Robert L. Wolkoff; Om pornografins ideologi


1994


Artiklarna från Svensk Tidskrifts årsböcker är inskannade och sedan hjälpligt överförda till text. Denna sida ska mest ses som en bas för sökfunktionen. Läsbarheten blir bäst om man väljer PDF-versionen.

Acrobat Reader för att läsa PDF kan hämtas här.

ROBERT L. WOLKOFF:
OM PORNOGRAFINs IDEOLOGI
D
et är ett minst sagt oroväckande faktum att den produkt som det nyligen befriade Östeuropa visat sig
bäst lämpat att producera – ja, praktiskt
taget, det enda det har kunnat producera
– ärjust pornografin. Oavsett om det är i
form av ändlösa rader av prostituerade;
eller världens slipprigaste porrklubbar, eller massvåldtäktsfilmer från Serbien, är
det inte for långsökt att påstå att gemene
mans triumfgest mot kommunismen har
varit… att titta på smutsiga bilder! Pornografin verkar innehålla, eller återspegla
(det är oklart vilket) en betydande kraft,
och fortjänar således en genomtänkt
granskning.
Förnedrande
Det är emellertid såväl känslomässigt som
principiellt ett svårt ämne att diskutera.
De flesta inser att det är något förnedrande med det, men ändå blir man erotiskt upphetsad av det. De flesta är fundersamma över sambandet mellan pornografin och våld mot kvinnor, samt
över de sociala omständigheter som
The Invention ofPornography: Obscenity and Origins of
Modernity, 150Q-1800.
tvingar vissa människor in i branschen.
Samtidigt blir de flesta upprörda då man i
”den politiska korrekthetens” namn vill
forbjuda pornografin. Det finns ju något
som heter yttrandefrihet.
Det minsta man kan säga beträffande
dagens pornografi är således att den utgör
något slags ”gränsområde”, svårlangat,
utanfor ideologiska ramar, i ett ord,
slipprig (i ordets alla bemärkelser).
Farliga böcker
The Invention of Pornography: Obscenity
and Origins ofModernity, 1500-1800, visar en imponerade samling av historiker
och litteraturvetare inte bara att pornografin alltid har haft dessa egenskaper,
utan också att moderniteten i sig återspeglar många av dem. Under en längre
tid framstod inte pornografin som en särskild litterär kategori. Den ingick i stället,
tillsammans med vissa typer av filosofi
och politisk kritik, i en mer allmän gruppering av ”farliga” böcker. Pornografin i
sig ”skapades” samtidigt som den moderna romanen – och det är något oklart
vilken som står i större skuld till den andra.
Fel medforbud
Den moderna pornografin är ett ämne
358 SVENSK TIDSKRIFT
som inte direkt behandlas i boken. Man skrev det, endast ”propaganda får
bör emellertid inte dra slutsatsen att den
inte har något att bidra till den aktuella
diskussionen. Tvärtom. Genom att, får
det mesta utan polemik, granska det historiska läget, skapar boken ett sammanhang i vilket man kan göra en rimlig bedömning av det moderna.
Mycket av det som in~r i pornografins historia återspeglas i nutiden. Pornografins styrka, till och med dess identitet
just som ”pornografin”, härstammar delvis just från forsöket att motverka den.
Detta i sin tur innebär att feministernas
krav att den skall forbjudas inte bara
kommer att misslyckas. Det kommer till
och med att bidra till dess ytterligare
spridning. ”Pornografin”, som Hunt beskriver det, är namnet på ”ett argument,
inte ett ting,” och ett forbud kommer
aldrig att göra slut på ett argument.
Kända pornografer
Givetvis kan man inte säga att dagens
pornografi på något sätt är forknippad
med nutidens viktigaste politiska och intellektuella trender – något som faktiskt
var fallet beträffande den premoderna
pornografin ”vars forfattare härstammade
från den demimonde av kättare, fritänkare och libertiner som utgjorde avigsidan av” renässansen, den vetenskapliga
revolutionen, upplysningen och den
franska revolutionen. Bland kända
pornografer fanns exempelvis Diderot,
Voltaire, ochJean-Baptiste Rousseau.
Idag har pornografin i stället blivit,
som kulturhistorikern Angela Carter beknullandet”.
Erotiskt nätverk
Ändå är det klart att dagens pornografi
delar sina mer respektabla foreträdares
egenskap av att vara en mediaprodukt.
För femhundra år sedan, skapade tryckeriet oanade möjligheter for pornografins
