USA ett jättehaninge


1996


Artiklarna från Svensk Tidskrifts årsböcker är inskannade och sedan hjälpligt överförda till text. Denna sida ska mest ses som en bas för sökfunktionen. Läsbarheten blir bäst om man väljer PDF-versionen.

Acrobat Reader för att läsa PDF kan hämtas här.

SVE N O TT O L I TT OR IN :
USA ett jättehaninge?
et var en gång en
väl fungerande
kommun. I flera
hundra år hade
den varit ett
mönster for omvärlden. Alltid
väloljade, hade stadens kugghjul
snurrat på genom seklerna. Kadrer av
mer eller mindre rakryggade
kom.munaltjänstemän kunde visa upp
en alldeles särdeles fin pliktkänsla
och, med lite tur, ra medalj i åttonde
storleken for nit och redlighet i rikets
tjänst.
Att dessa redliga tjänstemän veckor
i streck skulle stängas ute från sina
arbetsplatser var lika osannolikt som
att ra höra göken gala i december.
Men ändå var det vad som skedde.
En dag upptäckte nämligen
konununens revisor att man byggt på
SVEN OTTO LITTORIN är konm/t
och arbetar på Kreabs Strategy i New
York.
58
s1g lite for dyra bostadshus. Ingen
ville egentligen bo i dem och de var
dessutom alldeles for dyra.
Tyvärr hade det dröjt en smula
innan denna forfarande verklighet
nådde kommunens ansvanga.
Pengarna hade helt enkelt hunnit ta
slut och det enda man nu var rik på
var skuldsedlar. Läget blev akut och
till slut ohållbart. Den siste hemvändande kommunalgänstemannen
stängde av faxen, och kommunen
blev tyst och stilla i veckor i streck.
Så kan det naturligtvis inte gå till i
verkligheten. Eller kan det det?
Ö verträffar sagan
Faktum är att de senaste månadernas
budgetstrid USA nära nog
överträffar sagan. Det amerikanska
budgetåret sträcker sig över perioden
1 oktober till 30 september.
Reglerna säger att en ny budget
måste antas innan budgetåret inleds –
den gamla budgeten forlängs alltså
SVENSK TIDSKR.IFT
inte automatiskt.
Det händer nästan aldrig att den
nya budgeten antas fore den l
oktober. Om regeringen har tur har
den i det läget lite pengar över, så att
den klarar sig tills dess att presidenten
och kongressen kommit överens.
Tids- och beloppsbegränsade
undantag for nyupptagande av lån
medges också stundtals. Men har
regeringen otur, tar pengarna helt
sonika slut. Då stänger staten, eller i
alla fall de delar som inte är helt
nödvändiga for landets säkerhet.
Stora underskott
Under lång tid har de amerikanska
statsfinanserna gått med stora
underskott. I år väntas budgetunderskottet bli rekordstora 200
miljarder dollar – något som lägger
ytterligare stenar på en redan tung
börda. Statsskulden uppgår idag till
4.900 miljarder dollar, drygt 80
procent av BNP, vilket gör att USA
är ett av världens mest skuldtyngda
länder.
Hittills har det funnits ra rörelser i
därmed också lägga grunden för l myndigheter stängde för allmänheten
valsegem i presidentvalet i höst. i veckor i streck och de anställda fick
Bakgrunden till valsegern kan gå hem. Passpolis och immigrationsriktning mot att sluta gapet mellan hämtas republikanernas stora myndigheter stängde, liksom museer
inkomster och utgifter och minska
statsskulden. Visserligen tillkom i
mitten av 80-talet den s k GrammRudman-Hollinglagen som syftade
till att göra det svårare för kongressen
att underbalansera statsfinanserna.
Men resultatet blev magert. Vaije
gång kongressens majoritet närmade
s1g eller överskred de tillåtna
gränsvärdena, ändrades målsättningen. Sedan lagen tillkom har
statsskulden nästan fördubblats.
Balansera finanserna
och med att republikanerna för
några år sedan vann majoritet i såväl
representanthuset som i senaten har
det dock hänt en del. Här i USA
finns nämligen en stark rörelse för att
balansera de federala finanserna – och
det är en rörelse med sina rötter djupt
i det amerikanska folklagret, där det
finns en helt annan skepsis mot
överheten – ”the Govemment” – än
t ex hos oss i Sverige.
I flera undersökningar visar det sig
t ex att så många som tre av fYra
amerikaner stöder kravet på en
balanserad statsbudget.
Det var denna starka reaktion mot
manifest Con.tract with America. och nationalparker.
Kontraktet är en utfästelse att Ett tag såg det till och med ut som
förändra det amerikanska samhället i
grunden. Ett typiskt uttryck för den
starka politiska viljan är att de
republikanska vmnarna kallar
valsegern den 8 november för ”the
French Revolution – without the
Guillotine”.
Först och främst i kontraktet står
löftet att införa en s k Fiscal
Respon.sibility Act – dvs ”lagen om
finanspolitiskt ansvar”. Det hela
syftar till att under sju år ra den
amerikanska statsbudgeten i balans.
Men förhandlingarna om årets
budget går trögt. Det har visserligen
