Print Friendly, PDF & Email

René Andersson; Konservativ regering-med konservativ opposition

Av Redaktionen | 31 December 1993


1993


Artiklarna från Svensk Tidskrifts årsböcker är inskannade och sedan hjälpligt överförda till text. Denna sida ska mest ses som en bas för sökfunktionen. Läsbarheten blir bäst om man väljer PDF-versionen.

Acrobat Reader för att läsa PDF kan hämtas här.

KoNsERVATIV REGERING
MED KONSERVATIV
OPPOSITION
RENE ANDERSSON
De upprepade mutskandalerna i Japan har förorsakat en politisk ommöblering. Det är
förmodligenförsta gången någonstans en koalitionsregering bildas ifredstid där de ideologiska
gränserna överbryggats. Då de tunga ministerposterna innehas av konservativa politiker är det
dock svårt att tänka sig några socialistiska experiment- inte minst då kommunistpartiet saknar
resurser sedan Moskva inte längre stöder det.
I
nför det svenska valet 1976 hamrade borgerligavalarbetare in budskapet att det socialdemokratiska
maktmonopolet var av ondo för
landet. En förändring, vilken förändring
som helst, vore en välgärning för medborgarna. Ett motsvarande budskap
mötte dejapanska väljarna införvalet till
underhuset den 18 juli. Det Liberal
Demokratiska Partiets (LDP) långa maktinnehav har medfört en moralisk förruttnelse inom partiapparaten, inte minst
uppenbarad i den långa rad av penningskandaler som foljt i ledande partiforeträdares kölvatten.
Den geografiska fordelningen av de
japanska amansvalkretsarna medfor att
landsbygdsbefolkningens röster väger
relativt tyngre än storstadsväljamas. LDP
RENE ANDERSSON ärjapa.wlog vid Sveriges
ambassad i Tokyo oclr tidigare Tokyokorrespot~det~t
för Vecka.JS AjJärer oclr A.lJärsvärldetl.
har följaktligen byggt upp en stark och
stabil maktbas av småforetagare, risbönder, fiskare, apelsinodlare och hemmafruarsamtidigt som man att storföretagen att finansiera de dyra valkampanjerna. Genom attdetstörsta oppositionspartiet – från 1992 kallar de sig Social
Demoeratic Party ofJapan på engelska,
men deras japanska namn Shakaito (Socialistpartiet) kvarstår oförändrat – i valeninte ställerupp med tillräckligtmycket
kandidater for att kunna erhålla egen
majoritet understryks LDPs roll som
statsbärande parti. Övriga oppositionspartiers roll har sedan länge marginaliserats.
Valförväntades till hösten
I Japan som i England är det vanligt att
premiärministern upplöser parlamentet
och utlyser nyval vid en för partiet
gynnsam tidpunkt. En lämplig tidpunkt
264 SVENSK TIDSKRIFT
hade varit månadsskiftet oktober/november närJapan stått som värd for G7s
toppmöte,lågkonjukturenplanat ut och
dåvarande premiärministernKiichiMiyazawa hade lagt fram ett nytt genomgripande forslag for s k politiska reformer,
dvs en upprensning av det finansiella
beroendet och ett nytt valkretssystem.
Förutsättningarna for en lugn och
stilla politisk sommar förelåg således.
Nationen var beredd att samla sig kring
arbetet att agera den perfekta värden for
stormakternas regeringschefer. Nationen har en säregen formåga att sluta
leden och visa upp den bästa noh-masken for omvärlden. Men lika stark och
stabil som LDPs väljarbas är, lika svag
och vinglig är partiets interna maktstruktur. LDP-fraktionernas interna
maktkamp ärkanskefrämsta anledningen
till de ständigt återkommande mutskandalerna.
Mästaren framfor alla andra på att
bygga upp en fraktion var Kakuei
Tanaka. Den grove sillekarsonen från
Niigata konstruerade den största fraktionen och tog över hjälmen som regeringscheffrån de mer elitistiskt inriktade
