Rättsväsendet är byggt för en svunnen tidSverige har ett rättsväsende byggt för en annan tid. En tid långt innan grov gängkriminalitet, skjutningar och sprängningar blev återkommande inslag i alla stora städer. En tid innan svartklädda män med rånarhuvor sköt oskyldiga kvinnor med barn i famnen i huvudet. Det är hög tid att anpassa systemet efter verkligheten, skriver Torbjörn Tegnhammar.

Det är tydligt att det har skett en värderingsförskjutning, även bland kriminella. Från att skjuta varandra i ben och knän skjuter de idag för att döda. I såväl Malmö som övriga storstadsområden finns uppenbarligen grovt kriminella som helt saknar spärrar. Samtidigt har polisen svårt att följa med i den tekniska utveckling som gängen drar nytta av. Idag får polisen avlyssna vanliga telefonsamtal och sms, men saknar möjlighet att ta del av kommunikation som sker i lättillgängliga gratisappar, vars datatrafik dessutom ofta är krypterad.

Enligt polisens trygghetsmätning 2018 så upplever nästan hälften av Malmös kvinnor att de är otrygga när de befinner sig utomhus på kvällen.

Statens allra viktigaste och mest legitima uppgift är att säkerställa att dess befolkning är trygg och inte löper risk att utsättas för våld. Så länge som den skjuts och sprängs på gator och torg och den grova organiserade brottsligheten tillåts att breda ut sig så brister såväl rättsstaten som regeringen i legitimitet.

Sverige har alldeles för få poliser. I EU är det bara Ungern, Finland och Danmark som har färre poliser per capita. Malmöpolisen gör förvisso med tillgängliga resurser ett utmärkt arbete för att bekämpa den grövsta brottsligheten, dock innebär deras otillräckliga numerär att deras extraordinära insatser mot de allra grövsta brotten går ut över deras förmåga att bedriva övrig verksamhet. Insatser mot de gängkriminella ger färre poliser som kan patrullera på stan och sämre förmåga att ingripa mot och utreda mängdbrott som stölder, inbrott och skadegörelse – brottslighet som i högsta grad försämrar medborgarnas upplevda trygghet.

För att säkerställa att samhällskontraktet långsiktigt kan upprätthållas bör det därför ske en lagändring som öppnar för en kommunal ordningspolis. Detta hade möjliggjort för kommuner att agera kraftfullt mot otrygghet och kriminalitet, samtidigt som våldsmonopolet inte läggs ut på entreprenad utan kan stanna inom polisväsendet.

De kommunala ordningspolisernas roll ska vara att arbeta synligt och trygghetsskapande. Med en stark närvaro i det offentliga rummet kan de förebygga och ingripa mot ordningsstörningar och mängdbrottslighet. Ett allvarligt problem idag, där ordningsvakter är kommuners enda alternativ är att dessa har en mycket begränsad utbildning och begränsade polisiära befogenheter. En kommunal ordningspolis, som genomgått en adekvat verksamhetsanpassad yrkesutbildning, kan ges fulla polisiära befogenheter att gripa, omhänderta och medta till förhör, genomföra trafikkontroller och inre utlänningskontroller, genomföra husrannsakan och ge handräckning till andra myndigheter och utfärda ordningsförelägganden. Därtill skulle den kommunala polisen kunna utreda den mängdbrottslighet av böteskaraktär som den statliga polisen idag saknar tillräckliga resurser för att prioritera.

New York är ett mycket gott exempel på en stad som lyckades att vända en negativ samhällsutveckling med hjälp av en stark och lokalt förankrad polisiär närvaro. De arbetade enligt det som inom kriminologin kallas för broken windows-teorin, som argumenterar för att obeivrad mängdbrottslighet tenderar att eskalera till grövre brottslighet. Detta exempel visar att i syfte att bekämpa den grova brottsligheten räcker det inte att bara sätta in polisiära resurser vid de allra grövsta brotten, utan det måste även finnas tillräckliga resurser och lokal polisnärvaro för att beivra mängdbrotten.

Ska Malmö, och andra städer som idag lider av otrygghet och grov brottslighet, kunna lyckas vända utvecklingen på samma sätt som New York gjorde måste kommunerna få möjlighet att anställa egna ordningspoliser. Dessa kan avlasta den statliga polismyndigheten så dessa kan fortsätta att fokusera sina resurser på att besegra den allra grövsta brottsligheten.

Staten, kommuner och rättsväsendet ska garantera befolkningens trygghet. Det är hög tid att ge samhället ordentliga verktyg till att kunna göra detta. Rättsstaten måste stärkas och våldsmonopolet måste återupprättas, annars förtvinar statens legitimitet.

Torbjörn Tegnhammar (M) är oppositionsråd i Malmö