Wallmark och Jonson: Sverige måste vara i rummet där det händer

Under Nordiska rådets session i Köpenhamn de första dagarna i november är den internationella gäst som talar och får möta parlamentarikernas frågor alls inte ovan vid detta. Jens Stoltenberg deltar som Natos generalsekreterare men har som tidigare statsminister i Norge rikliga erfarenheter av detta forum.

26 oktober välkomnades han också i Stockholm. Dessvärre bara som gäst och inte som ledaren för den försvarsallians Sverige borde vara medlem i. För första gången var dessutom hela Natos högsta beslutande organ – Nordatlantiska kommittén NAC – på plats i vårt land.

Nato binder samman Nordamerika och Europa och är en helt central organisation även för Sveriges säkerhet. Men eftersom vi inte är fullvärdig medlem kan vi inte påverka de beslut som tas. Det försvagar Sveriges säkerhet och gör oss mindre relevanta. Sverige borde ha en plats vid bordet där avgörande frågor för Europas säkerhet diskuteras och avgörs.

Jens Stoltenberg har varit Natos generalsekreterare sedan 2014. Under åren sedan dess har vi sett en värld som blivit allt mer osäker. Rysslands krig mot Ukraina, som startade samma år som han tillträdde, pågår fortfarande. Kina stärker sitt säkerhetspolitiska inflytande och agerar aggressivt militärt mot sina grannar, särskilt Taiwan. I Mellanöstern och Nordafrika fortsätter det sönderfall som leder till radikalisering och terror.

Nato är utan tvekan den starkaste motkraften mot en allt mer instabil världsordning. Organisationen samlar stater som gemensamt har kraften att skapa säkerhet och stabilitet i en allt mer osäker omvärld. Som skyddar och säkrar vår kontinent. De 30 medlemmarna i Nato delar solidariska försvarsgarantier och har en gemensam försvarsplanering som medger snabbt agerande i kris och krig.

Men Sverige, som bara är partner till Nato, kan inte vara säker på hjälp vid en eventuell konflikt. Vi kan bara hoppas. Det duger inte i det osäkra omvärldsläge vi har idag. Den rödgröna regeringen borde sluta hoppas på det bästa och istället ta Sveriges säkerhet på högsta allvar genom att också öppna upp för ett Nato-medlemskap.

En tydlig riksdagsmajoritet har även ställt sig bakom förslaget att införa en svensk Natooption i den säkerhetspolitiska linjen. Något en svag S-ledd regering hittills ignorerat trots att det i längden är ohållbart för en regering att inte har stöd för sin säkerhetspolitiska linje i riksdagen.

Den säkerhetspolitiska spänningen i Sveriges närområde är redan idag hög. De kommande åren innebär ytterligare utmaningar i takt med att Östersjöns och Arktis strategiska betydelse kommer att öka. Sverige måste möta den utvecklingen – dels genom att stärka vårt nationella försvar, och dels genom att fördjupa samarbetet med andra likasinnade länder i vårt närområde.

Om Sverige blir medlem kan vi fullt ut samarbeta inom Nato med fler av våra grannländer för att möta säkerhetshoten.

Stefan Löfven och S-ledningen bör betänka att det uppenbarligen går alldeles utmärkt för en socialdemokrat att vara en stark Natovän. Tråkigt nog måste man ju bara komma från ett annat land!

Vi moderater kommer att göra vad vi kan för att nästa gång Natos generalsekreterare hälsas välkommen till Sverige så ska vi vara en fullvärdig medlem. Det skulle på allvar stärka Sveriges säkerhet.

Hans Wallmark är utrikespolitisk talesperson och Pål Jonson är försvarspolitisk talesperson för Moderaterna