fd studenterna vid Tokyo universitetet.
Dettalyckatillståndvarade tillsLockheed
Corp i ett utskottsforhör i den amerikanska senaten vidkände att man betalt
ut jättelika mutor till Tanaka for att han
skulle förmå flygbolaget ANA att inköpa Tri-Star-plan till sin flotta.
Manipulerar bakom scenen
Trots arrestering och forödmjukande
rättegång behöll Tanaka en järnhand
över sin fraktion. Utan Tanaka5 benägna bistånd hade t ex aldrig Yasuhiro
Nakasone kunnat bli premiärminister.
Tanaka drabbades dock av hjärnblödningoch Noboru Takeshita kunde efter
en maktkamp med Susumu Nikaido
överta ledarskapet for fraktionen. Därmed kunde Takeshita installera sig själv
som premiärminister. En lycka som varade tills det stod klart att Recruit
Cosmos, ettfastighetsbolag, forsökt köpa
sig till en maktposition genom frikostigt
utdelande av aktier före börsintroduktionen.
Även Takeshita tvingades gå, men
precis som Tanaka behöll han kontrollen överfraktionen från skuggornasvärld.
Han verkar dock inte haft samma järnhand som sin företrädare. Gradvis splittrades fraktionen i två delar, en del som
var lojal gentemot Takeshita och en del
som styrdes av Shin Kanemaru, en man
helt i Tanakas anda. Fraktionen splittrades slutligen i två, den ena ledd av Keizo
Obuchi, Takeshitas handgångne man
och den andra av Tsutomu Ilata, en
portalfigur for Ichiro Ozawa, som var
Kanernarus närmaste medarbetare.
Nya partibildningar
Hata/Ozawa nöjde sig inte med att
utgöra en (mindre) fraktion inom LDP.
SVENSK TtOSKRIFT 265
Med sina 34ledamöter tågade man ut ur
LDP och bildade ett eget nytt parti,
Fömyelsepartiet. Det japanska namnet
Shinseito for tankarna närmast till pånytt
födda kristna. Miyazawa forsökte desperat ta in Hata i de traditionella talloma
genom att locka med utrikesministerposten som blev ledig när Michio
Watanabes sjukdomstillståndblev ohållbart.
I stället blev det Hata som, åtminstone indirekt, lyckades avsätta Miyazawa
genom att stödja oppositionens misstroendeförklaring på försommaren. Därmed kom den politiska scenen att domineras av inrikespolitik, ett otacksamt
ämne for LDP, istället for utrikespolitik.
LDP framställer gärna sig själv som
garanten for ett gott forhållande till den
största avsättningsmarknaden for japanska exportprodukter – USA. Samtidigt
målar partiet skickligt upp bilden av sig
självt som den ståndaktige samurajen
kämpande for att forsvara de ineffektiva
risbönderna mot utrikes konkurrens. I
den följande valkampanjen ägnade LDP
sig också mer åt att svartmåla alternativen än att presentera ett eget handlingsprogram for framtiden.
Hatas partibildning blev startskottet
for andra LDP-politiker som var missnöjda med partiledningens sätt att hantera skandalerna. Masayoshi Takemura
som inom LDP ansvarade for arbetet
med den politiska reformeringen tog
ytterligare åtta parlamentariker med sig
och bildade Sakigake-Pionjärerna.Därmed var LDPs komfortabla majoritet på
275 mandat bortsopad. Det krävs 256
fcir egen majoritet och innan valet skulle
LDP sjunka till 222 ledamöter i underhuset. Överhuset förlorade man redan
tidigare då fcirre socialistledaren Takako
Doi hade sitt stora framgångsval 1990.
Redan tidigare hade en f d LDPpolitiker och guvernör i prefekturen
Kumamoto, Morihiro Hosokawa, bildat ytterligare ett parti Nihon Shinto,
Japans Nya Parti, och forklarat att han
tänkte ställa upp i nästa val till underhuset. Hans parti lyckades ta ett fatal platser, utan några egentliga förberedelser, i
valet till överhuset 1992. När sedan
partiet fick in 20 av sina 22 kandidater i
