Vad kan Burke säga oss idag?Burke var inte bara förutseende om den franska revolutionen: hans preferens för traditioner framför spekulationer är fortfarande relevant, skriver Hannes H. Gissurarson.

Edmund Burke föddes den 12 januari 1729. Han var en av de mest vältaliga och djupgående tänkarna av vad jag betraktar som den konservativ-liberala politiska traditionen, som kombinerar stöd för frihandel och begränsad regering med respekt för traditioner, särskilt de tre pelarna i det civila samhället; familj, egendom och moral. Vissa betraktar Burke som grundare av konservatismen, medan jag vill påpeka att Burke var en Whig: Han stödde  ”The Glorious Revolution” 1688 i Storbritannien och den amerikanska revolutionen 1776. Men han gjorde det av en konservativ anledning. Dessa revolutioner gjordes för att bevara traditionella friheter som i första hand hotades av kung James II:s försök att införa absolutism, och i det andra fallet av den brittiska regeringen som bryter mot den eviga principen om ingen beskattning utan representation.

Detta var också anledningen till att Burke vände sig mot den franska revolutionen 1789. Han såg, tidigare och tydligare än de flesta av sina samtida, att den inte gjordes för att bevara fransmännens traditionella friheter – till stor del efter att dessa hade släckts av deras enväldiga kungar – utan snarare för att rekonstruera hela samhället i principens namn, folkets absoluta och obegränsade suveränitet, eller snarare de som tog det på sig att tala och härska i folkets namn. Revolutionärerna försökte förstöra det som återstod av gamla institutioner och traditioner istället för att försiktigt reformera och utveckla dem. Burke insåg verkligen att Frankrike stod i behov av reformer. ”The absolute monarchy was at an end,” skrev han i Reflections on the French Revolution. ‘It breathed its last, without a groan, without struggle, without convulsion. All the struggle, all the dissension arose afterwards upon the preference of a despotic democracy to a government of reciprocal controul.”

Detta var den stora kontrasten mellan systemet som bildades i det revolutionära Frankrike å ena sidan och i Storbritannien och USA å andra sidan. andra sidan: kontrasten mellan despotisk demokrati och ömsesidig kontroll.

Ett system för ömsesidig kontroll bygger på gamla institutioner och traditioner. Här var Burke som bäst. ”We are afraid to put men to live and trade each on his own private stock of reason; because we suspect that this stock in each man is small, and that the individuals would do better to avail themselves of the general bank and capital of nations, and of ages. Many of our men of speculation, instead of exploding general prejudices, employ their sagacity to discover the latent wisdom which prevails in them. If they find what they seek, (and they seldom fail) they think it more wise to continue the prejudice, with the reason involved, than to cast away the coat of prejudice, and to leave nothing but the naked reason; because prejudice, with its reason, has a motive to give action to that reason, and an affection which will give it permanence. Prejudice is of ready application in the emergency; it previously engages the mind in a steady course of wisdom and virtue, and does not leave the man hesitating in the moment of decision, sceptical, puzzled, and unresolved. Prejudice renders a man’s virtue his habit; and not a series of unconnected acts. Through just prejudice, his duty becomes a part of his nature.”

Burke insåg redan 1790 att de franska revolutionärernas försök att riva sönder gamla band och anknytningar och att förstöra beprövade institutioner och traditioner – såsom monarkin, kyrkan och aristokratin – och att göra om samhället skulle sluta med ren terror. ”On the scheme of this barbarous philosophy, which is the offspring of cold hearts and muddy understandings, and which is as void of solid wisdom, as it is destitute of all taste and elegance, laws are to be supported only by their own terrors, and by the concern which each individual may find in them from his own private speculations, or can spare to them from his own private interests. In the groves of their academy, at the end of every visto, you see nothing but the gallows.”

Det enda Burke missade var att de franska bödlarna använde giljotinen, inte galgen. Det beräknas att den franska revolutionen krävde 40 000 offer. Som historikern Simon Schama konstaterar i sin bok om den franska revolutionen, Citizens: ”Violence was the necessary condition of the Revolution, and that from the very beginning, from the summer of 1789.”

Burke kan ha varit förutseende om den franska revolutionen. Men har han något att berätta för oss idag? Är hans firande av monarki, kyrka och aristokrati inte något föråldrat och irrelevant, åtminstone utanför Anglosfären? Jag tror inte det. Vi måste förstå vad Burk avsåg. Hans stöd för den brittiska monarkin härleddes från hans betoning av ömsesidig kontroll, kontinuitet och konsensus. En statschef fyller en symbolisk funktion, håller sig utanför kontroverser och talar för nationen när det verkar nödvändigt och korrekt. Det kan vara klokt att skilja denna roll från en stridsärrad, vald statschef.

