Peter Stein; Islamkunskap förenlig med politisk anständighet


2002


Artiklarna från Svensk Tidskrifts årsböcker är inskannade och sedan hjälpligt överförda till text. Denna sida ska mest ses som en bas för sökfunktionen. Läsbarheten blir bäst om man väljer PDF-versionen.

Acrobat Reader för att läsa PDF kan hämtas här.

.._
Q)
…:::.<:
u
😮
CQ
Islamkunskap
förenlig med
politisk anständighet
l av Peter Stein
Efter terrorattacken den 11 september fanns det de som hävdade att det inte
fanns något i islam som ursäktade ddet medan andra fann att det var vad man
kunde vänta sig från islam. Båda åsikterna är nonsens.
I
BOKEN A HISTORY ofWarfare
(Knopf, New York 1993)
betecknar militärhistorikern
John Keegan de arabiska fälttågen från 600-talet och framåt som världshistoriens första ideologiska krig. Tidigare krig hade ideologiska dimensioner men den arabiska expansionens syfte var att sprida en tro. Keegan delar inte Clausewitz’ tes att krig är medel för att
uppnå politiska mål utan menar att
det funnits krigarkulturer.
Islam började i Mecka omkring
610 e Kr när Muhammed blev förvissad om att Gud sände honom
budskap som han skulle föra vidare
till stadens invånare. Dessa uppenbarelser utgör Koranen. Muhammeds anhängare förföljdes och år
622 emigrerade han till Medina.
Denna utvandring, hijra, inleder den
islamiska eran. I Medina tog islam
form och omkring 630 intog
Muhammed Mecka. Han behandlade sina fiender generöst och de, liksom andra stammar i Arabien, anslöt
sig till Muhammeds samfund och
blev muslimer. Muhammed dog 632.
Det följande århundradet var en
period av stor framgång (så långt
ämnet tillåter generalisering).
ISLAMS FÖRGÅNGNA STORHETSTID
Västerut intog muslimerna Nordafrika fram till Atlanten, gick över
Spanien och behärskade tidvis områ-
den i södra Frankrike. Norrut sträckte sig deras landvinningar till KonstantinapeL Österut besatte de hela
Persien och Afghanistan, trängde in
i Centralasien och gick över floden
Indus i vår tids Pakistan. Muslimerna besegrade det persiska riket, skakade det bysantinska och grundlade
ett eget imperium.
De arabiska erövrarna stannade
inte länge men deras religion, språk
och kultur bestod. Den entusiasm
med vilken människor tog till sig
detta låter sig inte enbart förklaras
av segrares maktutövning. Bilden att
icke-troende fick välja mellan ”islam
eller svärdet” är fel utom när det
gällde hedniska arabstammar. Övriga icke-troende behandlades väl.
Uppenbarligen fanns mycket som
lockade.
Islam började bland städers köpmän. Muhammed uppmuntrade
handel, företagande och förmögenhetsuppbyggnad. Det antika kulturarvet översattes till arabiska och räddades i många fall till efterväriden
av judiska och kristna lärde som
levde i regioner som kontrollerades
av muslimska härskare. I dessa regioner fanns länge de flesta av dåtidens
blomstrande högkulturer. För Sveriges vidkommande var vikingatiden
den epok då svenskarna inledde täta
förbindelser med araberna och
Islam. De svenska vikingarna bedrev
handel österut i två hundra år. På
några andra vägar nådde veterligen
inte islam då Ultima Thule.
Alltsedan 700-talet har islam
således spelat en central roll i Europas historia. När det efter terroristattackerna 11 september förra året
hävdades att ”väst” behövde lära mer
om islam borde kunskapsluckor inte
varit nödvändiga.
CHARLATANEN H)ÄRPE
En politiskt anständig svensk som
vill förkovra sig kan lätt bli
avskräckt. Som ämnet behandlas i
exempelvis svenska media får man
lätt intrycket att kunskap om islam
innebär att anamma suspekta åsikter och hamna i dåligt sällskap.
