVENSK TIDSKRIFT
samlevnadsformer utan till och med
missgynnar gifta framför sambopar.
Jag syftar då på förmögenhetsbeskattningen. Gifta pars förn1ögenhet sambeskattas. De far göra ett
avdrag på 800.000 kronor medan
sambor far göra två avdrag, det vill
säga 1.600.000 kronor (från nästa
taxeringsår är nivåerna 900.000 respektive 1.800.000 kronor). Avskaffas inte förmögenhetsskatten
borde gifta par ha samma rätt till
dubbelt avdrag, eller varför inte till
och med högre än sambopar för att
just befrämja stabilitet och kontinuitet.
Underlätta köp av tjänster
Åtgärder behöver inte vara riktade
till familjer för att stärka dem utan
många traditionella moderata förslag
gynnar familjen.
I min familj var det ständiga
trätaämnet när och vem som skall
städa? De fa gemensamma lediga
stunderna ägnades alldeles för mycket
åt detta ansåg vi båda. Nu har vi löst
det med städhjälp, men priset är högt
när skatt och arbetsgivaravifter skall
läggas till lönen. Moderaternas förslag
om avdrag för tjänsteköp och sänkt
tjänstemoms skulle göra det lättare
för fler att köpa hjälp och därmed
kunna ägna tiden åt familjen istället.
Föräldrarna skall ha ansvar för sina
barn. Men detta innebär att de också
måste ges möjlighet att ta detta ansvar
genom att själva ra bestämma om
omsorgen för sina barn. Det första
valet måste givetvis vara mellan att
själv stanna hemma eller att välja
r
m
o
r
c
r
z
z
någon annan barnomsorgsform. Det
borgerligt införda, av många föräldrar
utnyttjade och av s-regeringen avskaffade, vårdnadsbidraget var ett
första steg på vägen mot att göra
detta val ekonomiskt möjligt.
Ett annat förslag som gör det
möjligt för föräldrar att vara hemma
äldrarna. Även om de flesta ändå
väljer den närmsta skolan så finns
rätten och möjligheten att välja något
annat. Nu är det tyvärr inte en
självklarhet att detta rar bestå.
Socialdemokraternas försämring av
skolpengen – i praktiken ett avskaffande – är oroande och i många
en fungerande marknadsekonomi.
Inom ett eget socialstatsprojekt har
exempelvis Patricia Morgan visat på
familjens centrala betydelse och
funktion.
Politiker kommer också till insikt
om den moderna välfårdsstatens
ekonomiska begränsningar. Allt fler
>
r
o
med sina barn och ändå arbeta är kommuner fungerar inte valen inser att dagens sönderfallande system r
möjligheten till flexibla arbetstider.
För några år sedan när jag arbetade
som ekonomiföreståndare var det
vanligt att unga mammor bad om
scheman med enbart kvälls- och
helgtjänstgöring. På det viset kunde
föräldrarna själva ta hand om sina
barn. En flexibel inställning på
arbetsmarknaden har därför alla
möjligheter att gynna familjen.
Föräldrarna vet bäst
mellan de kommunala skolorna. Än
mer anmärkningsvärt är det att den
av s-riksdagsgruppen framtvingade
förändringen huvudsakligen är
ideologiskt dikterad för att framför
allt komma åt de skolor som bygger
på konfessionell grund.
Marknadsekonomins grund
I takt med att den nya
nationalekonomin och statskunskapen uppmärksammat institutionerna och de fasta spelreglernas
betydelse för fungerande och stabila
samhällen har också familjen och
måste ersättas av och med något. Då
kommer familjen åter till heders.
Naturligtvis är det en förändringsprocess med både en god och en
dålig sida. Den goda är viljan att
stärka familjen, den dåliga att detta i
så stor utsträckning sker utifrån
samma angreppssätt – den sociala
ingenjörskonsten – som i hög
utsträckning skapat dagens problem.
I en tid då statsmakterna inte vill
eller har råd att ta hand om
exempelvis barn- och äldreomsorg
rar ju ”problem” återföras till
medborgarna. Det gör att familjen
När det är dags att välja barnomsorg
måste det första valet av omsorgsform
också vara föräldrarnas: familjedaghem eller daghem? När det valet är
gjort kommer nästa: Vilken
dagmamma eller vilket dagis vill vi
normgivningen i högre utsträckning som gemenskap för vård, omsorg och
kommit att intressera politikerna och omhändertagande uppmärksammas i
partierna. Det som tidigare försvara- hela västvärlden. Samtidigt noteras
ha? Kommunalt, föräldrakooperativt des med hänvisning till att det var
eller privat? Traditionellt dagis/ – historiskt framvuxet har i somligas
dagmamma eller naturdagis? Nära
hemmet eller nära arbetet? Valen är
och skall vara många. Men så är det
inte idag. Det är politikerna som
väljer åt barnfamiljerna, för de tror
sig veta bäst. Det tycker jag är fel.
