Var står partierna i vapenfrågan?I Sverige finns cirka 700 000 legala vapenägare. Jägare och sportskyttar tillhör Sveriges största folkrörelser och utgör en ansenlig väljargrupp, men byråkrati i form av långa handledningstider och svårtydbara licenskrav utgör ett allt större hot mot deras verksamhet.

Vem står egentligen upp för de legala vapenägarnas rättigheter? Pia Clerté har kartlagt riksdagspartiernas inställning i vapenfrågorna inför valet.

Kartläggningen består av en enkät med fjorton frågor om jakt, skytte och licenskrav, en genomgång av partiernas program, en granskning av hur partiernas företrädare i Europaparlamentet röstade om vapendirektivet och en genomgång av i vilken utsträckning partierna motionerat om jakt, sportskytte och vapen under innevarande mandatperiod.

Nedan presenteras ett urval av partiernas svar, följt av en länk till en artikel där hela materialet för varje parti presenteras.

 

Moderaterna

Enkäten besvarades av Tomas Tobé, rättspolitisk talesperson, riksdagsledamot och ordförande för Justitieutskottet.

Vilken är partiets inställning till jakt och målskytte i Sverige?

Moderaterna står upp för svenska jägare och sportskyttar. Jakt utgör en viktig del av den svenska viltförvaltningen och i sportskyttet finns en folkrörelse som engagerar många, som dessutom har starka kopplingar till både totalförsvaret och idrottsrörelsen. Allt detta måste värnas. Regeringens utredningsförslag om implementering av det ändrade vapendirektivet går alldeles för långt och riskerar att slå mot den svenska jägarkåren och skytterörelsen. Vi säger nej till de delar av utredningen som går längre än vad direktivet kräver.

Vilka åtgärder avser ditt parti vidta för att tillse att licenshandläggningen blir rättsäker och förutsägbar?

Det finns skäl att förbättra servicen hos de myndigheter som hanterar frågor om vapen och jakt. Det är i dag alldeles för stor variation i handläggningstider för vapenärenden inom polisen. När licenshanteringen inte fungerar som den ska och ansökningar inte handläggs effektivt skapar det problem för jägare, skyttar och vapenhandeln. Moderaterna har därför föreslagit förenklade rutiner med elektroniskt utbyte av uppgifter mellan Naturvårdsverket och Polismyndigheten. Vi gör också en särskild ekonomisk satsning på 10 miljoner kronor för att förbättra Polismyndighetens hantering av vapentillstånd.

Vilka förändringar vill ni se i den nuvarande vapenlagen?

Moderaterna vill se över det samlade regelverket för tillståndsgivning och innehav av legala vapen och vapendelar för att skapa ett regelverk som inte försvårar för jägare och målskyttar, göra det enklare att förvara vapen på annan plats, utöka vapengarderoben och göra enklare att resa med sina vapen.

Läs mer om Moderaternas ståndpunkter i jakt- och vapenfrågor.

 

Centerpartiet

Enkäten besvarades av Johan Hedin, rättspolitisk talesperson, riksdagsledamot och ledamot i Justiteutskottet.

Vilken är ditt partis inställning till jakt och målskytte i Sverige?

Både jakt och målskytte är en viktig del av livet för många svenskar. Jakten har dessutom en mycket viktig viltvårdande funktion och utan en aktiv och kunnig jägarkår skulle vi ha stora problem inte bara med viltskador för skogs- och lantbruk och i trafiken, men också med bristande biologisk mångfald och försvagade viltstammar.

Vilka åtgärder avser ditt parti vidta för att tillse att licenshandläggningen blir rättsäker och förutsägbar?

Vi vill lägga över licensfrågorna till en egen myndighet (som också ska handha jaktfrågor) som kan utveckla kompetens på området, så att licensprövningarna kan ske rättssäkert, likvärdigt och i rimlig tid.

Vilka förändringar vill ni se i den nuvarande vapenlagen?

Vi har föreslagit en lång rad olika förenklingar av regler som vi tycker krånglar till det i onödan för jägare, sportskyttar och bössmakare, vapensmeder och vapenhandlare, men vapenfrågorna förtjänar ett helhetsgrepp där en beredning går till botten med hur ett modernt och funktionellt regelverk kan upprättas. Perspektivet ska vara hög säkerhet, rättssäkerhet och smidighet för den enskilde.

