Därför gillar inte intellektuella kapitalism”Antikapitalism är det mest utbredda och praktiserade andliga engagemanget bland intellektuella”, konstaterade den amerikanska historikern Alan S. Kahan. Sociologen Thomas Cushman hävdar att: ”Antikapitalismen har på vissa sätt blivit den centrala pelaren i den sekulära religionen hos intellektuella, en sorts modern klassmarkör”.

Till och med de som tvivlar på att en majoritet av intellektuella är direkta antikapitalister kan knappast vara oense om att en kritisk hållning gentemot kapitalismen delas brett i deras led. Denna inställning är lika utbredd bland vänstern som den är bland konservativa eller högertänkare. Faktum är att det som ofta förbinder båda grupperna är deras tendens till etatism – tron att ekonomiska och sociala problem bäst kan lösas genom statligt ingripande. Alain de Benoist, en av de mest framträdande och produktiva förespråkarna för den franska Nouvelle Droite-rörelsen, som hämtar sin inspiration från den konservativa revolutionen i 1920-talets Tyskland, erkände nyligen: ”Mina främsta fiender har alltid varit kapitalism i ekonomiskt avseende, liberalism i filosofiska termer och borgarklassen i sociologiska termer.”

Antikapitalismen finns i olika former på båda sidor av det politiska spektret. Den manifesterar sig som en kritik av globaliseringen, riktad mot frihandel och dess påstådda exploaterande metoder, kulturell nivellering eller kapitalismens förmodade medverkan i att skapa fattigdom i Afrika. Alternativt kan det ta formen av antiamerikansk förbittring som betraktar Förenta staterna som symbolen för den hjärtlösa legosoldatvärldsbild som förkroppsligas av kapitalismen. Sedan 1970-talet har den också tagit större plats i den aktivistiska miljörörelsen, som klandrar kapitalismen för klimatförändringar och förstörelsen av den naturliga miljön. Även antikapitalismen är föremål för förändrade trender och smaker – den marxistiska ideologin som dominerade på 1960-talet är ju för närvarande ganska omodern – och har nu ersatts av en antiglobalistisk retorik och ideologi. Ändå har antikapitalismen konsekvent riktat sig mot samma fiende och drivits av samma förbittring mot marknadskrafterna.

De förstår inte kapitalismens spontana utveckling

Många intellektuella förstår inte kapitalismens natur som en ekonomisk ordning som växer fram spontant. Till skillnad från socialismen är kapitalismen inte en tankeskola som påtvingas verkligheten, den fria marknadskapitalismen utvecklas till stor del spontant och växer upp från botten snarare än att den är bestämd ovanifrån. Kapitalismen har vuxit historiskt, på ungefär samma sätt som språk har utvecklats över tiden som ett resultat av spontana och okontrollerade processer. Esperanto, som uppfanns 1887 som ett planerat språk, har nu funnits i över 130 år utan att få något av den globala acceptans som uppfinnarna hoppades på. Socialismen delar några av egenskaperna hos ett planerat språk genom att det är ett system som utvecklats av intellektuella.

Det är knappast förvånande att marxismen ansågs vara ett så attraktivt förslag av 1900-talets intellektuella och fortsätter att fascinera så många, vilket också framgår av den marxistiska väckelsen som sammanföll med Karl Marx 200-årsdag. Den var en teori som utvecklats av intellektuella, förpackad i komplicerade system, som sedan måste kommuniceras till ”massorna” (först och främst arbetarna) genom ständig revolutionär agitation och propaganda. När eliten som kunde förstå teorin hade tagit makten skulle det bli deras jobb att genomföra den i den verkliga världen genom att förstöra befintliga, organiskt framväxta ordningar – inklusive marknadsekonomi, traditioner och sociala normer – och installera ett ”vetenskapligt” och rationellt system i deras ställe.

