(S)vik inte jägarna, regeringenDen senaste tiden har regeringen skjutit skarpt mot jägarkåren. Ett försök till överimplementering av EU:s vapendirektiv och en proposition om tillståndsplikt på vapenmagasin finns bland de jägarfientliga förslag som lagts fram. Förslag som endast drabbar laglydiga vapenägare, skriver Pia Clerté.

De vallöften som gjordes våren 2018 om bland annat slopad tillståndsplikt på ljuddämpare väntar jägarna ännu på. Nu kommer nästa skott i ryggen, EU:s utökade förbud mot hagelammunition.

Eftersom det är välkänt att blyförgiftning kan uppstå när änder får i sig blyhagel tillsammans med smågruset de behöver för att bryta ned födan, har 24 länder i EU, bland dem Sverige, redan implementerat ett förbud mot användning av blyhagel vid grund våtmark. EU anser att det inte är tillräckligt och kommissionen gav i uppdrag till ECHA (European Chemical Agency) att ta fram ett blyförbud.

Detta arbete landade i ett förbud att vistas inom 100m från våtmark med blyhagelammunition på sig, och den som blir påkommen kommer automatiskt anses ha haft för avsikt att jaga över våtmark. Det är stick i stäv med svensk rätt där man antas vara oskyldig tills man bevisats skyldig. Flera andra EU-länder har samma rättsprincip och förslaget bryter därmed mot grundläggande juridiska principer

Begreppet våtmark utvidgas dessutom till att i stort sett innefatta hela Sverige eftersom allt vatten räknas – såväl naturligt som artificiellt anlagt, flytande och statiskt. Till och med tillfälliga ”våtmarker” som uppstår efter tö eller regn omfattas. Det är ju orimligt med en sådan strikt definition om inte syftet är att få bort jakten helt och hållet.

Förslaget fick inte gehör vid kommissionens senaste webbmöte om kemikaliefrågor (REACH), och de skickade därför det till medlemsländerna för omröstning i juni. Efter att Tjeckien protesterat drogs webbomröstningen tillbaka.

Den svenska Kemikalieinspektionen ville inte dela med sig av Sveriges position i frågan förrän omröstningen är avgjord. Därför ställde riksdagsledamoten Boriana Åberg (M) en skriftlig fråga till Isabella Lövin (MP) angående Sveriges position och fick till svar från Miljöministern att regeringens instruktioner till den svenska representanten var att rösta ja till EU:s förbud.

Statsrådet hänvisar i sitt svar till Proposition 2013/14:39 En giftfri vardag, men glömmer passande nog att nämna att just motionerna om förbud mot bly i ammunition, som bland annat lades fram av Miljöpartiet, röstades ned av riksdagen 2014 och igen 2018.

Trots det stödjer regeringen att i stort sett hela Sverige ska omfattas av begreppet våtmark och att jägare med en hagelpatron i fickan ska anses skyldiga oavsett omständigheterna? Det är rättsosäkert, oproportionerligt och ett rejält avsteg från det mandat riksdagen gett i frågan. Det finns ännu tid för regeringen att omvärdera sin position innan omröstningen den 3 september.

Respekterar man subsidiaritetsprincipen så låter man inte EU bestämma inom jakt- och vapenfrågor. Samma regler kan inte appliceras på alla medlemsländerna och lagar ska stiftas nära medborgarna i dessa frågor.

Svik inte jägarna, regeringen. Vi har redan ett nationellt förbud mot bly över våtmark, vi behöver inte kommissionens absurda förslag.

Pia Clerté är dynamisk sportskytt, flerfaldig svensk mästarinna och debattör