Vi behöver en ny avregleringsvåg

Sverige behöver fortsätta arbetet med reformer som långsiktigt ger fler jobb och ökad tillväxt. Genom bättre och färre regleringar kan Sveriges konkurrenskraft stärkas ytterligare. Framför allt bör vi se över hinder i tjänstesektorer som inte är internationellt konkurrensutsatta, som byggsektorn och detaljhandel, skriver Henrik von Sydow.

Trots de av – och omregleringar som genomfördes under 1980- till 1990-talen kvarstår många regleringar och hinder för ett flertal branscher i Sverige. Det är överregleringar som hämmar tillväxten och innebär att Sverige halkar efter i internationell jämförelse. Det uppskattats att ineffektiviteten beroende på detaljregleringen inom exempelvis byggindustrin är 20-30 procent av byggkostnaderna.

Avregleringsarbetet under 1980 och 1990-talen åtgärdade de största och mest uppenbara monopolen. Idag är det istället de många mindre regleringarna och hindren, som berör många branscher, vilka behöver moderniseras och i vissa fall helt tas bort. I Mckinsey-rapporten ”Tillväxt och förnyelse i svensk ekonomi” (maj 2012) föreslås ”en andra våg av om – och avregleringar på branschnivå för att maximera konkurrensen”.

Den starkaste tillväxtmotorn i vår ekonomi har länge varit den internationellt konkurrensutsatta sektorn, inte minst tillverknings- och råvaruindustrin. De mer nationella tjänstesektorerna – byggsektorn, bo- och fastighetstjänster, detaljhandel och transportsektorn – har utvecklats i något långsammare takt. Vill vi ytterligare förbättra förutsättningarna för en långsiktigt god ekonomisk utveckling och fler jobb är det nödvändigt att se över hinder för ökad tillväxt även i tjänstesektorn. Regleringar kan förbättras. Sverige ska konkurrera med bra och ändamålsenlig lagstiftning – och undvika överregleringar. Med bättre regleringar av de branscher där konkurrensen och produktiviteten utvecklats långsammare öppnar vi för ökad tillväxt, fler jobb och på sikt stigande reallöner.

Moderaternas ekonomiskpolitiska arbetsgrupp föreslår att en Konkurrenskommission upprättas med uppgiften att i samråd med fack och arbetsgivare genomföra en systematisk genomgång av branscher i den lokala tjänstesektorn med syfte att förändra eller ta bort tillväxthämmande regleringar. Speciellt bör de branscher som har haft en genomsnittlig eller svagare tillväxt jämfört med EU-genomsnittet genomlysas. När varje bransch identifierar vilka regler som hindrar tillväxt kan åtgärder vidtas för att stärka konkurrensen och höja produktiviteten.

Lika viktigt som bättre regleringar är också att svenska myndigheter tydligt medverkar till att lyfta vår konkurrenskraft. Till det arbetet hör också möjligheter att effektivisera den lokala tillämpningen av nationella regelverk. Handläggningstiderna för olika tillståndsprocesser varierar i olika delar av landet. Fördröjningar och förseningar fördyrar många företags verksamheter. Allt för lång tid till handläggning av tillståndsärenden leder till försenade investeringar eller investeringar som inte blir av.

Sverige ska fortsätta förbättra sitt företagsklimat med myndigheter som arbetar både effektivt och rättssäkerhet. Särskilt fokus i arbetet bör ligga på att effektivisera processer och korta handläggningstider som berör breda delar av näringslivet – bygglovstillstånd, etableringstillstånd, miljöprövningstillstånd och livsmedelstillstånd.

Det finns potential att förbättra den lokala tillämpningen av nationella regelverk. Det är möjligt utveckla ett förbättringstryck med syftet att minska handläggningstider och öka servicegraden och pröva förslag som ger ökad transparens om skillnader mellan kommuner och myndigheters handläggning av tillstånd. Ökad transparens om skillnader kan effektivisera tillämpningen av regelverket, till gagn för kortare handläggningstider.

För ökad tillväxt, fler jobb och på sikt stigande reallöner måste alla marknader i Sverige fungera bra och våra myndigheter måste tydligt medverka till att lyfta svensk konkurrenskraft. När flera andra länder runt omkring oss tvingas att både höja skatter och skära ner i offentlig sektor har Sverige har goda möjligheter att i stället stärka konkurrenskraften med lägre skatter på företagande och investeringar och med bättre regleringar i hela ekonomin.

Henrik von Sydowvon_sydow
Henrik von Sydow är jurist, ordförande i riksdagens skatteutskott och ledamot i Moderaternas arbetsgrupp ”Ansvar för ekonomi och full sysselsättning”.