När vi väl har förstått denna väsentliga skillnad mellan kapitalism, som en spontant utvecklad ordning, och socialism, som en teoretisk konstruktion, blir skälen till varför många intellektuella har en större förståelse för socialism – i vilken form som helst – plötsligt uppenbara. När allt kommer omkring är att det att utveckla mentala konstruktioner och använda sina språkkunskaper för att forma och kommunicera dem, både skriftligt och väckande tal, det intellektuella gör för att leva. Eftersom deras egen försörjning är beroende av deras förmåga att tänka och kommunicera idéer som är rationella och sammanhängande, känner de sig mer i samklang med en artificiellt planerad och konstruerad ekonomisk ordning än en som möjliggör oplanerad, spontan utveckling. Uppfattningen att ekonomier fungerar bättre utan aktivt ingripande och planering är främmande för många intellektuella.

Vissa antikapitalistiska intellektuella föredrar att utarbeta utopiska visioner av ett idealiskt samhälle, som de sedan håller som en standard mot vilken befintliga samhällen kommer att misslyckas. Deras utopier tenderar att vara extremt egalitära samhällen, vilket ger staten stor makt men mycket lite utrymme för marknadskrafternas fria spel.

För att förstå varför så många intellektuella har antikapitalistiska åsikter är det viktigt att inse att de är en elit, eller i vilket fall som helst en gemenskap som av vana definierar sig själv som sådan. Deras antikapitalism vårdas av deras förbittring och motstånd mot affärseliten. I den meningen är rivaliteten mellan de två grupperna helt enkelt en tävling mellan olika eliter som tävlar om status i det samtida samhället. Om en högre utbildningsnivå inte automatiskt garanterar högre inkomster och mer privilegierade positioner, ses marknaderna som gör att denna obalans kan uppstå som orättvisa ur intellektuellas perspektiv. Att leva i ett konkurrenskraftigt system som konsekvent tilldelar de bästa – ekonomiska – priserna till andra, i ett system där även ägare av medelstora företag uppnår högre inkomster och rikedom än en professor i filosofi, sociologi, kulturstudier eller konsthistoria, leder intellektuella till att inta en allmän skepsis mot en ekonomisk ordning baserad på konkurrens.

I sin bästsäljare, The Rich and the Super-Rich, gör den amerikanska sociologen Ferdinand Lundberg följande talande iakttagelser: ”När det gäller den vanligaste typen av en amerikansk förmögenhetsbyggare, oavsett om det handlar om nya eller gamla pengar, kan man säga att han vanligtvis är en utåtriktad, ointellektuell person. Han är oftare outbildad än utbildad, inte särskilt beläst och har för det mesta en naiv syn på världen och sin roll i densamma. Bara genom sin position är han alienerad. ”Således skulle en majoritet av ’kapitalisterna’ på Fortune 500-listan kunna beskrivas som ”high school dropouts [and] truants from high culture.”

Det förakt som uttrycks i detta påstående visar övertygande i vilken utsträckning intellektuella tenderar att ta sina egna värdestandarder som absoluta. Människor ska bedömas utifrån deras utbildningsnivå och kulturella kapital. Följaktligen, hur djupt orättvist är det att någon med liten formell utbildning och inget intresse för finkultur ska samla en stor förmögenhet, medan välutbildade och väl lästa akademiker har relativt sett så lite att röra sig med? Det är knappast förvånande att världen ter sig upp och ner för dessa intellektuella. När allt kommer omkring får de sin egen känsla av överlägsenhet från att vara bättre utbildade, mer kunniga och kunna uttrycka sig bättre.

Förståeligt nog tenderar intellektuella att jämföra kunskapsförvärv med akademisk utbildning och bokinlärning. Pedagogisk psykologi använder termen ”explicita kunskaper” för att referera till denna typ av kunskap, som förvärvas med hjälp av ”explicit lärande” Det finns dock en annan typ av kunskap, ”implicit kunskap”, som förvärvas via ”implicit lärande.” Detta är mycket mer uråldrigt och ofta mer kraftfullt, även om många intellektuella inte är medvetna om dess existens. Entreprenörskapsforskning har visat att detta är den väg till kunskapsinhämtning som majoriteten av entreprenörerna har tagit.