hänt förr- det händer nästan vaije år
– att förhandlingarna i kongressen tar
så lång tid att man måste besluta om
tillfällig förlängning av den gamla
budgeten.
Staten stängts
I år är läget ett annat. Kongressen har
medgivit förlängning i omgångar
efter svåra förhandlingar. Finansminister Rubin har fatt gräva djupt i
några gamla pensionsfonder som fatt
ställa upp och låna ut pengarna till
om inga nya statsskuldväxlar skulle
kunna emitteras, och inga gamla
’ ’ Förha11dlingarna 0111
bud,~cten har katitats a11
spätllzaf1de i11cidCIIter. En
gåtzg statmade hela
processetz upp dä~{ör att
Newt Gi11grich, representanthusets Jär,l!starke
talman, blev sur på
Clint011 för en retl
stmntsak. P/i resan till
Rabins bc,eravtlill,ft i
jemsalem hade Gir1,qriclz
och majoritetsledaren Bob
Do/e fått ,l!å av planet
,l!etwm bakdörren och inte
ge11om framdärretz so111 är
reserverad för preside11tm.
FöUden blev ytterligare
några stii11gda dagar
medan pressen debatterade
vem som skall lämna
statsplanet var, och
vaiför… ’ ’
Washington som drev fram staten. Minst tre gånger sedan den 1
skulle omsättas eller inlösas. Det
förhindrades dock i sista stund på
grund av de oöverskådliga effekter
det skulle fört med sig.
republikanerna till seger den 8
november 1994. Och det är i årets
budgetprocess som segrarna skall
manifestera sin handlingskraft och
oktober har staten stängts. Det
innebär att under tre omgångar har
inga bidrag betalats ut och inga
offentliga löner. Alla offentliga
SVENSK TIDSKRIFT
Förhandlingama om budgeten har
kantats av spännande incidenter. En
gång stannade hela processen upp
därför att Newt Gingrich,
59
representanthusets fargstarke talman,
blev sur på Clinton for en ren
struntsak. På resan till Rabins
begravning Jerusalem hade
Gingrich och majoritetsledaren Bob
Dole fatt planet genomgå av
och intebakdörren genom
framdörren som är reserverad for
presidenten. Följden blev ytterligare
några stängda dagar medan pressen
debatterade vem som skall lätnna
statsplanet var, och varfor…
Svåra besparingar
Fortfarande när detta skrivs är läget
låst. Det verkar dock nu som man
kommit överens om att balansera
budgeten på SJU år, som
republikanerna kräver. Men än är
man inte överens om var exakt
besparingarna skall göras. President
Clinton menar att besparingarna,
oavsett var de till slut hamnar, blir
extremt svåra om budgeten skall
balanseras på sju år. Samtidigt hävdar
Newt Gingrich envist att republikanerna gjort stora eftergifter,
eftersom utgifterna for Medicare, det
stora sjukforsäkringssystemet, faktiskt
även framgent konuneratt öka.
60
Partiernas konmundocentraler har
hela tiden fort noggranna kalkyler
över utvecklingen. I november är det
presidentval 1gen. Då måste
republikanerna kunna visa konkreta
framsteg med sitt Contract with
America, där balanserad budget är den
viktigaste hörnstenen. Samtidigt vet
demokraterna att de kan kamma hem
imageproblem har demokraterna
hittills med nöd och näppe vunnit
den forsta ronden. Desto större
anledning for Gingrich och Dole att
visa ännu större drivkraft for att
uppfylla sitt Contract ~IJith America.
Fler sammanbrott att vänta
slutsatsen är att det finns
många röster på att ta en ordentlig utomordentligt ta i Washington som
strid for bevarad Medicare och andra tycker sig tjäna på att det blir en
populära utgiftsprogram. budgetöverenskonunelse. Istället kan
vi forvänta oss fler sannnarrbrott och
Brist på ansvar
Åtgärderna har hittills fatt ett blandat
mottagande av allmänheten. Republikanerna hade säkert kalkylerat
med att ett par dagars stängning inte
skulle innebära något egentligt omak
for allmänheten. Och så skulle man
kunna säga: ”Där ser ni. Det går
alldeles utmärkt att leva vidare i ett
land där staten har stängt. Alltså kan
vi skära lite till i statsbudgeten.”
Istället blev reaktionen en annan.
Många amerikaner reagerade på den
brist på ansvar for landet som man
tycker kännetecknar ”käbblet”. Så
trots republikanernas tunga majoritet
l 1 kongressen och Clintons
SVEN SK TID SKRIFT
ytterligare undantagsforlängningar
och begränsade upplåningstillstånd.
Den stora prövningen kommer
den dag då det blir omöjligt att
omsätta statsskuldväxlarna. Om det
skulle ske, vilket i och for sig är högst
osannolikt, kan man verkligen tala
om bevis for att kassakistan är tom.
Möjligen skulle det kunna utgöra
något slags pedagogisk poäng, men
denna forn1örkas dock rätt rejält av
vad ett amerikanskt statsfallissemang
skulle fora med sig. Till effekterna
hör sannolikt panik på finansmarknaderna, rekordräntor runt hela
världen och en rejäl dollarkrasch.
Haninge, släng dig i väggen!