Print Friendly, PDF & Email

Sture Palmgren; Fel! Rydberg

Av Redaktionen | 31 december 1985


1985


Artiklarna från Svensk Tidskrifts årsböcker är inskannade och sedan hjälpligt överförda till text. Denna sida ska mest ses som en bas för sökfunktionen. Läsbarheten blir bäst om man väljer PDF-versionen.

Acrobat Reader för att läsa PDF kan hämtas här.

STURE PALMGREN:
Fel! Rydberg
Lennart Rydberg bortser frän att mitt resone- .ag utgår frän att det finns en gemensam
pundsyn mellan de tre icke-socialistiska parlicma.
Om det finns majoritet för en socialistisk
politik iolika frågor är det självklart att det är
IIIIot som inte kan förhandlas bort. Men
lims det en gemensam grundsyn mellan ickesocialistiska partier som samverkar i en majoritet då är det inte rimligt att en minoritet
alltid skall ha sin vilja igenom. Det är naturJi&tvis en allmän förutsättning för att ett samarbete skall kunna fungera att de inblandade
ir beredda att både ge och ta. Men det vore
fel gentemot väljarna att inte ta hänsyn till
valresultatet.
Hur stora partierna blir efter valet är det
ingen som vet idag. Det vet vi först efter
valet. Min förhoppning – liksom Rydbergs –
iratt vi skall få en borgerlig majoritet i Stockbolm. Sedan är det ganska naturligt att Rydberg hoppas att det skall gå bäst för folkpartiet och jag för min del att det skall gå bäst för
moderaterna.
Folkpartiet har i många frågor en politik
som enligt min mening ligger nära (m). Vad
som lite bekymrar mig är att (fp) i en del
frågor förefaller tycka att det är så viktigt att
framstå på ett visst sätt att man låter relationen till andra partiers uppfattning ta överband över själva sakfrågan. Ett typexempel
53
på detta visar Lennart Rydberg när han
skriver att det vore orimligt att (fp) skulle
rösta för (m)’s ”nedrustningsförslag” när det
gäller barnomsorgen i Stockholm. Sanningen
i denna fråga är att (m)’-s budgetförslag totalt
innehäller en lika stor satsning på barnomsorgen som (fp)’s och (s)’s förslag gör. skillnaden är den att (m) satsar mer på alternativa
omsorgsfonher och enskilda daghem och
mindre på den ensidiga utbyggnaden av de
kommunala daghemmen. Antalet platser
torde i själva verket bli fler i det moderata
alternativet.
För att framstä som lika utbyggnadsvänliga
som (s) väljer (fp) att stödja en socialdemokratisk politik och på sakligt felaktiga grunder kritisera ett moderat förslag som i själva
verket innehäller mycket av de ideer som (fp)
fört fram i andra sammanhang.
I största välmening Lennart Rydberg – bra
socialpolitik och bra barnomsorg måste utgå
från partiernas egna värderingar om på vilket
sätt man tycker att verksamheten skall bedrivas – inte med nödvändighet från socialdemokratiska förslag som sedan bara regleras
uppåt eller nedåt med det krontal man anser
sig ha räd med.
Till sist: Rydbergs argumentation när det
gäller biblioteksavgifter kanske ser annorlunda ut efter John-Olof Perssons (s) utspel i
julhelgen?

Comments are closed.

ANNONSER:

Axess

Reflektioner om politik : Elva essäer om idéer och reformer

fplus

Läs mer här

webshop_banner

Ladda ner E-boken om Liberalkonservatism