Den ungerskfödde, brittiske filosofen Michael Polanyi formulerade begreppet ”tyst kunskap” när han skrev den uppmärksammade tesen ”vi kan veta mer än vi kan berätta” i sin bok The Tacit Dimension (1966). Med andra ord är inlärning inte nödvändigtvis resultatet av ett medvetet och systematiskt kunskapsförvärv utan ofta resultatet av omedvetna, implicita inlärningsprocesser. Detta är en punkt som tidigare betonats av ekonomen och nobelpristagaren Friedrich August von Hayek. Implicit lärande skiljer sig från explicit lärande genom att resultaten är svåra eller omöjliga att visa i form av certifikat eller akademiska kvalifikationer. Enligt en intellektuell standard har en entreprenör, som kanske inte har läst en massa böcker eller varit en lovande talang på college eller universitet, inget att visa för sig själv som kan jämföras med en doktorsexamen eller en publikationslista. Det är därför en professor, med en liten publikationslista, har större chans att betraktas som värdig för en sida på Wikipedia – en plattform som utvecklats och drivs av intellektuella, än en investerare som gör miljardtransaktioner på fastighetsmarknaden.

Intellektuella kan inte förstå varför någon med ett ”underlägset intellekt”, någon som kanske inte ens har en grundexamen, tjänar mycket mer pengar och bor i ett mycket större hus. De känner sig förolämpade i sin uppfattning av vad som är ”rättvist” och därmed rättfärdigas deras tro på en funktionsstörning i kapitalismen eller marknaden, som måste ”korrigeras” genom omfördelning i massiv skala. Genom att befria de rika från en del av deras ”oförtjänta rikedom” tröstar intellektuella sig med det faktum att, även om de inte helt kan avskaffa det brutala kapitalistiska systemet, kan de åtminstone ”korrigera” det i viss utsträckning.

I en uppsats från 1998 ställer libertarianen och filosofen Robert Nozick frågan: ”Varför motsätter sig intellektuella kapitalismen?” Hans förklaring bygger på antagandet att intellektuella känner sig överlägsna andra medlemmar i samhället. Ända sedan Platons och Aristoteles dagar har intellektuella berättat att deras bidrag till samhället är mer värdefullt än någon annan grupps. Men var kommer denna känsla av rättighet ifrån?

Enligt Nozick börjar det i skolan, där intellektuell briljans av ”verbalt begåvade barn” belönas med kraftigt beröm och bra betyg av lärarna. Detta får dem att förvänta sig att samhället i stort fungerar enligt samma normer. I synnerhet i kapitalistiska samhällen, som utlovar största framgången för de smartaste och mest välförtjänta, driver löften om meritokrati deras förväntningar. Men för alla som har varit lysande i skolan leder den efterföljande insikten att marknadsekonomin inte värdesätter deras speciella färdigheter till känslor av frustration och förbittring, som i sin tur leder till en intellektuell fientlighet mot det kapitalistiska systemet.

Intellektuell antikapitalism har blivit så kraftfull därför att affärseliten hittills inte har kunnat samla sig till ett intellektuellt adekvat svar. Pro-kapitalistiska intellektuella – ekonomer som Ludwig von Mises, Hayek och Milton Friedman samt författare som Ayn Rand – har försökt ta upp den strid som affärseliten själv inte vill eller kan bekämpa, i brist på mod eller intellektuell och verbal smidighet. Sådana anhängare av kapitalismen har emellertid alltid varit utstötta hos sina medintellektuella.

Beundrar Stalin och Mao

Medan ingen kärlek förlorades mellan ledande tänkare från 1900-talet och kapitalismens förespråkare, gick beundran för Stalins och Mao Zedongs diktatorer högt i vissa kretsar.