Många som i Sverige benämns
islamexperter är politiskt osmakliga
(Alla skall inte dras över en kam.
Carl Rudbeck och Carl-Johan Gardell är kunniga och anständiga. Det
IIJISvensk Tidskrift l2oo2, nr 3-41
är inte de som syns mest.). Ett flagrant exempel är Jan Hjärpe, professor i islamologi vid Lunds universitet. Han får stort medialt
utrymme omtalandes vara en av landets ledande experter på islam. Om
hans expertis vet jag intet. Hjärpes
mediala framträdanden är mindre
vetenskap och mer politisk agitation
för en agenda som är antiamerikansk, ”antivästlig’~ samt ursäktande
visavi arabiska diktaturer och palestinsk terrorism. Bakom förledande
vetenskaplig terminologi har ett
otränat öga måhända svårt att
genomskåda detta. När Ahmed Rami
i antisemitiska Radio Islam påstod
att sexualbesattheten och perversioner är ”typiskt judiskt” beskrev Hjärpe detta som ett inlägg om Israel
”det förklarar kärleken till jorden”!
Experten drar sig tydligen inte för
att smutskasta islam om det gynnar
charlatanens politiska syften.
Är det inte Hjärpe kan det vara
tredjevärldenromantiker som
ambassadör Lars Lönnback eller
andra. De politiska värderingar
Lönnback och likasinnade torgför i
sådana sammanhang är inte ett
utflöde av djupare insikter om islam.
Snarare har deras värdepremisser
lockat dem till ämnet eftersom det
tillhandahåller en arena där deras
världsbild har legitimitet. Kunskap
om islam handlar om att vara kunnig om islam. Världens troligen
främste expert är en klassiskt liberal
gentleman.
EXPERTEN LEWIS
Bernard Lewis var i över 30 år professor i Mellanösternstudier vid Princeton University. Nyss 86 år fyllda är
han fullt aktiv. Han har författat ett
trettiotal böcker och en ström av
vetenskapliga artiklar. Lewis behärskar hebreiska, arabiska, turkiska och
persiska. Han har varit rådgivare åt
regeringar såväl i USA och Europa
som i arabvärlden och Israel. Därtill
är han en förnämlig stilist. Två
inkörsportar är The Middle East
samt den nyligen utgivna What Went
Wrong? Western Impact and Middle
Eastern Response. Den som vill förstå muslimsk fundamentalism
rekommenderas den klassiska artikeln The Roots ofMuslim Rage Why
so many Muslims deeply resent the
West, and why their bitterness will
not easily be mollified (Atlantic
Monthly, September 1990- tillgänglig via tidskriftens hemsida).
The Middle East lotsar läsaren
genom regionens historia från förkristen tid till dags dato. Där finns
som i alla historieböcker årtal, krig,
härskardynastiers uppgång och fall.
Tonvikten ligger på analys av religion, politik och institutioner. Den
som känner sig osäker på vad exempelvis jihad, kalif, shari’a eller fatwa
innebär får allt förklarat.
Terrorattackerna mot USA den
11 september aktiverade fördomar
mot muslimer. En annan reaktion
var att terroristattackerna inte hade
med islam att göra. Det är också
nonsens. Lewis konstaterade i The
Wall Street Journal strax efter händelsen att ingenting inom islam rättfärdigar oprovocerat, urskillningslöst våld mot oskyldiga civila. Samtidigt hade han inga svårigheter att
spåra influenser av strömningar
inom islam som långtifrån är marginella.
Rättroende muslimer torde näppeligen förolämpas av Keegans ord
om ideologiskt krig. Lewis jämför
islams utgångsläge med de två andra
stora monoteistiska religionerna.
Moses hann aldrig komma till det förlovade landet och Jesus blev korsfäst.
Muhammed hann före sin död efterlämna både en religion och en stat.