Tokyos stadsfullmäktige stod det klart
även fcir strategerna inom LDP att
Hosokawa var en starkare kraft än man
räknat med. skillnaderna mellan dessa
partier och LDP i policyfrågor är minimal, istället handlar det om en offentlig
tvagning av den allt smutsigare mutbyken. LDP stod alltså infcir uppgiften
att ta sig an tre nya oppositionspartier,
alla lika konservativa som LDP själv.
Även om Miyazawa tvingades avgå
som partiordfårande några dagar efter
valutgången, blev resultatet inte särskilt
nedslående for LDP. Trots att man drev
en valkampanj på defensiven ökade man
de facto styrkan i parlamentet med ett
266 SVENSK T!OSKRIFT
Parti 19<X) Valstyrka Nyvalda Omvalda Totalt
LDP 275
Socialisterna 136
Förnyelsepartiet o
Komeito 45
Japans Nya Parti o
Kommunisterna 16
Demokratiska Socialister 14
Pionjärerna o
Socialist Alliansen 4
Partioberoende kandidater 21
Borgerliga ledamöter 331
Totalt 511
mandat, förvisso oväsentligtikommande
regeringskamp men med ett visst symboliskt innehåll. I stället har vänstern
som politisk kraft försvunnit från scenen. Socialistledaren Saclao Yamahana,
som personligen ligger något till vänster
om partiets mittfllla, har ansträngt sig att
placera partiet i mittfältet, men samtidigt har konturskillnaderna mellan hans
parti och LDP suddats ut. Väljarkårens
dom blev hård och brutal, partiet så gott
som halverades.
Yamahanas politiska framtid är trots
detta ännu inte avgjord, i Japan är det
annars vanligt att ledande personer
tvingas ta sitt ansvar genom att avgå.
Eftersom han ansvarar för de politiska
reformerna i den nya koalitionsregeringen har han fltt en chans till politisk
222 26 197 223
134 5 65 70
36 19 36 55
45 26 25 51
o 35 o 35
16 3 12 15
13 1 14 15
10 4 9 13
4 o 4 4
15 15 15 30
324 121 278 388
495 134 377 511
comeback. Han spelar emellertid ett
högt politiskt spel, misslyckas han kan
de konservativa regeringsbröderna vara
någorlunda säkra på att Socialistpartiet
försvinner från den politiska arenan.
Tidigare ansågs partiet inte riktigt rumsrent eftersom man krampaktigt vidhöll
flera toksocialistiska ideer, bl a ansåg
man länge att Kim Il Sung var den enda
legala representanten för det koreanska
folket. Yamahana har rensat ut en massa
barlast av denna typ.
Kritiken kommerfrån höger
I den koalitionsregering som tillträdde
den 9 augusti fick förvisso Socialistpartiet flest ministerposter, sex stycken.
Ingen av posterna betraktas som tung,
möjligen med undantag för Yamahanas
SVENSK TIDSKRIFT 267
nyinrättade taburett. Historiskt sett är
det formedligen forsta gången någonstans som en koalitionsregering bildats i
fredstid där de ideologiska gränserna
överbryggats, men enär de tunga ministerposterna besatts av konservativa
politikermedlång erfarenhet är det svårt
att forestilla sig några socialistiska experiment från den nya Hosokawa-ministären. Tveklöst är däremot att denna
ministär endast kommer att angripas
från ett håll – höger. Det lilla konununistpartiet saknar resurser när kranarna i
Moskva stängts. LDP är uppenbarligen
ovan vid sin nyfunna roll som oppositionsparti, ingen av partiets ledamöter i
parlamentet har varit med om att bedriva oppositionspolitik. Partiets nye
ordforande, Yohei Kono, har påkort tid
visat stor läraktighet. I ett land känt for
sin dragning till harmoni och consensus
finns det plösligt ett nytt röstläge i den
politiska demagogin.
268 SvENsK TmsKRIFT

Comments are closed.

ANNONSER:

Axess

Feminism – en antologi

fplus

Läs mer här

FMRS online

Osäkerhetens tid – Årsbok 2019