Widar Andersson; Molnstoden


1994


Artiklarna från Svensk Tidskrifts årsböcker är inskannade och sedan hjälpligt överförda till text. Denna sida ska mest ses som en bas för sökfunktionen. Läsbarheten blir bäst om man väljer PDF-versionen.

Acrobat Reader för att läsa PDF kan hämtas här.

WIDAR ANDERSSON:
MOLNSTODEN
B
oken Molnstoden är full av
eleganta sammanfattningar
och lysande exempel. Patrik
Engellau, som skrivit boken,
demonstrerar såväl djupa samhällsinsikter
som en stark tro på människans möjligheter i vår föränderliga värld.
Engellau beskriver till exempel hur
den tidigare svenska livsstilen dominerats
av drömmen om ”PV, TV och WC”.
Drömmen kunde realiseras genom enträ-
get arbete och en samhällsorganisation
där alla, såväl hög som låg, drog åt ungefår samma håll.
Bygga eget hem
Det fanns tydliga mål för arbetet och må-
len kunde uppnås. Folk fick det bättre.
Jag är själv född 1955 i det lilla brukssamhället Olshammar i Södra Närke.
1962 kunde far och mor bygga ett eget
hem. Jag skall aldrig glömma den stolthet
och glädje som strålade från mina föräldrar vid inflyttningen.
Eller den första bilen. En grön Austin.
Hela familjen stuvade in sig i den lilla
plåtburken för provturen. Det gick bra
för Sverige. Och det gick bra för oss.
Molnstoden av Patrik Engellau. Den Nya Vålfården,
1993.
Men vi vande oss. Huset blev en självklarhet och Austin blev en Folkvagn som
blev en Arnazon som blev en SAAB som
blev en.. .
Förtroliga band
Patrik Engellau sammanfattar:
”Den gamla livsstilen – PV,TV och
WC – har spelat ut sin historiska roll för
gamla industriländer som Sverige. Vi ser
denna dröm dra vidare ut i världen, österut, där den eggar andra samhällen till
stordåd. . . . hos oss väcker den inte
längre samma entusiasm. . . Dess löften
om marginella förbättringar är inte tillräckliga för att ge oss känslan av att våra
eventuella ansträngningar skänker oss
mening med livet.”
Boken ägnas, efter dessa sammanfattningar, åt diskussioner om hur politik,
ekonomi, människa och framstegstro åter
skall knyta förtroliga band.
Molnstoden är, utifrån mitt perspektiv, välgörande fri från sådant som stört
mig i en del av Den Nya Vålfårdens tidigare publicerade böcker och rapporter. I
de tidigare alstren har den allt överskuggande ambitionen varit att uppfinna nya
selektiva bidragssystem vars huvudpoäng
är att i princip exkludera medelklassen
och uppåt från välfårdssystemen. Jag skall
196 SVENSK T!DSKRI FT
inte här diskutera avigsidorna med sådana
”fattigstrecksystem” men anledningen till
attjag trots allt nämner dem, är att Molnstoden har en helt annan inriktning.
Underifrån och upp
I sin bok diskuterar nämligen Engellau
hur människan skall fl mycket större
rörelseutrymme inom de generella ramarna. Han driver den mycket trovärdiga tesen att de nödvändiga förändringarna – det nya samhället – måste byggas
underifrån och upp. Det gamla samhällets
institutioner och attityder är mycket seglivade och de företräds av mycket starka,
end<!5t gradvis bortklingande, särintressen.
Dessa gamla särintressen och institutioner uttalar sig nästan alltid i namn av
demokratin. Engellau vänder på steken
och ger människorna – i byar, stadsdelar,
företag, mandatet att bestämma demokratins räckvidd.
Människanära resonemang
Det är framförallt denna ansats som gör
boken så behaglig och viktig. Engellau
väver in miljöfrågor, det mångkulturella
samhället, informationsteknologin, molekylärbiologin, EV-perspektivet och den
internationaliserade ekonomin i sitt
mycket lokala och människanära resonemang. Han låter den ”nye Adam Smith”
komma till tals och tvärs genom hela
Molnstoden kan vi läsa citat av von
W right, den finländske filosofen.
Patrik .Engellau placeras ju vanemässigt långt ut till höger på den politiska
värdeskalan. När Ny Demokrati frankt
sade sig ”köpa” Den Nya Välfårdens program, så sågs Engellau dessutom som ett
slags direktör for den nya cirkushögem.
Därför har jag vid läsningen av Molnstoden ansträngt mig att befria mig från
dessa tidigare intryck. Och min slutsats är
att Molnstoden skallläsas efter vad den är
och inte efter vad man eventuellt har för
fördomar eller tidigare formade åsikter
om författaren.
Spännande brytningstid
Alldeles oavsett höger och vänster så anserjag att Molnstoden är den mest lättillgängliga bok jag läst om såväl problemen
som möjligheterna i vår spännande och
påfrestande brytningstid!
SvENsK TiosKRIFT 197