ISLAMSK GRUNDSYN
Inom islam är religion och politik
sammanflätad. Religionen står över
politiken. Den religiösa plikten är att
sprida den gudomliga religionen till
resten av världen. Jihad skall fortsätta tills övriga världen blir muslimsk eller finner sig i islamisk överhöghet. statsmakten är medel som
tillhandahåller logistik. Den infödda befolkning som inte tog till sig
islam fick status som ”skyddade
minoriteter”. Dessa grupper organiserades efter religiös tillhörighet och
fick sköta sina angelägenheter inom
religion, juridik och utbildning. I
gengäld betalade de tribut eller skatt
till den muslimske guvernören. ställningen som ”skyddad minoritet”
gavs endast åt ”bokfolk” – folk som
trodde på en enda Gud och hade en
helig skrift, det vill säga judar, kristna och zoroastrier.
För dessa grupper tedde sig det
muslimska styret attraktivt. De var
inte jämställda med muslimer men
hade autonomi och visste vilka regler
som gällde. För judarna var tolerant
muslimskt styre mestadels bättre än
den kristna världens nyckfulla förföljelser. När det katolska Spanien
efter inkvisitionen utvisade judarna
1492 öppnade den ottomanske sultanen sitt rikes portar. Den antisemitism som idag florerar i den muslimska världen är förädlad europeisk råvara. För en kristen kunde
minoritetsställning under islam vara
förmånligare än en härskare från
någon konkurrerande trosinriktning.
Under nästan ett tusen år blomstrade islam. En slutsats av Lewis bok
är dels den betydelse som turkar och
perser spelade relativt arabvärlden,
dels den viktiga roll som judar, greker, armenier, med flera, hade som
handelsmän och förmedlare av lärdom, vetenskap och teknik. I slutet
av 1600-talet var det ottomanska
imperiet nära att inta Wien. Det
habsburgska kejsardömet fick ta
polsk hjälp för att säkra Europas
hjärtland. Detta militära nederlag
inledde den islamiska världens politiska tillbakagång. Hundra år tidigare hade annat börjat gå fel.
VAD GICK FEL?
På 1500-talet började den vetenskapliga revolutionen i Västeuropa.
lSvensk Tidskrift l2oo2, nr 3-41 lEJ
lo…
Q)
…::.:::
u
😮
CD
Nya handelsvägar mellan Europa
och Asien minskade den islamiska
världens ekonomiska betydelse.
What Went Wrong skrevs före 11
september och behandlar den tid då
den islamiska världen akterseglades
och hur islam reagerat inför detta.
Militära nederlag är brutala men
har fördelen att vara tydliga. Ottomanska makthavare, som trodde sig
representera det oövervinneliga,
hade plötsligt besegrats av en värld
som inte troddes ha något att lära
”Under nästan ett tusen år
blomstrade islam.”
dem. Det osmanska väldet hade
knappast haft några kontakter med
de europeiska hoven. Trots omfattande handelsförbindelser behärskade få muslimska medborgare europeiska språk.
MISSAT MODERNITETEN
Franska revolutionen kunde den islamiska världen ta till sig på grund av
att det var en omvälvning utan kristna förtecken. Dess tankar om jämlikhet och lagstyre hade emellertid
svårt att vinna bredare acceptans
bland muslimer. När ideer om individers frihet, likhet inför lagen,
begränsad statsmakt, åtskiljande av
kyrka och stat samt demokrati successivt penetrerade Nordamerika och
Europa inspirerades många muslimer av en liberal samhällsordning
med muslimsk inramning. På 1800-
talet fick både konstitutionalism och
industrialisering fotfäste. Islams stagnation närde också uppfattningen att
nederlagen berodde på avvikelser
från den rätta läran. Dessvärre har
sistnämnda ideer till idag haft starkare fäste. 1900-talet var för större
delen av den islamiska världen ett
misslyckandenas århundrade.