spridning till allmänheten, och således utanfor aristokratins ramar. På precis samma sätt har gemene man idag till~ng till
en otrolig mängd pornografi, inte bara
genom konventionella litterära medel,
utan också genom TV, satellit och kabelTV, videoband och nu senast datorer,
som skapar ett ”interaktivt” erotiskt nätverk.
Samtidigt, som så ofta är fallet i pornografins historia, är det motsatta också intressant, nämligen att media delvis är en
konsekvens av pornografin! Det är knappast en tillfållighet att erotiska videoband
är bland de mest uthyrda, eller erotiska
filmer på kabel de mest omtittade. ”The
information highway” var säkerligen inte
det forsta som pornograferna tänkte på då
de började sin verksamhet, och pornografin var inte nödvändigtvis det man
tänkte på då man forst började fundera
över ”the information highway”. Ändå
är det dit (i stället for Rom) som alla vä-
gar tycks leda!
Värderingsfri verklighet
Även om dagens pornografi inte kan
göra anspråk på att vara banbrytande avantgardistisk filosofi, kan man med hjälp
SVENSK TIOSKR.IFT 359
av bokens analytiska verktyg, forsöka
tolka dagens pornografi som en barometer på samhället. Om den är politiskt
omedveten, så är också de flesta människor det idag. Samma kunde sägas vad gäller forviiTingen kring sexuell identitet,
fornekandet av andra värderingar än just
fysisk njutning, den någorlunda platta
realismen, främjandet av en värderingsfri
verklighet i vilken den enda gällande
måttstocken är antalet sexuella upplevelser, m m.
Erotisk jämlikhet
Dessutom kunde man, i ljuset av pornografins historia, dra vissa slutsatser som är
motsatsen till den feministiska partilinjen.
Beträffande exempelvis ”fornedring av
kvinnor”, kan det påpekas att nästan inte
något man idag kan köpa är tillnärmelsevis lika grovt som Markis de Sades 200 år
gamla alster. Den pornografiska bilden av
idag är huvudsakligen menad som en
icke-sadistisk, icke-fornedrande, bild av
erotisk jämlikhet. ”Sex är kul for alla”, är
närmare budskapet än ”jag skall knulla
ihjäl dig”. Intressant nog kan man hitta
grövre skildringar av kvinnornord och
tortyr i den ”respektabla” bokhandeln än
i porrklubben. Detta är i sin tur en paradoxal återspegling av det faktum att romanen (som ursprungligen ansågs vara
frän1st en ”kvinnosak”) under längre tid
fick stå ut med samma kritik som pornografin – näniligen att den ”framkallade
begär”.
Kvinnofientlig attityd
Det är givetvis enkelt att hitta häpnadsväckande undantag från denna mer godartade sorts pornografi. Dessutom är det
bara att konstatera att det mesta är rent
androcentriskt, dvs att pornografin skildrar verkligheten från mannens synpunkt.
En något sofistikerad kritisk metod
kunde visa att detta är tecken på en
kvinnofientlig attityd. Man kunde till
och med tolka hela porr-industin som ett
enda stort angrepp mot kvinnor.
Fabelns falska enkelhet
Bilden är långt ifrån klar, men även
denna tvetydighet är helt typisk for pornografin, som alltid har drivit systematiska tänkare till vanvett. Möjligtvis
kunde man resonera att pornografins
”högre politiska syfte” idag ärjust att vara
icke-politisk. Som Angela Carter har
sagt, ”pornografin forstärker de sexuella
arketypernas falska universella sanningar,
därfor att den fornekar, eller inte hinner
med, eller inte har utrymme for, eller av
grundläggande ideologiska skäl ignorerar,
det samhälleliga sammanhang i vilket
sexuell aktivitet pågår. Alltså måste pornografin alltid ha fabelns falska enkelhet”.
Mänsklig skaparkrcift
Detta kommer givetvis att vara anatema
for alla (tidigare, kommunisterna, idag
vissa feminister) som ”politiserar” verklighetens varje aspekt, och forespråkar ett
slags ideologiskt driven ”renhet”. sexualiteten är emellertid i sig inte ”ren”, det
pornografiska uttrycket for den inte hel- 360 SvENsK TmsKRIFT
ler. Man kan inte ta bort den ena utan att
ta bort den andra.
Dessutom visar Hunts samling hur
man kunde bli av med pornografin utan
att därmed ta bort en betydande del av
mänsklig skaparkraft. Som Diderot en
gång skrev: ”Vid grunden for våra mest
upprymda känslor och vår renaste ömhet,
finns det en bit pung.”
Att röra detta är, minst sagt, en känslig
sak.
SvENsK TIOsKRIFT 361