Valtonen & Wallmark: NATO gör inte EU obsolet

Det finsk-svenska säkerhets- och försvarssamarbetet utgör en pelare för säkerheten i vår närregion, det vill säga Östersjöområdet och Arktis, samt resten av Europa.  Det omfattar samverkan vid fred, kris eller krig och för fördjupande av försvarssamarbetet ställs inga restriktioner på förhand. I slutet av januari undertecknade Finland och Sverige ett avsiktsavtal vilket innebär att samtidigt som Finland överlåter material till Ukraina, uttrycker Sverige sin beredskap att stödja Finland vid behov. Finlands och Sveriges gemensamma ansökan om medlemskap i försvarsalliansen Nato bidrar även till Europas säkerhet. Våra länder har av historia, kultur och värderingar en ömsesidighet unik för vår kontinent.

Beslutet att ansöka om medlemskap stärker Natos roll som Europas primära säkerhetsgaranti och -aktör. Det betyder dock inte att EU blir onödig på denna front – tvärtom. EU:s säkerhets- och försvarspolitiska dimension genomgår som bäst en stor förändring som konsekvens av Rysslands olagliga invasion och krig i Ukraina. EU:s snabba reaktion var ett bevis på vad som kan åstadkommas när medlemsländerna är enade. Det är i vårt intresse att EU:s roll som utrikes- och säkerhetspolitisk aktör stärkt ytterligare.

I framtiden är det ännu viktigare att EU och Nato har en tydlig arbetsfördelning. Nato är en försvarsallians som baserar sig på kollektivt försvar, på ett tydligt militärt försvar. EU har en betydlig bredare palett av åtgärder man kan vidta. Genom att inte vara en uttrycklig försvarsallians har EU kunnat agera i Ukraina på ett annat sätt än Nato. EU har etablerat en fredsfond och påbörjat en utbildningsoperation i Ukraina. För att stärka EU:s verksamhet måste vi värna om att EU:s medlemsländer förbli enade i sitt stöd till Ukraina och sanktioner mot Ryssland. Detta måste vara främsta prioritet så länge Rysslands fruktansvärda anfallskrig pågår. 

I vår mening bör EU utveckla och stärka försörjningsberedskapen. I nuläget finns det alltför många aktörer med olika ansvarsområden. I och med EU:s inre marknad är det klart att nationella åtgärder inte räcker när det kommer till försörjningssäkerhet. Det samma gäller områden som cybersäkerhet och allmän krisberedskap. Man får bäst resultat när man agerar tillsammans. Vi vill att EU tar en större roll inom dessa områden medan Nato koncentrerar sig på vårt gemensamma och delade försvar av Europa. Det är en klar arbetsfördelning. 

Utan att trampa varandra på tårna kan EU och Nato komplettera varandra. EU bör utveckla den militära mobiliteten och det industriella försvarssamarbetet. Bägge två bidrar till Natos förutsättningar i Europa. En intressant helhet är den gröna omställningen vad gäller de europeiska försvarsmakterna. Viktigt är givetvis att utrustningen är modern och fungerande men det kommer i framtiden även att satsas på hållbarhet inom försvaret – där bör EU vara i spetsen.

Dessa områden är alla sådana där Finland och Sverige tillsammans har mycket att bidra med, både vad gäller expertis och erfarenhet. Sverige har i sitt pågående EU-ordförandeskap prioriterat EU:s säkerhet och i Finland delar vi denna grundsyn. Finland och Sverige har tillsammans med sina nordiska och baltiska vänner en viktig roll vad gäller den europeiska säkerheten. Vi gör det helt enkelt tillsammans!

Elina Valtonen är ordförande för Finlands delegation i Natos parlamentariska församling

Hans Wallmark är ordförande för Sverige delegation i Natos parlamentariska församling