I Schweiz där det inte fanns någon tradition för monarki, utan istället en tradition av opposition mot monarki, skulle Burke verkligen inte ha förespråkat monarki. Återigen baserades Burkes stöd för en etablerad kyrka på behovet, som han såg det, av en delad moral som överfördes från en generation till en annan, vilket gjorde deras uppförande korrekt och förutsägbart, men också på behovet av att göra svaga människor medvetna om att det kan finnas en högre och större makt än de själva hade och att denna makt kan sätta gränser för vad som är tillåtet. För det tredje var Burkes stöd för aristokratin inte för ett slutet kast-system, utan snarare för en flexibel social struktur av olika klasser och led där människor i överklassen föds till ansvar, och där andra människor med förmåga och prestation kan hoppas att slutligen ansluta till deras led. Det är en struktur där vissa människor ses som förebilder för andra. Jag tror till exempel att samexistensen i Storbritannien av ärftliga och icke-ärftliga ledamöter i House of Lords samt seden att ge riddare till enastående forskare och forskare är klok.

Jag skulle nämna tre praktiska exempel, olika i omfattning och betydelse, där Burkes preferens för ömsesidig kontroll över despotisk demokrati är relevant idag. Antag att det finns bred enighet om att familjer ska stödjas av skattebetalarna när de fostrar sina barn. Då skulle en konservativ liberal i Burkes anda förespråka familjernas fria val mellan att använda de tillgängliga pengarna antingen för att driva förskolor och förskolor (som kan vara privata, även om de finansieras offentligt) eller som direktbetalningar till mammor eller pappor som väljer att stanna hemma för att uppfostra sina små barn. De skulle få samma summa som skulle användas för att subventionera andra föräldrar som skulle skicka sina barn till förskolor och förskolor.

Återigen skulle konservativa liberaler i Burkes anda, som tror på ett socialt kontrakt av förflutna, nuvarande och kommande generationer snarare än ett affärsavtal mellan dem som går runt idag, resolut avvisa den ”avbrytande kulturen” som råder idag. De skulle försöka bevara och respektera vissa kraftfulla symboler för vårt gemensamma liv och gemensamma värderingar, förbjuda respektlöshet för flaggan och underhålla historiska byggnader, driva museer, minnesmärken och nationalparker, skydda naturens underverk och andra saker med särskild betydelse för det förflutna och kommande generationer.

Det tredje moderna fallet där Burkes idé om ömsesidig kontroll, som åstadkommits av gamla institutioner och traditioner, kan verka ganska relevant är den för regioner och nationer, inte minst i Europa med sitt rika tapet av olika lokala samhällen, som Flandern i Belgien, Skottland i Storbritannien och Katalonien i Spanien. Huruvida dessa tre regioner och andra i en liknande situation kommer att fortsätta vara självstyrande enheter inom större stater eller själva bli självständiga stater är något som man kan överlåta till historien, generationers val, men det som är viktigt är att de ger fokus på lojalitet och identifiering för många eller de flesta av deras invånare. Ibland är sådana samhällen både politiska och kulturella, som de tre baltiska staterna, Estland, Lettland och Litauen, som ockuperades av Sovjetunionen i årtionden, men aldrig riktigt accepterade rysk kontroll.

Ibland är sådana samhällen dock huvudsakligen kulturella och sträcker sig till många oberoende länder eller delar av dem. Ett exempel skulle naturligtvis vara det brittiska Samväldet som Storbritannien och många tidigare brittiska territorier är medlemmar i, med den brittiska drottningen som statsöverhuvud, även om vissa medlemsstater har blivit republiker. Ett annat exempel är de nordiska länderna. Under lång tid var Sverige och Finland å ena sidan och Danmark, Norge och Island å andra sidan politiskt enade, och alla fem länder bildade också en union under en period, Kalmarunionen. De nordiska länderna delar många kulturella drag och idag samarbetar de i Nordiska rådet. Innan Europeiska unionen kom till hade de faktiskt redan avskaffat passkontrollen vid sina gränser och upprättat en gemensam arbetsmarknad. Ett tredje exempel är Tyrolrådet vars medlemmar är de regioner i Schweiz, Österrike och Italien som tidigare tillhörde forntida Tyrolen. De delar en lång, om inte obruten historia och tyska som språk, även om de politiskt är åtskilda.

Förmodligen skulle konservativa liberaler, i Burkes anda, se med sympati på sådana samhällen. De skulle tänka att om det finns ett problem med olika sociala identiteter inom dem eller på grund deras begränsade storlek, så skulle detta kunna övervinnas av federationer (som USA) och allianser (som Nato). Det som är väsentligt är att sådana samhällen är naturliga – spontant utvecklade – och inte artificiella. Lojalitet mot dem måste förtjänas, inte beordras. Som Burke skrev: ‘There ought to be a system of manners in every nation which a well-formed mind would be disposed to relish. To make us love our country, our country ought to be lovely.’

Hannes H. Gissurarson är professor i Statsvetenskap vid Islands Universitet. Han har skrivit mer än 15 böcker på engelska och isländska, tjänstgjort i styrelsen för Mont Pelerin Society och Islands centralbank, och har varit visiting scholar vid ett flertal universitet, däribland Stanford och UCLA.

Även publicerade i The Conservative 2021-01-12