Läs mer om Centerpartiets ståndpunkter i jakt- och vapenfrågor.

 

Liberalerna

Enkäten besvarades av Roger Haddad, rättspolitisk talesperson, riksdagsledamot och ledamot i justitieutskottet.

Vilken är ditt partis inställning till jakt och målskytte i Sverige?

Jakt och målskytte är två stora folkrörelser som samlar hundratusentals aktiva. Målskytte är en stor inriktning inom idrottsrörelsen, och jakten är för många människor en viktig och meningsfull verksamhet som dessutom är en hörnsten i vår svenska viltförvaltning.

Vilka åtgärder avser ditt parti vidta för att tillse att licenshandläggningen blir rättsäker och förutsägbar?

Ett problem är att köerna för licenshandläggning är alldeles för långa. Liberalernas skuggbudget för 2018 gör den mest ambitiösa utbyggnaden av polisväsendet av alla partier, och vi vill ställa högre krav på snabbhet och enhetlighet i handläggningen.

Vilka förändringar vill ni se i den nuvarande vapenlagen?

Vi lägger fokus på att komma åt den illegala vapenhanteringen och kriminellas beväpning. Det är bra att straffen för vapenbrott har skärpts, men mer behöver göras. Därför vill vi bland annat ha en straffskärpningsregel för innehav av vapen då en person tidigare är dömd för brott, att hantering av handgranater ska klassas som vapenbrott och att straffet skärps för de allvarligaste formerna av vapensmuggling genom införande av en särskild straffskala för de grövsta brotten.

Läs mer om Liberalernas ståndpunkter i jakt- och vapenfrågor.

 

Kristdemokraterna

Enkäten besvarades av Andreas Carlson, rättspolitisk talesperson, riksdagsledamot och ledamot i Justitieutskottet.

Vilken är ditt partis inställning till jakt och målskytte i Sverige?

Vi har en positiv inställning av flera skäl. Jakt och målskytte har långa traditioner i Sverige, både som fritidssysselsättning och tävlingssport. Jakt är direkt nödvändigt för att behålla livsdugliga djurstammar. Det är hobbys och intressen, lika goda som några andra. God kunskap om vapen höjer också Sveriges totalförsvarsförmåga, vilket vi menar är positivt.

Vilka åtgärder avser ditt parti vidta för att tillse att licenshandläggningen blir rättsäker och förutsägbar?

Vi vill flytta licenshanteringen från polismyndigheten och lägga den på en nyinrättad jaktmyndighet, som vi föreslagit ska inrättas. Den ska också hantera sportskyttars licenser.

Vilka förändringar vill ni se i den nuvarande vapenlagen?

Vi vill framför allt att Polisen ska sluta hantera vapenlicenser och att frågan istället ska lämnas över på en ny viltvårdsmyndighet som också ska syssla med jaktfrågor.

Läs mer om Kristdemokraternas ståndpunkter i jakt- och vapenfrågor.

 

Socialdemokraterna

Enkäten besvarades av Heléne Petersson, riksdagsledamot och ledamot i Justiteutskottet

Vilken är ditt partis inställning till jakt och målskytte i Sverige?

Jakten är en stor folkrörelse och en viktig del i Sveriges viltvård. Och målskyttet är en viktig del i den svenska idrottsrörelsen och den frivilliga försvarsrörelsen som är en avgörande del av det svenska totalförsvaret.

Vilka åtgärder avser ditt parti vidta för att tillse att licenshandläggningen blir rättsäker och förutsägbar?

Regeringen gav 2015 Polismyndigheten i uppdrag att redovisa och utveckla arbetet med hanteringen av vapentillstånd. I det ingick att myndigheten skulle säkerställa en mer enhetlig bedömning av licenser i hela landet. Därutöver är det viktigt att regelverket är tydligt så att det inte blir för stort utrymme för enskilda bedömningar. Det är orsaken till att Socialdemokraterna har låtit en utredare föreslå ett förtydligande av regelverket.

Vilka förändringar vill ni se i den nuvarande vapenlagen?

Socialdemokraterna vill förenkla möjligheten att byta ut vapen mot ett motsvarande inom vapengarderoben.