Dessa var inte utstötta eller felanpassade, utan medlemmar av den intellektuella eliten, vars hat mot kapitalismen var så starkt att det drev dem att vörda några av de värsta massmördarna under 1900-talet. De franska författarna Henri Barbusse och Jean-Paul Sartre är bara två exempel på många. Barbusse, vars första världskrigsroman Elden (1916) har översatts till mer än 60 språk och gav honom en Goncourtpriset, fortsatte med att skriva en berömmande biografi om Stalin, om vilken han säger: ”Hans historia är en serie segrar över en serie enorma svårigheter. Sedan 1917 har inte ett enda år av hans karriär gått utan att han har gjort något som skulle ha gjort vem som helst berömd. Han är en järnman. Namnet som han är känd för beskriver det: ordet Stalin betyder ”stål” på ryska. ”

I julinumret av Les Temps Modernes 1950 förnekade Sartre, dramaturg och grundare av existentialistisk filosofi och en av de ledande franska intellektuella under 1900-talet, förekomsten av sovjetiska gulags. När han återvände från en resa till Sovjetunionen 1954 gjorde han det absurda påståendet att sovjetiska medborgare åtnjöt full frihet att kritisera de åtgärder som regimen genomförde. Detta gjorde ingenting för att minska den beundran som Sartre fick av andra intellektuella. Detsamma gäller Noam Chomsky, en av de ledande kritikerna av kapitalismen i USA, som bagatelliserade omfattningen av Pol Pots massmord. I en tv-debatt 1971 med Chomsky väckte den franska filosofen Michel Foucault, en av de viktigaste förespråkarna för poststrukturalismen och grundaren av diskursanalysen, sin egen ilska mot den kapitalistiska eliten: ”Proletariatet krigar inte mot den härskande klassen eftersom den anser att ett sådant krig är rättvist. Proletariatet krigar mot den härskande klassen för att den för första gången i historien vill ta makten. När proletariatet tar makten kan det vara fullt möjligt att proletariatet kommer att utöva våldsam, diktatorisk och till och med blodig makt mot de klasser som det besegrat. Jag kan inte se vilken invändning som eventuellt kan göras mot detta.”

Det är en tragisk paradox att intellektuella – som tenderar att börja som designers, skapare eller åtminstone huvudförsvarare av antikapitalistiska system (i alltför många fall grymma diktaturer) – alltid blivit dess offer. Antikapitalismen inte bara förstört den ekonomiska rikedomen, den har också förstört den politiska och mentala frihet som intellektuella trivs med. Det är inget annat än ett blint hat mot kapitalismen som kunde ha gjort en ledande intellektuell som Lion Feuchtwanger, en av de mest framgångsrika tyskspråkiga författarna på 1900-talet, att skriva dessa rader i sin reseskildring om ett besök i Moskva, publicerad 1937: ”Man kan andas igen när man kommer från denna förtryckande atmosfär av förfalskad demokrati och hycklande humanism till Sovjetunionens uppfriskande atmosfär. Här gömmer sig inget bakom mystiska, meningslösa slagord, men en nykter etik råder, egentligen ”mer geometrico constructa” och denna etik bestämmer planen enligt vilken unionen byggs upp.”

Ledande intellektuella, däribland Feuchtwanger, Brecht, Barbusse, Sartre och Chomsky bland otaliga andra, engagerade sig i en konsekvent förnekelse av för det första de grymheter som begåtts i kommunismens namn, vilket under 1900-talet krävde uppskattningsvis 100 miljoner offer, liksom, för det andra i kapitalismens civiliserande prestationer, ett system som har gjort mer för att eliminera fattigdom än någon annan ekonomisk ordning i mänsklighetens historia.

Rainer Zitelmann är doktor i historia och sociologi och författare till The Power of Capitalism