Thede Palm; Försvar för freden


1990


Artiklarna från Svensk Tidskrifts årsböcker är inskannade och sedan hjälpligt överförda till text. Denna sida ska mest ses som en bas för sökfunktionen. Läsbarheten blir bäst om man väljer PDF-versionen.

Acrobat Reader för att läsa PDF kan hämtas här.

THEDEPALM:
Försvar för freden
I
en recension av Bertil Stjernfelts bok
”Fredsskådeplats Sinai” i Svensk
Tidskrift 1988 underströks, att FNsoldaterna, som inte skall föra krig, genom sin blotta närvaro skall kunna bevara
fred. Generallöjtnant Nils Sköld var 1956
som generalstabskapten med att organisera den svenska bataljon, som sattes upp
för att tillsammans med andra gå emellan
stridande trupper från Egypten och Israel. Något år senare var han kompanichef i
en nyuppsatt sådan bataljon. Han vet alltså vad han skriver om.
Nils Sköld: I fredens tjänst. Sveriges
medverkan i Förenta Nationernas fredsbevarande styrka i Mellanöstern 1956-
67. Almqvist & Wiksell International
1990
Kriget började då president Nasser oförmodat tagit över kontrollen av Suezkanalen. Storbritannien och Frankrike beslöt
göra en landstigning i Egypten och hade
gjort upp med Israel, som samtidigt skulle
genom Sinai besätta kanalområdet Israelerna genomförde snabbt sin del av företaget. Landstigningen misslyckades. USA
utsatte de anfallande för stark ekonomisk
press. Israelerna tvingades motvilligt tillbaka. FN ingrep genom Dag Hammarskjöld och begärde hjälp bl a från Sverige.
Den svenska insatsen genomfördes på
ett hedrande sätt, men som vanligt när det
gällt FN drog det ut på tiden, ja den hotade att bli permanent. Att det inte blev så
berodde på president Nasser. Han begärde 1967 att FN-trupperna omedelbart
skulle lämna landet. Det mycket tvivelaktiga skälet uppgavs vara att Israel hotade
Egypten, som måste ha frihet att försvara
sig. Sköld menar, förmodligen med rätta,
att Nasser spelade ett högt spel, som han
förlorade. Generalsekreterare U Thant
var både svagare och mer formell än
Hammarskjöld. Nu skedde tillbakadragandet av FN:s trupper omedelbart på
Nassers order och under långt ifrån fredliga former. FN hade uppskjutit ett krig
men inte hindrat det.
Nils Sköld skriver ledigt och boken är
lättläst. Härtill kommer att den är vackert
tryckt och att kartorna är utmärkta. Det är
alltså en bok att rekommendera för den
som vill sätta sig in i en inte obetydlig del
av modern svensk militärhistoria.