Läs mer om Socialdemokraternas ståndpunkter i jakt- och vapenfrågor.

 

Miljöpartiet

Enkäten besvarades av Mats Pertoft, tidigare riksdagsledamot ooch ledamot Justitieutskottet

Vilken är ditt partis inställning till jakt och målskytte i Sverige?

Målskytte är en stor sport som är viktig för många precis som andra typer av sport.

Jakt är en del av samhället och en gammal tradition. Jakt ska bedrivas hänsynsfullt, reglerat och långsiktigt. Jakten i Sverige har en viktig naturvårdande funktion. Sveriges ska hysa livskraftiga stammar av varg, lo, björn och järv.

Vilka åtgärder avser ditt parti vidta för att tillse att licenshandläggningen blir rättsäker och förutsägbar?

All licenshandläggning skall vara rättssäker och förutsägbar. Om inte de åtgärder som polisen vidtagit ger effekt angående handläggningstiden måste detta snarast åtgärdas.

Vilka förändringar vill ni se i den nuvarande vapenlagen?

En utredning har nu presenterat sin tolkning av EU:s nya vapendirektiv och vilka ändringar som behöver göras i Svensk lagstiftning för att leva upp till direktivet. Utredningens resultat är ute på remiss och vi avvaktar svaren från remissen innan slutgiltigt ställningstagande tas om vad som eventuellt behöver ändra i lagen utöver det.

Läs mer om Miljöpartiets ståndpunkter i jakt- och vapenfrågor.

 

Vänsterpartiet

Enkäten besvarades av Linda Westerlund Snecker, Riksdagsledamot och ledamot i Justitieutskottet

Vilken är ditt partis inställning till jakt och målskytte i Sverige?

Vänsterpartiet har en i grunden positiv inställning till jakt och målskytte.

Vilka åtgärder avser ditt parti vidta för att tillse att licenshandläggningen blir rättsäker och förutsägbar?

Vi ser ett behov av att i lagstiftning och förordning förtydliga hur olika vapen ska definieras samt att åtgärder behöver vidtas för att korta de ibland långa handläggningstiderna.

Vilka förändringar vill ni se i den nuvarande vapenlagen?

För närvarande driver vi inga egna krav om förändringar av vapenlagen, utan inväntar de förslag som regeringen kommer att lägga fram med anledning av införandet av vapendirektivet.

Läs mer om Vänsterpartiets ståndpunkter i jakt- och vapenfrågor.

 

Sverigedemokraterna

Enkäten besvarades av Adam Marttinen, Riksdagsledamot och ledamot i Justitieutskottet

Vilken är ditt partis inställning till jakt och målskytte i Sverige?

Vi anser att jakt- och målskytte är en del av det svenska kulturarvet och att detta ska värnas. Inte minst för att jakt- och sportskytte lär oss att bli mer ansvarsfulla och tänka på säkerheten kring oss och våra medmänniskor.

Vilka åtgärder avser ditt parti vidta för att tillse att licenshandläggningen blir rättsäker och förutsägbar?

Polisens verksamhet på vapenlicensområdet har under en följd av år varit mindre välfungerande. Trots tämligen klara riktlinjer från lagstiftaren rörande den principiella inriktningen av svensk vapenlagstiftning så har resultatet blivit något annat än det avsedda. Stark kritik från utövare av hobbyn rörande bedömningar från myndighetens sida parat med mycket långa handläggningstider har varit normaltillståndet under flera år. Samtidigt saknas det i princip helt sakargument för att ett försvårande av situationen för svenska legala vapenägare skulle påverka kriminaliteten i Sverige på något meningsfullt sätt. Med denna bakgrund föreslår vi att tillståndsverksamheten flyttas från polisen till en helt ny jakt- och viltmyndighet.

Vilka förändringar vill ni se i den nuvarande vapenlagen?

Vi vill öka straffet för vapenbrott, men vi vill även göra en distinktion mellan legala vapen och illegala vapen så att inte legala vapenägare drabbas av lagar som riktar sig mot yrkeskriminella.

Läs mer om Sverigedemokraternas ståndpunkter i jakt- och vapenfrågor.

 

Pia Clerté är dynamisk sportskytt och trefaldig svensk mästarinna