Lewis poängterar att den avoghet
som islam i allmänhet och arabvärlden i synnerhet uppvisar gentemot
”omvärlden” inte stannar vid politilm j Svensk Tidskrift l2002, nr J-41
ken. Shakespeare, Voltaire, Mozart
eller George Orwell är kända över
hela världen. Sällan har de influerat
arabvärlden. Där är intresset fortfarande begränsat för vad man i väst
tänker, skriver eller komponerar. De
lärosäten, museer eller bibliotek om
islam som finns i omvärlden saknar
spegelbilder i arabvärlden. Lewis
konstaterar att islam inte haft någon
upplysningstid och arabvärlden
ingen industriell take-off. Ingen arabisk stat är demokratisk.
För muslimska fundamentalister är det egentligen ointressant ifall omvärlden går
dem tillmötes här eller där. De
hatar ”väst” för dess makt och
rikedom som islam saknar. För en
muslimsk fundamentalist består
världen av två delar: I Dar el-Islam
(Islams hus, även kallat Dar elUmma, nationens hus) bor muslimerna. Där bor också andra religioner av otrogna som skall vara muslimer underdåniga. Resten av världen
är Dar el-Harb, krigets hus. Den rättrogne muslimens första plikt är att
rensa islams hus från mugaffir -folk
som till det yttre är muslimer men
inte lever enligt läran. Den andra
plikten är att utsträcka Dar el-Islam
på Dar el-Harbs bekostnad. Usarna
Bin Ladins politiska mål är dels att
driva bort USA från arabvärlden,
dels att ersätta det saudiska kungahuset med en mera rättrogen regim.
Han kan sin lära.
Muslimers förhållande till människor med annan trosinriktning
inom sitt ”hjärtland” är problematiskt. De kristna i Libanon eller
andra håll i arabvärlden är svaga och
utmanar inte. Judarna i Israel är
annorlunda. Här har vi människor
som borde vara muslimerna underställda men som i stället skapat
regionens militära och ekonomiska
supermakt som dagligen påminner
islam om sina svagheter. Endast Israels militära övertag har tvingat arabvärlden att förlika sig med dess existens.
FRAMTIDEN I EGNA HÄNDER
Kan exempelvis relationen till Gud
reduceras till en angelägenhet för
den enskilda människan utan att det
ifrågasätter islams grundpremisser?
Lewis slutsats är att islam har hinder som försvårar förändring och
modernisering. Framtiden ankommer på muslimerna själva. Modernisering kräver omvärdering av självbilden och att islam förmår hantera
sina myter. Antingen fortsätter muslimer sin destruktiva fixering vid
militär revansch för tidigare oförrätter och skyller självförvållade tillkortakommanden på Washington
eller Jerusalem. Eller påbörjas en
rannsakan till gagn för dem själva
och omvärlden.
Givetvis finns experter på islam
som inte är klassiska liberaler. Att
vara både och hjälper när man analyserar frågor om individers rättigheter, demokrati kontra diktatur och
liknande. För svenska tredjevärldenromantiker brukar steget till diktatur- och terroristmedlöperi vara kort.
Det är vare sig USA, Storbritannien
eller Israel som drabbas hårdast av
den islamiska världens politiska
misär utan dennas medborgare. Personlig frihet, frihandel och demokrati är nödvändiga för fredlig samlevnad. Utan liberalisering i arabvärlden lär inte mellanösterns många
konflikter få någon stabil lösning.
I 50 år har Bernard Lewis sannolikt gjort mer än någon annan för att
sprida kunskap om islam och ruellanöstern till omvärlden. Att han har
sunda åsikter är ytterligare skäl att
varmt rekommendera läsning.
Civilekonom Peter Stein
(pst_brs@algonet.se) är vd för Stein Brothers.
BOKFAKTA
Författare: Bernard Lewis
Titel: The Middle East och What Went Wrong?
Western Impact and Middle Eastern Response
Förlag: Simon&Schuster, 1999 respektive Oxford
University Press, 2002