Ur arkivet: Reformera de kyrkliga valen

”Svenska Kyrkan har under senare år genomgått en ”demokratisering” om vars innebörd och önskvärdhet åsikterna är delade och mycket finns att säga. En sak man nog kan säga är att kyrkans traditionella dubbla ansvarslinje (lekmannaansvar/ ämbetsansvar) inte varit föremål för tillräcklig reflektion och därför inte fått ett tillräckligt tydligt uttryck i de nya strukturerna. En annan sak är den tilltagande ”politisering” som bl a ärkebiskopen vänt sig emot (t ex i SvD 89-10-08), vars innebörd är oklar men som väl kan förmodas bestå åtminstone däri att den svenska riksdagspartistrukturen inte helt utan problem låter sig överflyttas på kyrkans beslutande församlingar.”

”Kyrkan har fått sina ”landsting” och sin ”riksdag”, men hur väljs de som skall sitta i dessa organ? Genom direkta, demokratiska val? Nej, genom en komplicerad räcka elektorsval, där möjligheterna för kyrkans medlemmar att påverka vilka som skall sitta i kyrkans högsta beslutande organ är närmast obefintliga […]”

Veckans rekommenderade läsning ur arkivet är ”Reformera de kyrkliga valen” av Lars Åstrand från 1989. Hela artikeln kan läsas här, och väljer man att göra det i PDF-format blir läsbarheten betydligt bättre.

Svensk Tidskrift grundades 1911 och i samband med tidskriftens hundraårsjubileum digitaliserades hela arkivet som nu finns fritt läs- och sökbart på vår hemsida. Över hundra år av borgerlig idédebatt hittar du här.