Susanna Popova; Kristdemokraterna och framgången


1998


Artiklarna från Svensk Tidskrifts årsböcker är inskannade och sedan hjälpligt överförda till text. Denna sida ska mest ses som en bas för sökfunktionen. Läsbarheten blir bäst om man väljer PDF-versionen.

Acrobat Reader för att läsa PDF kan hämtas här.

KRisTDEMOKRATERNA
OCH FRAMGÅNGEN
SUSANNA POPOVA
Att konkurrensen var svag, att moderaterna ännu en gång misslyckades
med de ”mjuka” frågorna och att Göran Persson gick till generalangrepp på
föräldrar som vill vara hemma med sina barn spelade Alf Svensson i händerna.
En lätt fångad framgång och därmed lätt förgången? Det återstår att se.
ristdemokraterna har
haft en exceptionell
valframgång. Troligen gjorde de ett
törre större lyft än
folkpartiet gjorde vid tiden for
W esterbergeffekten, ett antagande
som kommande analyser rar bekräfta
eller forkasta. Men oavsett vilket är
efterfrågan på analyser av framgången
naturligtvis stor. Alla älskar som bekant svar på frågan- hur gör man?
Böljar man bakifrån kan konstateras att kd smällde till i valrörelsens
slutskede. Troligtvis var partiledaren
Alf Svenssons framträdanden i SVT
l:s och TV 4:s partiledarutfrågningar
plattformarna från vilka partiet fick
kontakt med väljarna.
Alf Svensson använde sm tv-tid
mycket skickligt och hans formåga
att med några ra ord gestalta sin och
SU S ANNA POPOVA är ledarskribent i Sv enska Dag blad et .
partiets utveckling från fyrkantig
dogmatism till lyhörd socialkonservatism gick med största lätthet att tolka som social och politisk mognad.
Den skiss han, efter bra många år av
repetition, gav avtecknade sig mot en
fond av kommunala skandaler och en
socialdemokrati vars vice statsminister stoppades av dåligt omdöme och
klantig korthantering. Med andra ord
fanns en efterfrågan på genomtänkt
personlig hållning parad med en frånvaro av uppgrävda övertramp hos
kristdemokraterna.
Erfaren ledare
Men det räckte inte. Kristdemo-kraterna hade i årets valrörelse fordelen
att foreträdas av den mest erfarne ledaren, som tillika inte bar några spår
av politisk utmattning. Till Alf
Svenssons styrka hör insikten om att
politisk opinionsbildning börjar i
samma stund den som for fram budskapet börjar tröttna på att höra sig
själv. Det är då, just då allt ser ut som
ett fullkomligt meningslöst uppreSV ENSK TID SKRIFT
pande av budskap om vilka ingen
bryr sig, som människor böljar upptäcka att någon talar. Så har Alf
Svensson och kd tvingats arbeta i åratal och den framgång partiet haft kan,
kanske fram till årets valrörelse, inte
sägas ha skett tack vare massmedierna
utan trots dem. I detta val kom utfrå-
garnas val av frågor, abort och familjepolitik, att utgöra möjligheter och
inte hot och även där fanns en del av
forklaringen i omgivningen. Göran
Persson lyckades med ett exceptionellt burdust, men ideologiskt logiskt, påhopp på människor som väljer att själva ta hand om sina barn dra
på sig en storm av kritik i vars kölvatten det bara återstod att plocka
upp rösterna for den som kunde visa
en mänskligare syn på familjen.
Kd tog i årets val inte röster bara
från moderater utan också i hög grad
från centern, socialdemokraterna och
folkpartiet. Det mest anmärkningsvärda är kanske ändå de röster som
värvades från dem som uppgav att de
i forra valet röstade på folkpartiet.
19
Detta har inte kristdemokraterna fatt
uppleva i någon större utsträckning
sedan de i början tog frisinnade röster.
” Till Alf Svenssons styrka hör insikten om att politisk opinionsbildning börjar t
samma stund den som
för fram budskapet börJar tröttna på att höra
sig själv. Det är då,
just då allt ser ut som
ett fullkomligt meniHgslöst upprepande
av budskap om vilka
ingen bryr sig, som
människor börjar upptäcka att någon talar.
”Övning ger färdighet och konkurrensen var svag, inte bara från socialdemokraterna och regeringen. Centerpartiet hade, liksom folkpartiet, en
ny partiledare. Centern hade decimerat sig genom att agera stödparti
till socialdemokraterna, en manöver
som alltid har decimerat borgerliga
partier och som i detta speciella fall
gjorde det i så hög grad att centern
inte längre gick att beteckna varken
som ett borgerligt eller ett icke-socialistiskt parti. Ridå således, eftersom
väljarna inte är så ultramoderna som
20
v1ssa debattörer och partier som på
senare år arbetat hårt for att avskaffa
höger-vänsterdimensionen. Tvärtom
visade sig detta sätt att orientera sig i
den politiska terrängen ovanligt livfullt i årets val. Centerns ryck att lansera ”Mittens rike” visade sig dessutom fullkomlig radera ut det som till
äventyrs skulle ha utgjort beståndsdelarna i det alternativa politiska landskap som nu sett sina bästa debattdagar.
Mjuka frågorna
Från moderatema slapp kd konkurrens i de så kallat ”~uka frågorna”.
Visserligen fanns hos moderaterna en
ansats att knyta det höga skattetrycket till välfärdsstatens orättfärdiga sätt
att knyta människor till statsberoende. Men ansatsen fick aldrig sin fullbordan. En anledning var säkerligen
att upploppssträckan var for kort.
Skall moderaterna fullt ut gå in på det
som traditionellt varit socialdemokraternas, och kristdemokraternas,
domäner krävs en bra mycket längre
bearbetning av opinionen. Lyckas
strategin är den djärv och helt foljdriktig for ett parti som, även i detta
val, satsat hårt på sänkta skatter. Det
höga skattetrycket i Sverige hänger ju
som bekant ihop med den ofantligt
stora sektor vi har i det här landet.
Men uppenbarligen har inte de två
problemområdena i moderat strategi
länkats ihop i tillräcklig utsträckning
for att slagkraftigt kunna kommuniSVENSK TIDSKRIFT
ceras till väljarna. Därfor fann socialt
intresserade borgerliga väljare ett alternativ i kristdemokraterna.
Till detta kom att kristdemokraterna lyckades pricka in sju av de femton frågor som rankades som viktigast av väljarna, allt enligt SVT:s valundersökning Valu 98. Skola, sysselsättning, svensk ekonomi, sjukvård,
äldreomsorg, barnomsorg samt lag
och ordning i nu nämnd ordning var
de frågor väljarna prioriterade och
det gjorde också kd. Skatter, foretagens villkor, jämställdhet och miljö
kom längre ner och frågan om vad
som är hönan och ägget i frågan om
politisk framgång kan alltid ställas.
Tyckte väljarna så eller hade de genom opinionsbildning fatts att anse
detta? Frågan blir i partipolitiska sammanhang oftast obsolet. Det är resultatet som räknas och for kd:s del visade sig valresultatet denna gång vara
en överraskning av det gladare slaget.
Och en överraskning var det, vilket
for över till frågan om huruvida kristdemokraternas vinst rimligen kan betecknas som lätt- eller svårfangad.
Är den for kd:s del lättfangad kan
den som bekant därmed betraktas
som lätt forgången. Kan den däremot
antas ha nåtts genom träget arbete lär
den vara mer beständig.
Fast, å andra sidan, den kan vara
lätt fangen men ändå fas att bli beständig. Allt beror på den eftervård
framgången bestås.
m
m
<
>
r
o
m
>
-l
-l