Det finns ingen annan än föräldrarna
som vet bäst vad deras barn behöver!
Rätten att välja skola är oerhört
viktig för familjen. Genom att
ögon blivit något ännu bättre i och
med att det nu kan försvaras i termer
av effektivitet. Intresset för familjen
som politiskt objekt har tydligt ökat.
Notera bara en sådan sak som att ett
klassiskt marknadsekonomikst spjutspetsinstitut som IAE i London – en
under lång tid framträdande aktör
som har flera betydelsefulla ekonomiska forskare knuten till sig – nu
överlåta detta beslut har staten/ – börjat intressera sig just för den
kommunerna myndigförklarat för- grundläggande etik vilken behövs för
SVENSK TID SKRIFT
”Rätten att välja skola
är oerhört viktig för
familjen. Genom att
överlåta detta beslut har
staten/kommunerna
myndigförklarat föräldrarna.

31
c
z
z
Cl
Fackets livsluft är missnöjet.
Facket lever på spirande olust.
Kan facket piska upp stämningar
som stör människors inre frid så
gör facket det, kosta vad det
kosta vill.
När Kenth Pettersson droppar
sitt gift i de handelsanställdas
sinne så vet han exakt vad han
gör. De som blir uppsagda från
sina jobb ska inte behöva gå hem
och känna att ”jag dög inte”,
säger han. Det är att plantera ett
tvivel som äter sig in. Han
insinuerar att kompetens och
människovärde är samma sak och
får folk att känna sig ifrågasatta
som människor. För-tingligar han
människovärdet får han eventuell
brist på kompetens att falla ut
som brist på människovärde.
Folk vet nog när utvecklingen
har löpt ifrån dem och när de inte
längre platsar. De skulle inte
komma på tanken att slänga sig
själva på sophögen som individer
om inte den mjukt hänsynslösa
rösten ledde dem dit. De vet sitt
värde som föräldrar eller
innebandyspelare eller villaägare
eller vad det kan vara. De har det
materiellt bra och skulle kunna
leva sig igenom ett avskedande
utan att störas i självkänslan. Om
inte fackets röster drog i dem.
Jago, den ondsinte, var en av
föregångarna i den bransch som
spelar deltagande men som
förgiftar med ord.
Helena Riviere
32
också vilken styrka av uppoffrande
och vilja att bära varandras bördor
som finns inom familjen – nya
insikter man inte minst drar nytta av
inom senaste tidens behandlingsmetoder for alkohol- och narkomanvård.
M och kds visar vägen
USA finns särskilda problem.
Samverkande sociala system har
skapat synnerligen oönskade effekter
i form av många tonårsgraviditeter.
Det är närmast ekonomiskt lönsamt
for unga flickor med små framtidsutsikter att skaffa sig barn utan att de
sociala myndigheterna rar reda på
vem fadern är. En ordning som både
demokrater och republikaner vill
komma åt men som det är svårt att ge
sig på infor risken att framstå som
utmanande mot kön och olika
etniska och socioekonomiska grupper.
SVENSK T ID SKRIFT
Även Sverige kan denna
fOrändring iakttas. Fler intresserar sig
for familjen som enhet, vetenskapligt
betraktade objekt. En mer ideologiskt bejakande syn, som inte
primärt styrts av ekonomiska
effektivitetsskäl, har fåreträtts av
>
r
kristdemokrater och moderater i sitt o
familjepolitiska arbete.
Jag vill avslutningsvis påpeka att
krav på stärkande av familjen inte är
detsamma som ”kvinnan tillbaka till
spisen”. I min generation är det
överhuvudtaget ingen diskussion om
ansvaret får hem och familj. Båda har
ansvar, och båda tar ansvar. Det är
snarare så att det är vi kvinnor som
nu gör karriär och ställer krav på
mannen att vara pappaledig, arbeta
hemifrån, hämta och länma barnen
på dagis samt ha maten klar när vi
kommer hem. Han ställer upp utan
att ha forvandlas till velourkille for
det.
c
z
z